Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Начальник ДТГО "Львiвська залiзниця"

 

 

 

Пiх Богдан Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Інші об"єднання юридичних осіб

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

01059900

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Львівська, д/в, 79007, м. Львiв, вул. Гоголя, буд. 1

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(032) 226-50-22 (032) 226-50-22

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

olga.borukh@railway.lviv.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР 82

 

30.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://railway.lviv.ua

в мережі Інтернет

28.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

 

б) інформація про облігації емітент

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.2 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством, засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця); п.4б, п.5, п.6 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством; п.7 - дивiденди не нараховувались i не сплачувались; п.9а - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством; п.9в, п.9г - iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери не випускались; п.9г' - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством; п.9д - ДТГО "Львiвська залiзниця" не випускало цiннi папери у документарнiй формi; п.11б - чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдповiдних розмiрiв вартостi чистих активiв: вимоги встановленi щодо вартостi чистих активiв акцiонерного товариства (ст.155 ЦКУ) та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (ст.144 ЦКУ), проте емiтент є державним пiдприємством; п.11г, п.11г' - ДТГО "Львiвська залiзниця" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.15, п.16, п.17 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є емiтентом iпотечних облiгацiй; п.18 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв; п.19 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є емiтентом iпотечних активiв; п.20, п.21, п.22, п.23, п.24 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; п.26 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством; п.28 - фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не складалась; п.29 - цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ДТГО "Львiвська залiзниця"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Інші об"єднання юридичних осіб

3.1.4. Поштовий індекс

79007

3.1.5. Область, район

Львівська, д/в

3.1.6. Населений пункт

м. Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Гоголя, буд. 1

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №760885

3.2.2. Дата державної реєстрації

16.03.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2547209000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2547209000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"

3.3.2. МФО банку

325956

3.3.3. Поточний рахунок

2600600004605

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"

 

3.3.5. МФО банку

 

325956

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

260010000461

 

 

3.4. Основні види діяльності

63.21.1

Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту

60.10.1

Дiяльнiсть пасажирського залiзничного транспорту

60.10.2

Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку на територiї Львiвської, Iвано-Франкiвської областей

АВ №583084

25.05.2011

Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку України

21.08.2016

Опис

ДТГО "Львiвська залiзниця" має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та iншої власностi

АВ №582008

14.01.2011

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України

безстрокова

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

АГ №572273

13.10.2011

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України

безстрокова

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом

АВ №416549

03.02.2010

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

безстрокова

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця)

Україна, МСП 03680, м.Київ-150, вул.Тверська, 5

Опис

ДТГО ?Львiвська залiзниця? засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). До сфери управлiння Укрзалiзницi входять Львiвська, Донецька, Одеська, Пiвденна, Пiвденно-Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також iншi пiдприємства й органiзацiї єдиного виробничо-технологiчного комплексу, що забезпечують перевезення вантажiв i пасажирiв. Укрзалiзниця здiйснює централiзоване управлiння процесом перевезень у внутрiшньому й мiждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську дiяльнiсть залiзниць. Основнi завдання цього органу: органiзацiя злагодженої роботи залiзниць, об'єднань, пiдприємств та органiзацiй залiзничного транспорту з метою задоволення потреб суспiльного виробництва i населення в перевезеннях; управлiння процесом залiзничних перевезень, регулювання у сферi i органiзацiї та забезпечення цього процессу; вирiшення питань ефективного використання залiзничного рухомого складу, його збереження, оновлення, ремонту, забезпечення матерiально-технiчними та паливно-енергiтичними ресурсами; проведення єдиної iнвестицiйної i технiчної полiтики на залiзничному транспортi, впровадження досягнень науки i технiки, нових технологiй; здiйснення соцiальної полiтики на залiзничному транспортi.

 

 

3.7. Інформація про рейтингове агентство

 

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

10.10.2011

uaA, стабiльний

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Державне територiально-галузеве об?єднання ?Львiвська залiзниця? створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця).

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 55349 осiб. Середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами) та сумiсниками - 378 осiб. Фонд оплати працi (ФОП) за звiтний перiод - 2132752,4 тис.грн. Вiдносно попереднього року ФОП збiльшився на 246820 тис.грн. На пiдприємствi iснує кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв: забезпечення пiдприємства молодими спецiалiстами, яким надається фiнансова допомога на нав

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Начальник ДТГО "Львiвська залiзниця"

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiх Богдан Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки начальника ДТГО "Львiвська залiзниця" згiдно Статуту: Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 209871,44 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2011 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад: оператор станцiї ст. Мостиська-2, черговий по станцiї, поїзний диспетчер вiддiлу руху Львiвського вiддiлку, черговий по вiддiлку вiддiлу перевезень Львiвського вiддiлку, начальник станцiї Мостиська-2, начальник вiддiлу -заступник начальника служби перевезень, заступник начальника служби перевезень, начальник служби перевезень, перший заступник начальника Львiвської залiзницi, начальник Львiвської залiзницi, перший заступник начальника Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войцеховський Роман Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з економiки Державного пiдприємства "Укрзалiзничпостач"

6.1.8. Опис

Права та обов'язки начальника фiнансово-економiчної служби визначенi Положенням про фiнансово-економiчну службу залiзницi. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi: - органiзовує управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - органiзовує роботу з розробки напрямкiв економiчної полiтики залiзницi, кредитної полiтики, бухгалтерського та податкового облiку, а також забезпечує контроль за результатами фiнансової дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi; - органiзовує роботу з розробки заходiв з дотримання режиму економiї коштiв, зниження собiвартостi перевезень; - затверджує фiнансову звiтнiсть дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, пiдписує фiнансову та податкову звiтнiсть залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним поданням звiтiв про результати економiчної i фiнансової дiяльностi залiзницi та податкової звiтностi залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним i в повному обсязi внесення платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв та проведення iнших платежiв, виконання вiдокремленими пiдроздiлами планових i фiнансових завдань; - забезпечує проведення iнструктивних нарад, технiчного i методологiчного навчання по колу фiнансово-економiчних питань, бере участь в проведенi економiчного навчання фiнансово-економiчних працiвникiв залiзницi; - має право отримувати вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю, видавати розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, вносити керiвництву вищого рiвня пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з фiнансово-економiчною дiяльнiстю залiзницi; - подає пропозицiї щодо заохочення працiвникiв, якi вiдзначились, або накладання стягнень на порушникiв трудової i виконавчої дисциплiни; - безпосередньо пiдпорядковується начальнику залiзницi, керує працiвниками служби. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - за дорученням начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця"; - заслуховувати керiвникiв дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, з економiчних та фiнансових питань; - одержувати пояснення вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших працiвникiв залiзницi про виявленi порушення та недолiки з питань, пов'язаних з фiнансово- економiчною дiяльнiстю, та вимагати вiд них їх усунення; - представляти службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах; - вимагати та одержувати в установленому порядку вiд дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, фiнансово-економiчнi розрахунки та обгрунтування, пов'язанi iз складанням фiнансових планiв (балансу доходiв та витрат), а також матерiали, необхiднi для аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi; - видавати уснi та письмовi розпорядження (вказiвки) по службi, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками служби; - затверджувати Положення про вiддiли, сектори служби, надавати керiвництву залiзницi пропозицiї про перемiщення, заохочення та притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв служби в порядку, встановленому чинним законодавством. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 127107,66 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2011 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Перелiк попереднiх посад: електромеханiк Тернопiльської дистанцiї сигналiзацiї i зв'язку, головний бухгалтер ремонтно-монтажного комбiнату Облспоживспiлки, ревiзор з контролю доходiв Дорожного центру з контролю за фiнансовою дiяльнiстю пiдроздiлiв залiзницi, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу Тернопiльського державного пiдприємства по перевезенню вантажiв i багажiв, перший заступник начальника фiнансової служби, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу госпрозрахункової служби локомотивного господарства, начальник вiддiлу економiчного аналiзу i нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства, заступник директора з економiки державного пiдприємства "Укрзалiзничпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107м. Київвул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 585 42 40

Факс

044 585 42 40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03179м. Київпросп. Брест-Литовський, буд. 8 (Житомирське шосе,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.03.2010

Міжміський код та телефон

044 362 90 84

Факс

044 521 20 15

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агентство

Опис

Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61050м. Харкiвпр. Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 507197

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

057 738-80-01

Факс

057 703-26-20

Вид діяльності

65.12.0 Iнше грошове посередництво

Опис

Згiдно Договору обслуговування обiгу цiнних паперiв вiд 25 травня 2011р. № 06-12-В/11 виконує функцiї платiжного агента по облiгацiях емiтента: здiйснює виплату номiнальної вартостi облiгацiй при погашеннi та вiдсоткового доходу по облiгацiях у термiни, що передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - Аудиторська фiрма "Експерт-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20795651

Місцезнаходження

79026м. Львiввул. Академiка Лазаренка, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 0021

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

032 238 86 90

Факс

032 238 99 11

Вид діяльності

74.12.0 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Надання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi ДТГО "Львiвська залiзниця" за 2011р. для подання в НКЦПФР

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150м. Київвул. Червоноармiйська, буд. 72, офiс 6, 96

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581354

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон

044 277 50 00

Факс

044 277 50 01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

У 2011 роцi органiзувало та провело аукцiон з метою первинного розмiщення цiнних паперiв емiтента згiдно договору на проведення аукцiону вiд 09.12.2011 № АК-0912-4/2011

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спарта Капiтал"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35746303

Місцезнаходження

01133м. Київбульвар Лесi Українки, 7-Б, примiщ. 104

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 483561

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.08.2009

Міжміський код та телефон

044 220 00 14

Факс

044 220 00 13

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

У 2011 роцi надавало послуги з розмiщення на первинному ринку цiнних паперiв емiтента (андеррайтингу)

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

11.2.1. Процентні облігації

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.10.2011

159/2/11

ДКЦПФР

1000.000

200000

Бездокументарна Іменні

200000000.000

14.500000000000

щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв

0.00

29.10.2014

Опис

Випуск облiгацiй серiї В ДТГО "Львiвська залiзниця" зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва - 27 сiчня 2012 року. Мета емiсiї облiгацiй - залучення фiнансових ресурсiв на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України та на погашення заборгованостi за зовнiшнiми запозиченнями емiтента. Облiгацiї забезпеченi порукою ДП "Приднiпровська залiзниця", ДП "Донецька залiзниця", СТГО "Пiвденна залiзниця", ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", ДП "Одеська залiзниця". Вiдкрите (публiчне) розмiщення 200000 шт. облiгацiй серiї В проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Облiгацiї до лiстингу на фондових бiржах у 2011 роцi не включались.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Згiдно статуту Державне територiально-галузеве об?єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця).

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Протягом 2011 року виключенi з ЄДРПОУ як вiдокремленi пiдроздiли та набули статусу структурних пiдроздiлiв: - Вiдокремленi пiдроздiли "Європейське транспортно- експедицiйне вiддiлення" та "Iвано-Франкiвська механiзована дистанцiя вантажно-розвантажувальних робiт" ДТГО "Львiвська залiзниця" з 11.04.2011; - Вiдокремленi пiдроздiли "Чернiвецький фiзкультурно-спортивний клуб "Локомотив", "Здолбунiвський фiзкультурно-спортивний клуб "Локомотив" та "Тернопiльський фiзкультурно-спортивний клуб "Локомотив" ДТГО "Львiвська залiзниця" з 18.11.2011. Протягом 2011 року створено Вiдокремленi пiдроздiли "Моторвагонне депо Здолбунiв" та "Моторвагонне депо Тернопiль" ДТГО "Львiвська залiзниця". Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва у 2011 роцi не створювались.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Державного територiально-галузевого об’єднання "Львiвська залiзниця" розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об"єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363/13237, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та Облiкової полiтики Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, затвердженої наказом УЗ вiд 26.07.2007р. №384-Ц. Бухгалтерський облiк господарських операцiй вiдокремленi пiдроздiли залiзницi здiйснюють згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй залiзничного транспорту України, затвердженим наказом Укрзалiзницi вiд 19.01.2000 № 17-Ц (зi змiнами та доповненнями), який розроблений вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов?язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.11.1999 № 291. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум обов"язкових дооцiнок. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об?єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Вiдображення витрат вiдокремленими пiдроздiлами залiзницi на рахунках з облiку витрат здiйснюється за статтями та економiчними елементами витрат вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затверджених наказом Укрзалiзницi вiд 24.03.2000 № 109-Ц, та Номенклатури витрат з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України, затвердженої наказом Укрзалiзницi вiд 21.08.2007 № 417-Ц (iз змiнами i доповненнями). Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. №91. Вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi ведуть бухгалтерський облiк, складають та подають рiчну фiнансову звiтнiсть у такому обсязi: - Баланс; - Звiт про фiнансовi результати; - Звiт про власний капiтал; - Звiт про рух грошових коштiв; - Примiтки до фiнансової звiтностi; - Додаток до Примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами"; - Звiт про доходи i витрати з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України (форма № 10-Зал.) та промiжну (квартальну) фiнансову звiтнiсть в такому обсязi: - Баланс; - Звiт про фiнансовi результати; - Звiт про доходи i витрати з основних видiв економiчної дiяльностi залiзничного транспорту України (форма № 10-Зал.).

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Державного територiально-галузевого об"єднання "Львiвська залiзниця" Адресат Аудиторський висновок призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" i може бути використаний для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування: Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця". Код ЄДРПОУ: 01059900. Мiсцезнаходження: 79007, м. Львiв, вул. Гоголя, буд. 1. Дата державної реєстрацiї: Державне територiально-галузеве об?єднання "Львiвська залiзниця" зареєстровано Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради, номер запису 1 415 105 0051 000929. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А00 № 760885, дата 16.03.1992р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели вибiркову перевiрку фiнансових звiтiв Державного територiально-галузевого об"єднання "Львiвська залiзниця" (надалi - Пiдприємство), що включають: Баланс на 31 грудня 2011 року та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а також опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно їх достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360. Перевiрка проведена з дотриманням вимог стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки, тобто аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом для загального подання фiнансової звiтностi. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Пiдприємства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на Пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприємства за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва Пiдприємства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Пiдприємства Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України Про аудиторську дiяльнiсть, Рiшення "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Модифiкована думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг . Цi стандарти зобов"язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об"рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб"єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб"єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог МСА 570 "Безперевнiсть" та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб"єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. ДТГО "Львiвська залiзниця" - велике пiдприємство, яке складається iз бiльше 100 структурних пiдроздiлiв, якi складають свiй баланс, фiнансову та податкову звiтнiсть. Для надання аудиторського висновку представлена зведена фiнансова звiтнiсть як сума вiдповiдної iнформацiї з усiх структурних пiдроздiлiв Пiдприємства за звiтний перiод. Проведення перевiрки створило обмеження в обсязi роботи аудитора в частинi його особистої вiдсутностi при проведеннi iнвентаризацiї активiв, тому що нас призначили аудиторами Пiдприємства 20.02.2012р. Для проведення перевiрки фiнансової звiтностi Пiдприємства аудитом були застосованi процедури, якi грунтувалися на спiвставленнi вiдповiдних даних фiнансової та податкової звiтностi, додаткiв до звiтностi, розшифровок та довiдок. Внутрiшня облiкова полiтика Пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Пiдприємства подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ДТГО "Львiвська залiзниця" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання державним територiально-галузевим об"єднанням "Львiвська залiзниця" вiдповiдних розмiрiв вартостi чистих активiв. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". На дату надання цього аудиторського висновку аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв?язку з iншою додатковою iнформацiєю, яка повинна надалi розкриватись емiтентом цiнних паперiв та подаватись до ДКЦПФР. У разi, якщо пiд час додаткового розгляду аудитором iншої iнформацiї, яка буде нам надана керiвництвом Пiдприємства пiсля дати цього аудиторського висновку, буде визначено чи слiд переглядати перевiрену нами фiнансову звiтнiсть. Виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? та стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства? ДТГО ?Львiвська залiзниця? являється державним Пiдприємством, а не акцiонерним товариством. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Пiдприємства внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов?язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб?єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 ?Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб?єкта господарювання i його середовища?, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб?єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб?єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов?язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор провiв належнi процедури у вiдповiдностi до вимог МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi? i не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ДТГО ?Львiвська залiзниця? внаслiдок шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Експерт-Аудит". Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб?єктiв аудиторської дiяльностi № 0021 вiд 15 грудня 2005 року. Мiсцезнаходження юридичної особи: м. Львiв, вул. Ак. Лазаренка, 2. Телефон (факс) юридичної особи: 238-86-90. Дата та номер договору на проведення аудиту договiр вiд 20.02.2012р. № Л/НФ-12757/НЮ Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту аудит розпочато 20.02.2012р. та закiнчено 30.03.2012р. Додаток : Фiнансова звiтнiсть Державного територiально-галузевого об?єднання "Львiвська залiзниця" за 2011 рiк на 10 (Десяти) аркушах Директор ТзОВ "АФ "Експерт-Аудит" Синявський Є.Д. (сертифiкат аудитора серiя А №000083 вiд 23.12.93р., продовжено №184/6 вiд 15.11.2007р.) м. Львiв, 30 березня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основними видами продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ДТГО "Львiвська залiзниця" є надання послуг з перевезення вантажiв та пасажирiв. Вантажообiг за 2011рiк виконано в обсязi 20,8 млрд.ткм, в тому числi: - обсяг мiждержавних транзитних перевезень становить 4,5 млрд.ткм (питома вага складає 21,5% вiд загального вантажообiгу); - обсяги експортних перевезень в загальному вантажообiгу займають 47,1 % та склали 9,8 млрд.ткм; - обсяги iмпортних перевезень становлять 0,8 млрд.ткм i в загальному вантажообiгу займають 3,9%; - обсяг внутрiшньодержавних перевезень складає 5,7 млрд.ткм. (питома вага складає 27,5% вiд загального вантажообiгу). Протягом 2011 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 23,1 млн.тонн вантажiв. На обсяги вiдправлення вантажiв впливає економiчний стан промислових пiдприємств захiдного регiону України, якi обслуговує Львiвська залiзниця. Упродовж 2011 року промисловi пiдприємства виробили продукцiї на 16,0% бiльше нiж у 2010 роцi i обсяги вiдправлення вантажiв залiзничним транспортом зросли на 12,3%. Доля залiзничних перевезень в загальному обсязi перевезень вантажiв складає 45,4%. Протягом звiтного перiоду основними клiєнтами, якi здiйснили бiльшiсть вiдправлень вантажiв були: ТОВ "Iнтерполiтрейд", ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент", ТОВ "Перша вантажна компанiя в Українi", ТОВ "Укрзернотранс", ТОВ "Укр-ТОК", ТОВ "Карпатнафтохiм", ВАТ "НПК-Галичина", Фiрма "Укрейлтранс Траде енд Логiстiк КФТ", ТОВ "ККНК Технобуд". Протягом 2011 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 65,0 млн.пасажирiв, пасажирообiг склав 5672,8 млн.пас.км. Протягом звiтного перiоду суттєвих змiн в джерелах надходження сировини та матерiалiв не було, основним постачальником товарно-матерiальних цiнностей для ДТГО "Львiвська залiзниця" залишається ДП "Укрзалiзничпостач".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом 2011 року здiйснено капiтальних iнвестицiй на суму 637,5 млн.грн., в т.ч.: - капiтальне будiвництво - 120,7 млн.грн. - придбання основних засобiв - 56,9 млн.грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 27,0 млн.грн. - нематерiальнi активи - 10,2 млн.грн. - модернiзацiя колiї - 91,7 млн.грн. - модернiзацiя рухомого складу - 136,0 млн.грн. - iнша модернiзацiя -195,0 млн.грн. ДТГО "Львiвська залiзниця" здiйснено капiтальних iнвестицiй: 2007 рiк - 875,3 млн.грн.; 2008 рiк - 1137,4 млн.грн.; 2009 рiк - 440,5 млн.грн.; 2010 рiк - 762,6 млн.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби ДТГО "Львiвська залiзниця" виробничого призначення - це будiвлi i споруди, автотранспорт i залiзничний транспорт, залишкова вартiсть яких складає 9545,8 млн.грн. Основнi засоби, що знаходяться у фiнансовому лiзингу за залишковою вартiстю: машини та обладнання -122,2 млн.грн. та транспортнi засоби - 123,4 млн.грн. Активи утримуються власними силами. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До потенцiйних полiтичних та макроекономiчних ризикiв ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдносяться: - ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; - ризик полiтичної нестабiльностi в Українi; - ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України; - ризик зростання iнфляцiї.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За 2011 рiк нараховано штрафи згiдно рiшень адмiнiстративних колегiй обласних вiддiлень Антимонопольного комiтету України в сумi 28 тис.грн., штрафи до державних цiльових фондiв в сумi 92 тис.грн. за порушення правильностi нарахування та використання страхових внескiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i залученого капiталу у активах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довго- i короткострокових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних, договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. Договори, укладенi з споживачами на надання послуг з перевезення, виконуються своєчасно, послуги надаються вiдповiдної якостi, в установлених обсягах.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2012 роцi заплановано вiдправити 22,7 млн.тонн вантажiв, та 64,7 млн.пасажирiв. Планується отримати 8886,3 млн.грн. доходiв, що бiльше звiту 2011 року на 811,4 млн.грн. Витрати запланованi в сумi 8720,8 млн.грн. i збiльшенi на 768,4 млн.грн. Темп росту доходiв перевищує темп росту витрат до 2011 року на 0,3%. На господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан емiтента в 2012 роцi можуть вплинути наступнi фактори: реструктуризацiя галузi, полiтична та економiчна нестабiльнiсть, можливе пiдвищення собiвартостi металопродукцiї, зростання цiн на енергоносiї (в т.ч. дизпаливо та газ).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ДТГО "Львiвська залiзниця" протягом 2011 року, згiдно затвердженого Галузевого плану науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт Укрзалiзницi, витратила на розробку програмного забезпечення 2,0 млн.грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi включають вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарного обсягу реалiзацiї емiтента), у яких учасником виступає ДТГО "Львiвська залiзниця", його вiдокремленi пiдроздiли, посадовi особи та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента у звiтному перiодi вiдсутнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом останнiх трьох рокiв ДТГО ?Львiвська залiзниця? забезпечує потребу в перевезеннi вантажiв та пасажирiв України. Спостерiгається тенденцiя щодо збiльшення основних виробничо-фiнансових показникiв роботи залiзницi. Результат господарювання ДТГО "Львiвська залiзниця" за останнi три роки характеризується наступними показниками: Вiдправлення вантажiв (тис.тонн): 2009 рiк - 16883,3; 2010 рiк - 20555,5; 2011 рiк - 23081,8 Вiдправлення пасажирiв (тис.чол): 2009 рiк - 63577,3; 2010 рiк - 63763,1; 2011 рiк - 65036,6 Вантажообiг (млн.ткм): 2009 рiк - 15634,7; 2010 рiк - 18614,4; 2011 рiк - 20809,4 Пасажирообiг (млн.пас-км): 2009 рiк - 5327,4; 2010 рiк - 5450,1; 2011 рiк - 5672,8 Всього доходи (тис.грн.): 2009 рiк - 5930586; 2010 рiк - 6819779; 2011 рiк - 8074874 Всього витрати (тис.грн.): 2009 рiк - 5883040; 2010 рiк - 6691579; 2011 рiк - 7952388 Чистий прибуток (тис.грн.): 2009 рiк - 47546; 2010 рiк - 128200; 2011 рiк - 122486 10.10.2011р. був визначений кредитний рейтинг ДТГО "Львiвська залiзниця" та iменних вiдсоткових забезпечених облiгацiй серiї В ДТГО "Львiвська залiзниця" номiнальною вартiстю 200 млн.грн. Згiдно рiшення ТОВ "Рейтингове агенство "IВI-Рейтинг" рiвень кредитного рейтингу визначено як uaА, прогноз рейтингу: стабiльний.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8838900.000

9300249.000

259406.000

245593.000

9098306.000

9545842.000

будівлі та споруди

5458191.000

5613440.000

0.000

0.000

5458191.000

5613440.000

машини та обладнання

771047.000

940945.000

129703.000

122168.000

900750.000

1063113.000

транспортні засоби

2146207.000

242040.000

129703.000

123425.000

2275910.000

2365465.000

інші

463455.000

503824.000

0.000

0.000

463455.000

503824.000

2. Невиробничого призначення:

195642.000

207747.000

0.000

0.000

195642.000

207747.000

будівлі та споруди

174398.000

186752.000

0.000

0.000

174398.000

186752.000

машини та обладнання

16682.000

16334.000

0.000

0.000

16682.000

16334.000

транспортні засоби

1065.000

915.000

0.000

0.000

1065.000

915.000

інші

3497.000

3746.000

0.000

0.000

3497.000

3746.000

Усього

9034542.000

9507996.000

259406.000

245593.000

9293948.000

9753589.000

Опис

На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби виробничого та невиробничого призначення. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум обов?язкових дооцiнок. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об?єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Майже всi основнi засоби становлять будiвлi, споруди та транспорт. Вiдсоток зносу основних засобiв становить 96%.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1280510.000

X

X

у тому числі:

 

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

01.11.2010

100000.000

16.750000000000

25.10.2013

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

22.11.2010

88200.000

16.750000000000

25.10.2013

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

07.12.2010

82000.000

16.750000000000

25.10.2013

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

10.08.2010

235000.000

16.500000000000

26.07.2013

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

05.10.2011

80000.000

15.200000000000

04.07.2014

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

10.08.2007

146939.000

9.500000000000

21.12.2013

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

15.01.2007

3371.000

1.507000000000

31.12.2013

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

22.04.2011

95000.000

15.250000000000

20.04.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

26.04.2011

100000.000

15.250000000000

13.04.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

05.05.2011

100000.000

15.250000000000

07.05.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

07.09.2011

50000.000

14.500000000000

17.08.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

07.09.2011

50000.000

14.500000000000

10.08.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

07.09.2011

50000.000

14.500000000000

10.08.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

05.10.2011

50000.000

14.500000000000

18.08.2012

короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi

05.10.2011

50000.000

14.500000000000

18.08.2012

Зобов'язання за цінними паперами

X

200000.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

200000.000

X

X

облiгацiї серiї В

28.12.2011

200000.000

14.500000000000

29.10.2014

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

175271.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

969981.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2625762.000

X

X

Опис:

Зобов'язання за довгостроковим кредитом в iноземнiй валютi в загальнiй сумi 146 939,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1). Зобов'язання за довгостроковими кредитами у нацiональнiй валютi в загальнiй сумi 585 200,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 440 "Довгостроковi кредити банкiв" Балансу (Форма №1) у сумi 487 283 тис. грн. та у рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1) у сумi 97 917 тис. грн.


14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

20.10.2011

159/2/11

ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця"

04713033

Київська д/в 01034 м. Київ вул. Лисенка, б. 6

Опис

Гарантiя надана на умовах надання поруки. Вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

 

20.10.2011

159/2/11

ДП "Донецька залiзниця"

01074957

Донецька д/в 83000 м. Донецьк вул. Артема, 68

Опис

Гарантiя надана на умовах надання поруки. Вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

 

20.10.2011

159/2/11

СТГО "Пiвденна залiзниця"

01072609

Харківська д/в 61052 м. Харкiв вул. Червоноармiйська, буд. 7

Опис

Гарантiя надана на умовах надання поруки. Вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

 

20.10.2011

159/2/11

ДП "Одеська залiзниця"

01071315

Одеська д/в 65012 м. Одеса вул. Пантелеймонiвська, буд. 19

Опис

Гарантiя надана на умовах надання поруки. Вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

 

20.10.2011

159/2/11

ДП "Приднiпровська залiзниця"

01073828

Дніпропетровська д/в 49602 м. Днiпропетровськ просп. Карла Маркса, буд. 108

Опис

Гарантiя надана на умовах надання поруки. Вiдповiдальнiсть емiтента є солiдарною, обсяг вiдповiдальностi поручителiв обмежується загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй у розмiрi 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.

 


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

0

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

д/в

Інші (запишіть)

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

 

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): ДТГО «Львiвська залiзниця» не є акцiонерним товариством.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

3

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

4

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

 

X

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

 

X

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

09.02.2012

Підприємство

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

за ЄДРПОУ

01059900

Територія

 

за КОАТУУ

4610136600

Організаційно-правова форма господарювання

Інші об"єднання юридичних осіб

за КОПФГ

590

Орган державного управління

 

за КОДУ

07214

Вид економічної діяльності

Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту

за КВЕД

63.21.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

79007, м. Львiв, вул. Гоголя, 1

Середня кількість працівників

0

 

Баланс станом на 31.12.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

29013

33749

- первісна вартість

011

48782

59774

- накопичена амортизація

012

( 19769 )

( 26025 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

70593

108087

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

9293948

9753047

- первісна вартість

031

158484956

277075893

- знос

032

( 149191008 )

( 267322846 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

54053

54053

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

43739

43225

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

9491346

9992161

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

284772

372714

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

36709

26342

Готова продукція

130

82121

95658

Товари

140

4004

3016

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

31354

38677

- первісна вартість

161

31382

38705

- резерв сумнівних боргів

162

( 28 )

( 28 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

2504

2409

- за виданими авансами

180

22804

50429

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

1005753

1917673

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

35988

43444

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

41957

26266

- у т.ч. в касі

231

18

20

- в іноземній валюті

240

2570

3908

Інші оборотні активи

250

17773

14402

Усього за розділом II

260

1568309

2594938

III. Витрати майбутніх періодів

270

1195

3927

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

11060850

12591026

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

2547209

2547209

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3875846

5374498

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1529232

1860556

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

7952287

9782263

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

113289

179364

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

113289

179364

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

666984

490654

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

200000

Відстрочені податкові зобов’язання

460

1075768

320742

Інші довгострокові зобов’язання

470

190280

146060

Усього за розділом III

480

1933032

1157456

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

415000

545000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

166425

289071

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

114585

230912

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

74430

76335

- з бюджетом

550

105200

175271

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

33314

45182

- з оплати праці

580

78915

90628

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

72302

15907

Усього за розділом IV

620

1060171

1468306

V. Доходи майбутніх періодів

630

2071

3637

Баланс

640

11060850

12591026

 

Примітки

вiдсутнi

Керівник

Начальник залiзницi Пiх Б. П.

Головний бухгалтер

Начальник фiнансово-економiчної служби Войцеховський Р. М.


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8203842

6979593

Податок на додану вартість

015

513876

493068

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 174 )

( 159 )

Інші вирахування з доходу

030

( 5172 )

( 10 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7684620

6486356

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 6533499 )

( 5681955 )

Валовий:

- прибуток

050

1151121

804401

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

227633

173070

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 162237 )

( 135994 )

Витрати на збут

080

( 10096 )

( 10735 )

Інші операційні витрати

090

( 432963 )

( 278421 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

773458

552321

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

937

Інші доходи

130

162621

159338

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 239775 )

( 227634 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 41044 )

( 46241 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

655260

438721

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 532774 )

( 299416 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

122486

139305

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

17

- витрати

205

( 0 )

( 17 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

122486

139305

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2060682

1767570

Витрати на оплату праці

240

2102640

1854120

Відрахування на соціальні заходи

250

796999

706228

Амортизація

260

974367

902188

Інші операційни витрати

270

926541

718619

Разом

280

6861229

5948725

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

вiдсутнi

Керівник

Начальник залiзницi Пiх Б. П.

Головний бухгалтер

Начальник фiнансово-економiчної служби Войцеховський Р. М.


Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5505842

4397985

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

76335

74755

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

2632

421

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

39

49

Цільового фінансування

060

2392

2153

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

389

452

Інші надходження

080

215096

21618

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 1634306 )

( 1119195 )

Авансів

095

( 50429 )

( 22799 )

Повернення авансів

100

( 0 )