Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Начальник ДТГО "Львiвська залiзниця"       Пiх Богдан Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.02.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
IНШI ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01059900
1.4 Місцезнаходження емітента
79007, м. Львiв, Гоголя, 1
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
032 226-50-22 032 226-50-22
1.6 Електронна поштова адреса емітента
olga.borukh@railway.lviv.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.02.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://railway.lviv.ua в мережі Інтернет 17.02.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.4а, 4в, 4г - акцiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери не випускались; п.5б, 5в - ДТГО "Львiвська залiзниця" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.6 - участi в створеннi iнших юридичних осiб не приймали; п.7-14 - нiяких iнших цiнних паперiв, крiм вiдсоткових облiгацiй, не випускалось; п.16 - фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не складалась; п.17 - цiльовi облiгацiї не випускались.

3. Інформація про емітента

Повне найменування Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію АОО №760885
Дата державної реєстрації 16.03.1992
Територія (область) Львівська
Місцезнаходження 79007, м. Львiв, Гоголя, 1
Статутний капітал (грн.) 2547209000.00
Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 100.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
Чисельність працівників (чол.) 54707
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 63.21.1 Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту, 60.10.1 Дiяльнiсть пасажирського залiзничного транспорту, 60.10.2 Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту
Органи управління емітента Згiдно Статуту ДТГО "Львiвська залiзниця" керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України (Органу управлiння майном), призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України, згiдно з чинним законодавством. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через апарат управлiння Залiзницi, органiзацiйна структура якого, згiдно з Рекомендованими типовими штатами залiзниць, затвердженими Укрзалiзницєю, затверджується начальником Залiзницi. Заступник керiвника Залiзницi, який виконує обов'язки керiвника у разi його вiдсутностi, головний бухгалтер, керiвник юридичної служби призначаються керiвником Залiзницi за погодженням з Органом управлiння майном.
Засновники емітента ДТГО "Львiвська залiзниця" засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном), пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця).

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Начальник ДТГО "Львiська залiзниця"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiх Богдан Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 041189 23.01.1996 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
Рік народження 1955
Освіта Повна вища
Стаж керівної роботи (років) 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця"
Опис Начальник Залiзницi: - Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Войцеховський Роман Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС 608473 30.11.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
Рік народження 1960
Освіта Повна вища
Стаж керівної роботи (років) 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора з економiки Державного пiдприємства "Укрзалiзничпостач"
Опис Права та обов'язки начальника фiнансово-економiчної служби визначенi Положенням про фiнансово-економiчну службу залiзницi. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi: - органiзовує управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - органiзовує роботу з розробки напрямкiв економiчної полiтики залiзницi, кредитної полiтики, бухгалтерського та податкового облiку, а також забезпечує контроль за результатами фiнансової дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi; - органiзовує роботу з розробки заходiв з дотримання режиму економiї коштiв, зниження собiвартостi перевезень; - затверджує фiнансову звiтнiсть дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, пiдписує фiнансову та податкову звiтнiсть залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним поданням звiтiв про результати економiчної i фiнансової дiяльностi залiзницi та податкової звiтностi залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним i в повному обсязi внесення платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв та проведення iнших платежiв, виконання вiдокремленими пiдроздiлами планових i фiнансових завдань; - забезпечує проведення iнструктивних нарад, технiчного i методологiчного навчання по колу фiнансово-економiчних питань, бере участь в проведенi економiчного навчання фiнансово-економiчних працiвникiв залiзницi; - має право отримувати вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю, видавати розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, вносити керiвництву вищого рiвня пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з фiнансово-економiчною дiяльнiстю залiзницi; - подає пропозицiї щодо заохочення працiвникiв, якi вiдзначились, або накладання стягнень на порушникiв трудової i виконавчої дисциплiни; - безпосередньо пiдпорядковується начальнику залiзницi, керує працiвниками служби. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - за дорученням начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця"; - заслуховувати керiвникiв дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, з економiчних та фiнансових питань; - одержувати пояснення вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших працiвникiв залiзницi про виявленi порушення та недолiки з питань, пов'язаних з фiнансово- економiчною дiяльнiстю, та вимагати вiд них їх усунення; - представляти службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах; - вимагати та одержувати в установленому порядку вiд дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, фiнансово-економiчнi розрахунки та обгрунтування, пов'язанi iз складанням фiнансових планiв (балансу доходiв та витрат), а також матерiали, необхiднi для аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi; - видавати уснi та письмовi розпорядження (вказiвки) по службi, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками служби; - затверджувати Положення про вiддiли, сектори служби, надавати керiвництву залiзницi пропозицiї про перемiщення, заохочення та притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв служби в порядку, встановленому чинним законодавством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид діяльності 67.11.0 Управлiння фiнансовими ринками; 67.12.1 Брокерськi операцiї з цiнними паперами; 65.12.1 Комерцiйнi банки
Опис Надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента.

Найменування ПАТ "УкрСиббанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61050, м. Харкiв, пр. Московський, 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 507197
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2010
Міжміський код та телефон (057) 738-80-01
Факс (057) 703-26-20
Вид діяльності 65.12.0 Iнше грошове посередництво
Опис Згiдно Договору обслуговування обiгу цiнних паперiв вiд 25 травня 2011р. № 06-12-В/11 виконує функцiї платiжного агента по облiгацiях емiтента: здiйснює виплату номiнальної вартостi облiгацiй при погашеннi та вiдсоткового доходу по облiгацiях у термiни, що передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця".

Найменування ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33262696
Місцезнаходження 03179, м. Київ, пр. Брест-Литовський, 8 (Житомирське шосе, 14 км)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-90-84
Факс (044) 521-20-15
Вид діяльності 74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; 74.13.0 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки; 74.87.0 Надання iнших комерцiйних послуг
Опис Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.10.2011 159/2/11 ДКЦПФР відсоткові 1000.00 200000 Бездокументарна Іменні 200000000.00 14.500 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0.00 29.10.2014
Опис На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Облiгацiї до лiстингу на фондових бiржах не включенi. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Випуск облiгацiй серiї В Державного територiально-галузевого об?єднання ?Львiвська залiзниця? зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва ? 27 сiчня 2012 року. Мета емiсiї облiгацiй - залучення фiнансових ресурсiв на оновлення та модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому та внутрiшньому ринках, на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України та на погашення заборгованостi за зовнiшнiми запозиченнями емiтента. Облiгацiї забезпеченi порукою ДП "Приднiпровська залiзниця", ДП "Донецька залiзниця", СТГО "Пiвденна залiзниця", ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", ДП "Одеська залiзниця".

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1280510.000 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi 01.11.2010 100000.000 16.750 25.10.2013
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 22.11.2010 88200.000 16.750 25.10.2013
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 07.12.2010 82000.000 16.750 25.10.2013
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 10.08.2010 235000.000 16.500 26.07.2013
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 10.08.2007 146939.000 9.500 21.12.2013
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 05.10.2011 80000.000 15.200 04.07.2014
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 22.04.2011 95000.000 15.250 20.04.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 26.04.2011 100000.000 15.250 13.04.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 05.05.2011 100000.000 15.250 07.05.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 07.09.2011 50000.000 14.500 17.08.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 07.09.2011 50000.000 14.500 10.08.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 07.09.2011 50000.000 14.500 10.08.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 05.10.2011 50000.000 14.500 18.08.2012
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi 05.10.2011 50000.000 14.500 18.08.2012
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 15.01.2007 3371.000 1.507 31.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 200000.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 200000.000 X X
облiгацiї серiї В 28.12.2011 200000.000 14.500 29.10.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 320742.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 824510.000 X X
Усього зобов'язань X 2625762.000 X X
Опис: Зобов'язання за довгостроковим кредитом в iноземнiй валютi в загальнiй сумi 146 939,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1). Зобов'язання за довгостроковими кредитами у нацiональнiй валютi в загальнiй сумi 585 200,0 тис. грн. вiдображенi в рядку 440 "Довгостроковi кредити банкiв" Балансу (Форма №1) у сумi 487 283 тис. грн. та у рядку 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" Балансу (Форма №1) у сумi 97 917 тис. грн.

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 17.02.2012
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
Територія за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Орган державного управління за КОДУ 07214
Вид економічної діяльності за КВЕД 63.21.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 79007 м. Львiв Гоголя, 1

Баланс на 31.12.2011

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 29013 33749
- первісна вартість 011 48782 59774
- накопичена амортизація 012 19769 26025
Незавершені капітальні інвестиції 020 70593 108087
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 9293948 9753047
- первісна вартість 031 158484956 277075893
- знос 032 149191008 267322846
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 54053 54053
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43739 43225
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 9491346 9992161
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 284772 372714
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 36709 26342
Готова продукція 130 82121 95658
Товари 140 4004 3016
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 31354 38677
- первісна вартість 161 31382 38705
- резерв сумнівних боргів 162 28 28
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 2504 2409
- за виданими авансами 180 22804 50429
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 1005753 1917673
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35988 43444
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 41957 26266
- у т.ч. в касі 231 18 20
- в іноземній валюті 240 2570 3908
Інші оборотні активи 250 17773 14402
Усього за розділом II 260 1568309 2594938
III. Витрати майбутніх періодів 270 1195 3927
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 11060850 12591026

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2547209 2547209
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3875846 5374498
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1529232 1860556
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 7952287 9782263
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 113289 179364
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 113289 179364
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 666984 490654
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 200000
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1075768 320742
Інші довгострокові зобов’язання 470 190280 146060
Усього за розділом III 480 1933032 1157456
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 415000 545000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 166425 289071
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 114585 230912
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 74430 76335
- з бюджетом 550 105200 175271
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 33314 45182
- з оплати праці 580 78915 90628
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 72302 15907
Усього за розділом IV 620 1060171 1468306
V. Доходи майбутніх періодів 630 2071 3637
Баланс 640 11060850 12591026

Примітки вiдсутнi
Керівник Начальник залiзницi Б. П. Пiх
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Р. М. Войцеховський

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8203842 6979593
Податок на додану вартість 015 513876 493068
Акцизний збір 020 0 0
025 174 159
Інші вирахування з доходу 030 5172 10
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7684620 6486356
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6533499 5681955
Загальновиробничі витрати 045 0 0
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1151121 804401
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 227633 173070
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 162237 135994
Витрати на збут 080 10096 10735
Інші операційні витрати 090 432963 278421
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 773458 552321
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 937
Інші доходи 130 162621 159338
Фінансові витрати 140 239775 227634
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 41044 46241
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 655260 438721
- збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 532774 299416
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 122486 139305
- збиток 195 0 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 17
- витрати 205 0 17
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 122486 139305
- збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 2060682 1767570
Витрати на оплату праці 240 2102640 1854120
Відрахування на соціальні заходи 250 796999 706228
Амортизація 260 974367 902188
Інші операційни витрати 270 926541 718619
Разом 280 6861229 5948725


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки вiдсутнi
Керівник Начальник залiзницi Б. П. Пiх
Головний бухгалтер Начальник фiнансово-економiчної служби Р. М. Войцеховський

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась.