Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01059900
Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ДТГО "Львівська залізниця"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Інші об'єднання юридичних осіб
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 79007
Область: Львівська
Район:
Населений пункт: м. Львів
Вулиця: Гоголя
Будинок: 1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0322264411
Номер факсу емітента: 0322971012
Веб-сайт емітента: www.railway.lviv.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981.
      Ця річна інформація розкриває інформацію про загальну діяльність ДТГО "Львівська залізниця" у 2012 році. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства, факторам ризику, органам управління, розкрита інформація про цінні папери ДТГО "Львівська залізниця".
      Придбання цінних паперів емітента ДТГО "Львівська залізниця" пов’язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2. Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
      Скорочене найменування емітента: ДТГО «Львівська залізниця»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01059900
      Дата проведення державної реєстрації: 16.03.1992р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 415 120 0000 000929
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
      Місцезнаходження емітента: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
      Телефон: 032 226 44 11
      Факс: 032 297 10 12
      Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.railway.lviv.ua
     
      Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" пролягає в західній частині України на території 7 областей України: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської.
      Львівська магістраль завдяки географічному розташуванню межує з Польщею, Угорщиною, Румунією, Білоруссю, Словаччиною і є важливим центром у залізничних перевезеннях пасажирів і експортно-імпортних вантажів між Сходом та Західною Європою, Північчю і Півднем, тому вона по праву називається головними воротами України в Європу.
      Залізничні сполучення з даними країнами забезпечують 14 діючих основних прикордонних переходів, які оснащені необхідною технікою для навантаження, перевантаження вантажів і перестановки вагонів та складають третину від усіх прикордонних переходів в Україні.
      Експлуатаційна довжина колії становить 4470 км. Довжина електрифікованих дільниць складає 1424,2 км. Конфігурація є розгалуженою мережею залізничних ліній, що йдуть з головного в регіоні Львівського транспортного вузла у восьми напрямках. Найбільшими транспортними вузлами є станції Львів, Стрий, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Ковель, Чернівці, Ужгород, Чоп.
      Залізниця експлуатує 6913 штучних споруд, що складає 35,63 % від загальної кількості штучних споруд Укрзалізниці. Це пов’язано із складним гірським ландшафтом, який значно впливає на характер колійного господарства (значні експлуатаційні витрати), а також наявністю пересічень залізниці з автошляхами в одному рівні.
      Майже 800 км дільниць Львівської залізниці є складовими міжнародних транспортних коридорів.
      Основні види господарської діяльності:
      52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
      49.20 Вантажний залізничний транспорт;
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
     
      ДТГО «Львівська залізниця» впродовж 2012 року працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреби населення та підприємств у перевезеннях.
      Обсяг перевезень вантажів і пасажирів у звітному періоді склав 29,3 млрд. ткм., що більше звіту 2011 року на 2,3%.
      Середня приведена доходна ставка перевезень зменшилась в порівнянні з 2011 роком на 2,8%.
      У звітному періоді залізниця отримала чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 7678,0 млн. грн., що менше до 2011 року на 6,6 млн. грн. або на 0,1%.
      В 2012 ріці залізниця працювала у важких економічних умовах. Незважаючи на падіння обсягів перевезень та відправлення вантажів, які пов’язані зі зменшенням кількості заявок вантажовідправниками у зв’язку з відсутністю ринків збуту готової продукції, залізниця отримала позитивний загальний фінансовий результат. Чистий прибуток склав 106,4 млн. грн.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7678004 7684620 6486422
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 6892124 6533499 5694168
Валовий прибуток (збиток) 785880 1151121 792254
Інші операційні доходи 152875 227633 173074
Адміністративні витрати 164463 162237 136033
Витрати на збут 6976 10096 10739
Інші операційні витрати 333299 432963 277339
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 434017 773458 541217
     інші доходи 136459 162621 160283
     інші витрати 303443 280819 273884
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 267033 655260 427616
Податок на прибуток від звичайної діяльності 157163 532774 299416
Чистий прибуток (збиток) 106422 122486 128200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Всього активів, у т.ч. 13036288 12591026 11048384
Оборотні активи 3219434 2594938 1559131
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 10562 26266 41957
Необоротні активи 9813116 9992161 9488045
Всього пасивів, у т.ч. 13036288 12591026 11048384
Зобов`язання 2504231 2625762 2986970
     поточні зобов`язання 1545570 1468306 1053938
     довгострокові зобов`язання 958661 1157456 1933032
Забезпечення наступних витрат та платежів 216994 179364 125249
Власний капітал 10309294 9782263 7934422
     статутний капітал 2547209 2547209 2547209
     пайовий капітал
     додатковий вкладений капітал
     інший додатковий капітал 4858027 5374498 3876195
     резервний капітал
     (неоплачений капітал)
     (вилучений капітал)
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2904058 1860556 1511018
Розрахункова вартість чистих активів 10309294 9782263 7934422

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця".
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери ДТГО "Львівська залізниця", відсутні.

      2.1.2. До потенційних факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
      - ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень.
     

      2.1.3. До потенційних політичних та макроекономічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - ризик політичної нестабільності в Україні;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку України;
      - ризик зростання інфляції.
     

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця".
      Головною метою політики управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця" є своєчасне виявлення ризиків та прийняття подальших заходів з мінімізації негативного впливу на фінансові показники підприємства. ДТГО "Львівська залізниця" приділяє значну увагу зонам ризику і продовжує будувати інтегровану систему оцінки та управління ризиками, що дозволяє кількісно визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними.
     
     

      2.3. Дочірні підприємства в ДТГО "Львівська залізниця" відсутні.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця"
      Скорочене найменування емітента: ДТГО "Львівська залізниця"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01059900
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації: 16.03.1992р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 415 120 0000 000929
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
      Місцезнаходження емітента: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
      Телефон: 032 226 44 11
      Факс: 032 297 10 12
      Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.railway.lviv.ua
     
      Спеціальний підрозділ ДТГО «Львівська залізниця» по роботі з інвесторами - відділ кредитних операцій і фінансових інструментів фінансово-економічної служби.
      Місцезнаходження підрозділу: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
      Телефон: 032 226 38 80
      Факс: 032 226 32 66
      Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
     
      3.3. Наказом Фонду державного майна України від 03.12.1991 року № 254 засновано Львівську державну залізницю. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.01.2006 № 80 змінено найменування Львівської державної залізниці на Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" (свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №760885 від 16.03.1992 р.)
      Строк існування з дати державної реєстрації - понад 21 рік.
      ДТГО «Львівська залізниця» створено на невизначений строк.
     

      3.4. На сьогоднішній день ДТГО «Львівська залізниця» є добре оснащеною транспортною артерією яка обслуговує Львівську, Тернопільську, Рівненську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську області населення яких складає понад 12 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць залізниці визначають її велике транзитне значення. ДТГО «Львівська залізниця» зв’язує залізниці України з залізницями країн Євросоюзу через 14 прикордонних переходів. Основними завданнями залізниці є своєчасне та якісне здійснення перевезень вантажу, пасажирів та вантажобагажу. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомагає доставляти вантажі у важкодоступні райони. Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці.
     
      Протягом 2012 року ДТГО "Львівська залізниця" не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.

      3.5. Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» створене згідно із статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
      Керівництво ДТГО "Львівська залізниця" здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.
      Протягом звітного року відокремлені підрозділи "Станція Львів", "Станція Клепарів", "Станція Стрий", "Станція Тернопіль", "Станція Здолбунів", "Станція Ковель", "Станція Сарни", "Станція Івано-Франківськ", "Станція Чернівці", "Станція Батьово" та "Станція Чоп" ДТГО «Львівська залізниця» позбулись статусу відокремлених підрозділів, створено Відокремлений підрозділ "Дирекція з будівництва Бескидського тунелю" ДТГО "Львівська залізниця", реорганізовано ВП "Будівельне управління №1" та ВП "Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд №6" шляхом їх об'єднання та створення на їх базі Відокремленого підрозділу "Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1" ДТГО "Львівська залізниця".
     
      3.6. Для організації безперебійної роботи Львівської залізниці з метою забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів функціонує: 5 дирекцій залізничних перевезень, 7 локомотивних депо, 8 вагонних депо, 5 моторвагонних депо, 3 пасажирських вагонних депо та 1 вагонна дільниця, 7 вокзалів.
      Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 19 дистанцій колії та 5 колійних машинних станцій, 1 дистанція захисних лісонасаджень, 1 дорожній центр механізації колійних робіт, 1 рейкозварювальний поїзд, 2 мостобудівельних поїзда, 1 колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні.
      Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 11 дистанцій сигналізації та зв’язку.
      7 дистанцій електропостачання, будівельно-монтажний поїзд служби електропостачання та відокремлений підрозділ «Енергозбут» забезпечують безперебійну роботу всіх пристроїв електрифікації та електропостачання залізниці.
      Вантажі та контейнери обслуговуються 1 механізованою дистанцією навантажувально-розвантажувальних робіт.
      4 управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, 1 будівельно-монтажне експлуатаційне управління, 1 будівельно-монтажний поїзд, 1 завод залізобетонних конструкцій, 1 експериментальний завод (металевих конструкцій), 4 дистанції водопостачання забезпечують утримання виробничих і житлових будівель та споруд, будівельно-монтажні роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці.
      Головний матеріально-технічний склад залізниці, 2 регіональних відділа матеріально-технічного постачання та 1 будинок побуту забезпечують підрозділи залізниці матеріалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та іншими виробами по встановленій номенклатурі.
      3 загони воєнізованої охорони забезпечують роботу по збереженню вантажів, що перевозяться, об’єктів залізниці та інших цінностей; координують роботу підрозділів залізниці з питань пожежної безпеки.
      Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує експлуатаційну роботу залізничного транспорту шляхом здійснення заходів з підвищення ефективності автоматизованих систем управління (АСУ) на залізниці, обробки різного виду інформації, в т.ч обробки перевізних документів.
      Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза залізниці забезпечує утримання та функціонування автомобільного транспорту.
      1 центр професійного розвитку персоналу надає освітні послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників Львівської залізниці.
      Оздоровленням залізничників та членів їх сімей, організацією заходів фізичної культури та спорту займаються 2 пансіонати, 3 фізкультурно-спортивних клуба та 2 дитячо-юнацькі школи, 1 будинок ветеранів-залізничників, 2 стоматологічні поліклініки.
      Дирекція з будівництва Бескидського тунелю, доржня механічна майстерня та 11 галузевих служб.
      Загалом до складу ДТГО «Львівська залізниця» входить 132 відокремлених підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
     
      3.7. У ДТГО "Львівська залізниця" дочірні та залежні підприємства відсутні.

      3.8. Статутними документами ДТГО "Львівська залізниця" статутний капітал не визначено.
      Розмір статутного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
      на початок звітного періоду - 2 547 209 тис.грн.
      на кінець звітного періоду - 2 547 209 тис.грн.
      Розмір власного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
      на початок звітного періоду - 9 794 612 тис.грн.
      на кінець звітного періоду - 10 309 294 тис.грн.

      3.9. ДТГО «Львівська залізниця» не приймає участі в об'єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групах суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основними видами діяльності ДТГО «Львівська залізниця» є:
      52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення.
      49.20 Вантажний залізничний транспорт.
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
      35.14 Торгівля електроенергією
      35.13 Розподілення електроенергії
      35.12 Передача електроенергії
      33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.
      41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
      42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
      36.00 Збір, очищення та постачання води.
      61.90 інша діяльність у сфері електрозв’язку.
     
      4.2. Діяльність ДТГО «Львівська залізниця» спрямована на забезпечення перевезень вантажів та пасажирів. У загальному обсязі доходи від перевезень складають 90,6% - 6958,2 млн. грн., з них від вантажних перевезень - 6325,6 млн. грн. або 90,9%, від пасажирських перевезень - 632,7 млн. грн. або 9,1%.
      Вантажообіг за звітний період склав 19808,3 млн. ткм, доходів отримано 6325,6 млн. грн.
      В загальному обсязі вантажних перевезень експортні перевезення склали 49,0% - 9715,5 млн. ткм.
     
      4.3. За звітний 2012 рік собівартість реалізованої продукції склала 6 892 124 тис.грн.
      Структура собівартості за елементами витрат: витрати на оплату праці - 2 166 338 тис. грн. (31,4%); матеріальні витрати - 2 333 022 тис. грн. (33,9%); амортизація - 970 616 тис. грн. (14,1%); відрахування на соціальні заходи - 819 203 тис. грн. (11,9%); інші витрати - 602 945 тис. грн. (8,7%).

      4.4. Основними завданнями ДТГО «Львівська залізниця» є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажів і пасажирiв, а також надання послуг користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів і пасажирiв західного регіону України (на території 7 областей: Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської). ДТГО «Львівська залізниця» є природньою монополією на ринку залізничних перевезень у своєму регіоні.
     
      4.5. Львівська магістраль завдяки географічному розташуванню межує з Польщею, Угорщиною, Румунією, Білоруссю, Словаччиною і є важливим центром у залізничних перевезеннях пасажирів і експортно-імпортних вантажів між Сходом та Західною Європою, Північчю і Півднем, тому вона по праву називається головними воротами України в Європу.
      Конфігурація є розгалуженою мережею залізничних ліній, що йдуть з головного в регіоні Львівського транспортного вузла у восьми напрямках. Найбільшими транспортними вузлами є станції Львів, Стрий, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Ковель, Чернівці, Ужгород, Чоп.
      Протягом звітного року змін в системі збуту продукції не відбулось.
     
      4.6. Протягом звітного року суттєвих змін в джерелах надходження сировини не було, основним постачальником товарно – матеріальних цінностей для ДТГО «Львівська залізниця» залишається ДП «Укрзалізничпостач». Суттєвого зростання в 2012 році цін на основні види сировини не відбувалось.
     
      4.7. Протягом звітного року клієнтом ДТГО «Львівська залізниця», від якого отримано більше 10% доходних надходжень від вантажних перевезень, є ДП «Український транспортно – логістичний центр» договір Л/М-11819п від 13.12.2011р.
     
      4.8. У звітному році спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ДТГО «Львівська залізниця» не здійснювало.

      4.9. - Ліцензія АВ №416549 на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом від 01.02.2010 року безстрокова. Видана Міністерством транспорту та зв’язку України.
      - Ліцензія АГ №500056 на централізоване водопостачання та водовідведення від 28.02.2012 року із строком дії до 26.02.2017 року. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
      - Ліцензія АГ №506629 на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей від 30.12.2010 року із строком дії до 15.05.2016 року. Видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.
      - Ліцензія АГ №595950 на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення від 22.02.2012 року із строком дії - безстрокова. Видана Державною інспекцією техногенної безпеки України.
      - Ліцензія АБ №220846 на постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.
      - Ліцензія АБ №220845 на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від 27.04.2006 року із строком дії – безстрокова. Видана Національною Комісією регулювання електроенергетики України.
      - Ліцензія АГ №572273 на надання послуг у галузі технічного захисту інформації від 13.10.2011 року із строком дії - безстрокова. Видана Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
      Протягом звітного року ДТГО «Львівська залізниця» отримала наступні ліцензії замість тих, строк дії яких закінчився:
      - Ліцензія АГ № 500056 на централізоване водопостачання та водовідведення від 28.02.2012 із строком дії до 26.02.2017 року. Видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
      - Ліцензія АГ № 595950 на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення від 22.02.2012 із строком дії - безстрокова. Видана Державною інспекцією техногенної безпеки України;
      - Ліцензія АД № 037430 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, від 10.04.2012 із строком дії до 10.04.2017 року. Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
      - Ліцензія АГ № 600974 на медичну практику від 31.06.2012 року безстрокова. Видана Міністерством охорони здоров’я.
     
      4.10. Об’єкти інтелектуальної власності відсутні.

      4.11. Протягом 2012 року змін до чинного законодавства, які б суттєво впливали на діяльність ДТГО «Львівська залізниця», не було.
     
      4.12. ДТГО «Львівська залізниця» протягом 2012 року, згідно затвердженого Галузевого плану науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт Укрзалізниці, витратила на розробку програмного забезпечення 2,3 млн.грн.
     
      4.13. У 2012 році освоєно інвестиції у розвиток виробничої і невиробничої сфери на суму 524,2 млн.грн. що менше запланованих обсягів на 558,1 млн.грн., у т.ч. за рахунок залучених коштів (які становлять 40,1% від загальної суми) освоєно 136,9 млн.грн., за рахунок власних коштів (які становлять 59,9% від загальної суми капітальних інвестицій) освоєно – 387,3 млн.грн.
      По структурі виконання плану капітальних інвестицій характеризується наступними даними:
      Капітальне будівництво виконане на 25,4%, при плані 461,8 млн.грн. виконання становить 117,3 млн.грн.
      Придбання основних засобів при плані 262,7 млн.грн. виконано на 146,9 млн.грн. (55,9%).
      Інші необоротні матеріальні активи при плані 43,9 млн.грн. придбані на суму 26,2 млн.грн. (59,6%).
      Нематеріальні активи при плані 9,5 млн.грн. виконання становить 5,8 млн.грн. (61,3%).
      Модернізація при плані 304,3 млн. грн. виконана на суму 228,0 млн.грн., що складає 74,9%.
     
      4.14. З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище ДТГО «Львівська залізниця» в своїй діяльності дотримується природоохоронного законодавства України, що регулюється Конституцією України, спеціальними законами України, постановами Кабінету Міністрів України та чисельними загальнодержавними наказами, нормами та стандартами.Щорічно проводяться природоохоронні заходи.
     

      4.15. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу суб’єктів господарювання.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. На початок 2012 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 277 077 202,0 тис.грн., залишкова вартість – 9 754 576,0 тис.грн., а на кінець звітного періоду – первісна (переоцінена) вартість становить 960 869 431,0 тис.грн., залишкова вартість –9 588 196,0 тис.грн.
      В 2012 році проведено дооцінку основних засобів на суму 337 200,0 тис.грн. Дооцінка проведена відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.
      Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні від 2 до 100 років.
      Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких у господарській діяльності більше одного року і вартістю:
      понад 1000 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію після запровадження П(С)БО і до 01.01.2012;
      понад 2500 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію з 01.01.2012.
      Зміни, у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів в 2012 році не відбувались.
     
      5.2. Знос основних засобів виробничого призначення з початку до кінця звітного 2012 року збільшився на суму 683 958 609,0 тис.грн.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів на суму 469 776,0 тис.грн.
     
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2011 рік - 647 879,0 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 2012 рік - 779 058,0 тис.грн.
     
      5.4. Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
     
      5.5. Угоди на придбання у майбутньому основних засобів не укладались.
     
      5.6. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) становить 377,0 тис.грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів становить 4 422 629,0 тис.грн.
      Основні засоби для продажу з експлуатації не вилучались.
     
      5.7. З початку поточного року до кінця звітного періоду за рахунок дооцінки та індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду розмір додаткового капіталу збільшився на суму 74 577,0 тис.грн.
     
      5.8. За 2012 рік вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить суму 102 003,0 тис.грн.

      5.9. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу об’єктів господарювання.

      5.10. Інформація, що передбачена підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, за два роки, що передували звітному, не розкривається.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Середньооблікова кількість працівників ДТГО "Львівська залізниця" на 31 грудня 2012р. становила 53510 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДТГО "Львівська залізниця" за сумісництвом (зовнішні) - 37 осіб.
      Фонд оплати праці ДТГО "Львівська залізниця" за 2012 рік становив 2281996,7 тис.грн.
      ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
     
      6.2. Між уповноваженим представником адміністрації ДТГО "Львівська залізниця" в особі начальника залізниці та Дорожнім комітетом профспілки залізничників та транспортних будівельників України Львівської залізниці, який уповноважений на представництво трудовим колективом залізниці, укладено колективний договір на 2009-2012 роки, що схвалений конференцією трудового колективу. Згідно постанови конференції трудового колективу від 31.10.2012 дію колективного договору продовжено до 2015 року.
      На залізниці діє Дорожній профспілковий комітет Львівської залізниці профспілки залізничників і транспортних будівельників України (Дорпрофсож), який є єдиним представником інтересів працівників залізниці у вирішенні питань колективного договору залізниці.
      ДТГО "Львівська залізниця" при прийнятті на роботу укладає з працівниками безстрокові трудові договори, що укладаються на невизначений строк, строкові – на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також цивільно-правові угоди та контракти. Укладання трудового договору оформлюється наказом в письмовій формі.
     
      6.3. Кадрова політика ДТГО "Львівська залізниця" незмінно розвивається в напрямку наймання на відповідальні посади, тільки тих осіб, котрі мають достатній досвід роботи та належний рівень компетентності. Розподіл функціональних обов’язків серед посадових осіб Підприємства здійснений з урахуванням принципу перехресного контролю роботи посадових осіб.
      Фактична середньооблікова чисельність залізниці по результатах року становить 53510 чол., що на 1091 чол. менше контрольного завдання та на 1839 менше, ніж за 2011 рік (в 2011 році фактична чисельність була рівна 55349 чол.) Облікова чисельність працівників на 01.01.2013 року становить 54350 чол. і зменшилась до початку 2012 року на 1801 чол.
      На Львівській залізниці ведеться робота з омолодження кадрів. На 01.01.2013 чисельність працівників віком до 35 років складає 18479 чол., що складає 34,0% від загальної кількості працюючих, з них закінчили ВНЗ І-IV рівнів акредитації 5407 чол., ВНЗ ІІІ- IV рівнів акредитації – 4280 чол. В 2012 році в зв'язку із виходом на пенсію за віком звільнено 1666 чол., а прийнято 300 молодих спеціалістів, працевлаштованих за направленням керівництва залізниці. На кінець звітного періоду зменшилась кількість працюючих пенсіонерів на 33 чол. (з 308 чол. на початок року до 275 чол. на кінець року). Процент співвідношення працівників пенсійного віку до спискової чисельності складає по залізниці 0,51% (в 2012 році він складав 0,55%).
      Протягом 2012 року витрати на соціальні заходи для ветеранів-залізничників склали 18 448 тис. грн, в т.ч: на забезпечення побутовим паливом – 102 тис. грн.; на оплату медичного страхування пенсіонерів – 10517 тис. грн; допомога галузевим ветеранським організаціям – 353 тис. грн.; грошові виплати до святкових дат, тощо – 2237 тис. грн.; на надання іншої матеріальної допомоги, передбаченої колективним договором залізниці – 5239 тис. грн.
     
      6.4. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ДТГО "Львівська залізниця" у його статутному капіталі.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Державне територіально-галузеве об’єднання "Львівська залізниця" засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (орган управління майном), підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
      Керівництво ДТГО "Львівська залізниця" здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.
      Заступник керівника Залізниці, головний бухгалтер, керівник юридичної служби призначаються керівником Залізниці за погодженням з Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
      Протягом звітного періоду змін в компетенції органів управління ДТГО "Львівська залізниця" не відбулось.
     
      7.2. За звітний 2012 рік зміни та доповнення до статуту ДТГО "Львівська залізниця" в частині регулювання діяльності органів залізниці не вносились.

      7.3. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не являється акціонерним товариством графи 6-11 таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" не заповнюються.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Піх Богдан Петрович - Начальник ДТГО "Львівська залізниця" (2 роки 5 місяців) 1955 повна вища - - - - - - не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах
Карпенко Людмила Вікторівна - Начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" (7 місяців) 1965 повна вища - - - - - - не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах

      7.4. Дочірні/залежні підприємства у ДТГО "Львівська залізниця" відсутні. З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.5. Протягом п'яти останніх років:
      Піх Б.П. з вересня 2006 р. до призначення начальником ДТГО "Львівська залізниця" обіймав посаду першого заступника начальника ДТГО "Львівська залізниця";
      Карпенко Л.В. з червня 2006 р. до призначення начальником фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" обіймала посаду першого заступника начальника фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця".
     
      7.6. Начальник ДТГО "Львівська залізниця" Піх Б.П. та начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" Карпенко Л.В. протягом п'яти останніх фінансових років:
      - засновником, учасником чи посадовою особою суб'єктів підприємницької діяльності, щодо яких порушувалась би справа про банкрутство, не були;
      - непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мали.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      8.1. Інформація не подається, оскільки фізична особа виконує повноваження одноосібного виконавчого органу.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Згідно статуту Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» створене згідно із статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
     
      9.2. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду не надається.
     
      9.3. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду не надається.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567

      9.4. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством, тому змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не відбувалось.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. У ДТГО "Львівська залізниця" правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні.
      10.2. У ДТГО "Львівська залізниця" операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДТГО "Львівська залізниця", його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.
      Провадження у справі про банкрутство щодо ДТГО "Львівська залізниця" у звітному періоді не порушувалось.
     
      11.2. За звітний 2012 рік по ДТГО «Львівська залізниця» нараховано в складі інших операційних витрат штрафних санкцій в сумі 1285 тис.грн., з них:
      - штрафи та пені за порушення умов господарських договорів в сумі 1046 тис.грн. - внаслідок прострочення зобов’язань по оплаті ТМЦ, послуг та за несвоєчасну сплату лізингових платежів;
      - штрафи за порушення умов перевезень - 124 тис.грн.;
      - штрафи по платежах в бюджет - 71 тис.грн.;
      - штраф згідно рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України – 10 тис.грн.;
      - штрафи, пені до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 34 тис.грн. - за порушення правильності нарахування та використання страхових внесків.
     
     

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      ДТГО "Львівська залізниця" не являється акціонерним товариством.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції емітента не подається, оскільки ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.

      13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
     
      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів ДТГО "Львівська залізниця" окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - відсоткові іменні забезпечені облігації серії В у бездокументарній формі;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 20 жовтня 2011 року, № 159/2/11;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      - кількість цінних паперів випуску - 200000 (двісті тисяч) штук;
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000 (одна тисяча) гривень;
      - загальна номінальна вартість випуску - 200000000 (двісті мільйонів) гривень;
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      - рівень рейтингової оцінки випуску цінних паперів - uaA, стабільний - підтверджено ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" 24.09.2012р.;
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску - погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій. Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року. Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року. При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій;
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - 14,5% річних у гривні. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до 12 відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день;
      - вид наданого забезпечення - порука;
      - вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови конвертації - облігації не є конвертованими цінними паперами.

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску:
      Інформація про забезпечення за облігаціями серії В (реєстраційний № 159/2/11 20.10.2011), які перебувають в обігу:
      - вид та розмір забезпечення - облігації забезпечуються порукою, відповідальність емітента є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
      - відомості про особу (осіб), яка надала (які надали) забезпечення за облігаціями випуску - облігації забезпечуються порукою наступних Поручителів: Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6; Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68; Статутного територіально – галузевого об’єднання «Південна залізниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7; Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19; Державним підприємством «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 108.

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення:
      У звітному періоді Рада ДАЗТУ "Укрзалізниця" прийняла рішення (Протокол №1 від 16.03.2012р.) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» серії С загальною кількістю 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) штук у бездокументарній формі.
      Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
      Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії С становить 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Мета випуску облігацій серії С - фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, буде спрямовано на погашення заборгованості за запозиченнями ДТГО "Львівська залізниця".
      Випуск облігацій серії С ДТГО "Львівська залізниця" (ISIN UA4000140297) зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 травня 2012 року, реєстраційний № 105/2/12-Т.
      Дата початку розміщення облігацій серії С – 16 липня 2012 року.
      Дата закінчення розміщення облігацій серії С – 16 червня 2013 року.

      13.2.4. Рішення щодо проведення в наступному звітному році додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітентом не приймалось.

      13.3. 15 лютого 2012 року відсоткові іменні забезпечені облігації Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” серії В у бездокументарній формі, випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачі свідоцтва – 27 січня 2012 року, переведено до Котирувального списку 2-го рівня лістингу ПАТ “Фондова біржа ПФТС”. Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 200 000 (двісті тисяч) штук. Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії В складає 100%.
      Повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".
      Дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - договір № Л/НФ-12453/НЮ про допуск цінних паперів до торгівлі від 09.02.2012р.
      Облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В, що допущені до торгівлі, не знаходяться у процесі їх відкритого (публічного) розміщення.
      Протягом звітного періоду облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.

      13.4. ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, тому інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік не подається.

      13.5. Протягом звітного року ДТГО "Львівська залізниця"виплачувався дохід за відсотковими забезпеченими іменними облігаціями серії B у бездокументарній формі існування.
      Випуск облігацій серії В зареєстрований 20.10.2011р., свідоцтво ДКЦПФР №159/2/11, видане 27.01.2012р.
      Загальна кількість облігацій - 200 000 (двісті тисяч) шт., номінальна вартість - 1 000,00 грн., загальна номінальна вартість випуску - 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.
      Підлягав виплаті відсотковий дохід у розмірі 36,15 грн. на одну облігацію, та в цілому за всіма облігаціями випуску - у розмірі 28 920 000,00 грн.
      Для виплати доходів за облігаціями випуску відведений дводенний строк після закінчення чергового відсоткового періоду, що складає 91 день.
      Періоди, за які виплачувався відсотковий дохід за облігаціями випуску, та загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску:
      01.11.2011 - 30.01.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
      31.01.2012 - 30.04.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
      01.05.2012 - 30.07.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі;
      31.07.2011 - 29.10.2012рр. - 7 230 000,00 грн., відсотковий дохід виплачений у повному обсязі.
     

      13.6. Випуск облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серій В та С у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е399/09 від 29.10.2009р.
      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового глобального) сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, за розпорядженням емітента складає та надає зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ДТГО «Львівська залізниця».
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом звітного періоду особа, що веде облік права власності на цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» у депозитарній системі України, не змінювалась.

      13.7. Цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. ДТГО «Львівська залізниця» рішень стосовно випуску в наступному звітному році інших цінних паперів не приймало та інші цінні папери в поточному році не розміщувало.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка ТзОВ "Аудиторська фірма "Транс-Аудит"
Аудитори: Якуба Є.А.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
     
      15.2 ДТГО "Львіська залізниця" впродовж звітного періоду працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреди підприємств та населення у перевезеннях.
      Протягом 2012 року Львівською залізницею перевезено 68004,8 тис.тонн вантажів, що менше 2011 року на 2552,3 тис.тонн (на 3,6%); відправлено 22120,8 тис.тонн вантажів, що менше 2011 року на 960,9 тис.тонн (на 4,2%).
      Тарифний вантажообіг за 2012 рік виконано в обсязі 19808,3 млн.ткм, що менше плану на 1340,7 млн.ткм (на 6,3%) та 2011 року на 1001,1 млн.ткм (на 4,8%).
      Вантажообіг в міждержавному сполученні в 2012 році виконаний в обсязі 14734,7 млн.ткм (74,4% від загального вантажообігу), що менше плану на 536,3 млн.ткм (на 3,5%) і 2011 року на 348,6 млн.ткм (на 2,3%).
      Обсяги перевезень у внутрішньодержавному сполученні складають 5073,7 млн.ткм (25,6% від загального вантажообігу), що менше плану на 804,3млн.ткм (на 13,7 %) і 2011 року на 652,4 млн.ткм (на 11,4%).
      За 2012 рік перевезено 69251,9 тис. пасажирів, що більше плану на 249,9 тис. чоловік (на 0,4%) і менше 2011 року на 1383,8 тисяч чоловік (на 2,0%).
      Пасажирообіг виконаний в об’ємі 5509,7 млн.пас.км, збільшення до плану складає 196,7 млн.пас.км. (на 3,7%), до 2011 року менше на 163,1 млн.пас.км. (на 2,9%). В приміському сполученні пасажирообіг більше до плану на 1,9%, в місцевому - в межах плану, в прямому - ріст на 6,9%.
      В звітному періоді залізницею отримано доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 7678,0 млн.грн., що менше 2011 року на 6,6 млн.грн. (на 0,1%). З них:
      За перевезення пасажирів і вантажів (які складають 90,6% від загальних доходів) залізниця отримала 6958,2 млн.грн., що менше 2011 року на 39,6 млн.грн. (на 0,6%) у зв’язку із падінням обсягів вантажних перевезень (до 2011 року на 4,8%) та недоотриманням доходів, перерозподілених Укрзалізницею до середньомережевої рентабельності перевезень, до плану на 12,6%.
      Від реалізації робіт та послуг допоміжного виробництва залізниця одержала доходів в розмірі 719,8 млн.грн., що менше плану на 10,9 млн.грн. (на 1,4%), але більше рівня 2011 року на 33,0 млн.грн. (на 4,8%).
      Від іншої операційної діяльності отримано доходів на суму 152,9 млн.грн.
      Фінансові доходи отримані в сумі 254 тис.грн.
      Від іншої діяльності отримано доходів на суму 136,2 млн.грн.
      Всього отримано доходів від звичайної діяльності на суму 7967,3 млн.грн., що менше факту 2011 року на 107,5 млн.грн. (на 1,3%).
      Витрати з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 рік становлять 7860,9 млн.грн., що на 91,5 млн.грн. (на 1,2%) менше 2011 року.
      В тому числі у розрізі робіт і змісту господарських операцій витрати понесені:
      6424,1 млн.грн. – за перевезення вантажів і пасажирів, що більше 2011 року на 318,9 млн.грн. (на 5,2%);
      639,5 млн.грн. – підсобно-допоміжна діяльність, більше 2011 року на 38,8 млн.грн. (на 6,5%);
      333,3 млн.грн. – інша операційна діяльність, що менше 2011 року на 99,7 млн.грн. (на 23,0%);
      274,8 млн.грн. – фінансові витрати, що більше 2011 року на 35,0 млн.грн. (на 14,6%);
      28,6 млн.грн. – інші витрати, що менше 2011 року на 12,4 млн.грн. (на 30,2%);
      157,2 млн.грн. – податок на прибуток, що менше 2011 року на 375,6 млн.грн..
      За 2012 рік отримано чистий прибуток в розмірі 106,4 млн.грн., що менше факту 2011 року на 16,1 млн.грн. За рахунок отриманого чистого прибутку нараховано дивідендів в сумі 32,1 млн.грн., до фонду розвитку виробництва – 29,7 млн.грн., в інші фонди 44,6 млн.грн.
      Забеспечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету та цільових фондів.
      Зміни у фінансово-господарський діяльності підприємства протягом звітного періоду, що суттєво вплинули на фінансовий стан не відбулось.
      На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в майбутньому можуть вплинути наступні фактори: економічна нестабільність, зростання цін на енергоносії, матеріали та послуги.
     
      15.3. Перспективи розвитку діяльності ДТГО "Львіська залізниця" у 2013 році та наступних роках пов’язані з розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів, підвищенням ефективності діяльності галузі шляхом забезпечення безпеки функціювання і доступності ринку послуг залізниці для всіх суб’єктів господарювання, створенням умов для рівного доступу до користування послугами об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та додатковими послугами, удосконаленням системи управління пасажирськими та вантажними залізничними перевезеннями, забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників, забезпечення безпеки життя і здоров’я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери залізниці. Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу.
      Короткострокова стратегія розвиту Львівської залізниці на 2013 рік включає:
      - Будівництво Бескидського тунелю;
      - Реконструкцію моста через р.Апшиця на 129 км дільниці Королево-Солотвино;
      - Реконструкцію підпірної стінки на 25км дільниці Коломия-Делятин;
      - модернізацію пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійного та іншого рухомого складу;
      - модернізацію колії;
      - залучення додаткових обсягів перевезень вантажів та пасажирів;
      - забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці;
      - вдосконалення експлуатаційної інфраструктури (залізничної колії і споруд, пристроїв енергозабезпечення, мереж зв'язку, систем сигналізації, централізації і блокування і т.і.)
      - розвиток інформаційних технологій.
     
      15.4. Інформація про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.
      Фінансовим планом на 2013 рік передбачено:
      - отримання прибутку у сумі 150507 тис.грн.
      - отримання доходів від звичайної діяльності в сумі 8850554 тис. грн.
      - витрати звичайної діяльності 8700047 тис.грн.
      Планами капітальних інвестиції на 2013 рік по Львівській залізниці передбачено освоєння 667909 тис. грн., з них на:
      - капітальне будівництво – 337509 тис. грн.,
      - придбання основних засобів – 73112 тис. грн.,
      - придбання інших необоротних матеріальних активів – 36051 тис. грн.,
      - придбання (створення) нематеріальних активів – 9370 тис. грн.,
      - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 211867 тис.грн.
      Джерелом покриття витрат на капітальні інвестиції є амортизаційні відрахування та залучені кредитні кошти.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Товариство з обмеженою відповідальність "Аудиторська фірма «Транс-Аудит», код за ЄДРПОУ 31895956, місцезнаходження: 79007, м.Львів, вул.Джерельна, буд.38, Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2866, видане Рішенням АПУ від 23.04.2002р. №109, продовжено до 23.02.2017р. Рішенням АПУ від 23.02.2012р. №246/4.
     
      16.2. Рішення про вибір аудитора (аудиторської фірми) було прийнято виконавчим органом.
      Протягом останніх трьох років аудит річної фінансової звітності проводився: за 2010 рік - ПП Аудиторська фірма "ІІІ Тисячоліття Аудит", за 2011 рік - ТзОВ Аудиторська фірма "Експерт-Аудит", за 2012 рік - ТзОВ "Аудиторська фірма «Транс-Аудит». Причиною змін аудитора є вибір залізницею найнижчої ціни надання аудиторських послуг на підставі попередньо проведеного моніторингу та у зв’язку з відсутністю у 2013 році ТзОВ «АФ «Експерт-Аудит», у реєстрі аудиторських фірм, які мають право виконання завдань з аудиту фінансової звітності державних підприємств.
      ДТГО "Львівська залізниця" щорічно проводиться аудит річної фінансової звітності.
     
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента відсутні.
     
      16.4. Аудит фінансової звітності ДТГО "Львівська залізниця" проводився одним аудитором - ТзОВ "Аудиторська фірма «Транс-Аудит».
     
      16.5. Вибір аудитора (аудиторської фірми) проводився згідно порядку затвердженого наказом ДТГО "Львівська залізниця" від 26.02.2013 №75-Н, виходячи з проведеного моніторингу вартості послуг, з урахуванням умов надання та розрахунків.
     
      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг є договірним та визначений відповідним договором.
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Начальник залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Піх Богдан Петрович
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Карпенко Людмила Вікторівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01059900
1.1.2. Повне найменування Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ДТГО "Львівська залізниця"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Інші об'єднання юридичних осіб
1.1.5. Поштовий індекс 79007
1.1.6. Область Львівська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Львів
1.1.9. Вулиця Гоголя
1.1.10. Будинок 1
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Серія А00 №760885
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.03.1992
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 2547209000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 2547209000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Львівська філія АБ "Експрес-Банк" 325956 2600600004605 гривня
АБ "Експрес-Банк" 322959 26003098936 гривня, долар США, євро

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.21
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 49.10
Вантажний залізничний транспорт 49.20
Загальна медична практика 86.21

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" (облігації серії В) уповноважене 24.09.2012 uaA, прогноз - стабільний

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г, 044-585-42-40 депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 19.11.2009 Ліцензія серії АВ №498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 03150, м.Київ, вул. Шовковична, 42/44, 6 поверх, 044-277-50-00, 044-277-50-01 діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 10.06.2011 Ліцензія серії АВ №581354
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1014, 044-362-90-84 уповноважене рейтингове агентство Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 12.03.2010 Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 31895956 79007, м.Львів, вул.Джерельна, 38, 032-298-02-13 аудиторська діяльність Аудиторська палата України 23.04.2002 Свідоцтво №2866

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- 159/2/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 1000 200000 бездокументарна іменні 200000000 14.5 щоквартально, 12 відсоткових періодів 29.10.2014

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
20.10.2011 159/2/11 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м.Київ, вул.Лисенка, 6
20.10.2011 159/2/11 ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68
20.10.2011 159/2/11 ДП "Південна залізниця" 01072609 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7
20.10.2011 159/2/11 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19
20.10.2011 159/2/11 ДП "Придніпровська залізниця" 01073828 49602, м.Дніпропетровськ, вул.Карла Маркса, 108
10.05.2012 105/2/12 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м.Київ, вул.Лисенка, 6
10.05.2012 105/2/12 ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68
10.05.2012 105/2/12 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19
10.05.2012 105/2/12 ДП "Придніпровська залізниця" 01073828 49602, м.Дніпропетровськ, вул.Карла Маркса, 108

      Гарантія надана на умовах надання поруки.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 9301655 9140238 245593 237980 9547248 9378218
будівлі та споруди 5612455 5572646 5612455 5572646
машини та обладнання 941580 974297 122618 119011 1063748 1093308
транспортні засоби 2241566 2091156 123425 118969 2364991 2210125
інші 506054 502139 506054 502139
2. Невиробничого призначення 207328 209978 207328 209978
будівлі та споруди 186310 194542 186310 194542
машини та обладнання 16337 11306 16337 11306
транспортні засоби 915 765 915 765
інші 3766 3365 3766 3365
Усього 9508983 9350216 245593 237980 9754576 9588196

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 10309294 9782263
Статутний капітал 2547209 2547209
Скоригований статутний капітал
Опис* Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував. Чисті активи розраховуються,як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забеспечення наступних виплат та платежів,доходів майбутніх періодів за звітний період та період, що йому передував.
Висновок** За звітний період сума чистих активів перевищує статутний капітал. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львівська залізниця" відповідних розмірів вартості чистих активів. За звітний період сума чистих активів перевищує статутний капітал. Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством, чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львівська залізниця" відповідних розмірів вартості чистих активів.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
15.02.2012 16.02.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
08.05.2012 10.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2012 17.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 33749 30818
     первісна вартість 011 59774 65887
     накопичена амортизація 012 -26025 -35069
Незавершені капітальні інвестиції 020 108085 102003
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 9754576 9588196
     первісна вартість 031 277077202 960869431
     знос 032 -267322626 -951281235
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045 51033 50914
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43225 41185
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 9990668 9813116
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 373168 393192
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 16694 19222
Готова продукція 130 95658 46925
Товари 140 3016 4946
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 38477 37386
     первісна вартість 161 38505 37414
     резерв сумнівних боргів 162 -28 -28
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 23878 32298
     за виданими авансами 180 50429 92874
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 1917673 2523237
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 43795 44356
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 26266 10562
     - у т.ч. в касі 231 20 31
     в іноземній валюті 240 3908 152
Інші оборотні активи 250 14411 14284
Усього за розділом II 260 2607373 3219434
III. Витрати майбутніх періодів 270 3800 3738
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 12601841 13036288
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2547209 2547209
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 4744318 4858027
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2503085 2904058
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 9794612 10309294
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 173510 216994
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 173510 216994
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 490654 440118
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 200000 200000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 324819 223669
Інші довгострокові зобов'язання 470 146060 94874
Усього за розділом III 480 1161533 958661
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 545000 544825
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 289071 474067
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 230974 194999
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 76335 63837
     з бюджетом 550 175512 69178
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 45182 50395
     з оплати праці 580 90602 101816
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 15872 46453
Усього за розділом IV 620 1468548 1545570
V. Доходи майбутніх періодів 630 3638 5769
Баланс 640 12601841 13036288

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8173301 8203834
Податок на додану вартість 015 -481413 -513876
Акцизний збір 020
      025 -164 -174
Інші вирахування з доходу 030 -13720 -5172
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7678004 7684612
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -6892124 -6514460
Валовий:
     прибуток 050 785880 1170152
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 152875 227632
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 -164463 -162037
Витрати на збут 080 -6976 -10147
Інші операційні витрати 090 -333299 -434983
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 434017 790617
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 254
Інші доходи 1 130 136205 162571
Фінансові витрати 140 -274807 -239775
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 -28636 -41044
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 267033 672369
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 -157163 -521602
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 109870 150767
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205 3448
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 106422 150767
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 2169286 2060082
Витрати на оплату праці 240 2258280 2102612
Відрахування на соціальні заходи 250 853728 796999
Амортизація 260 986815 974097
Інші операційні витрати 270 870623 910271
Разом 280 7138732 6844061
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5367301 5505842
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 63837 76335
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1407 2632
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045
Отримання субсидій, дотацій 050 46142 39
Цільового фінансування 060 2665 2392
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 464 389
Інші надходження 080 639349 215096
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 -1465760 -1634306
Авансів 095 -13359 -50429
Повернення авансів 100
Працівникам 105 -1973629 -1764683
Витрат на відрядження 110 -30218 -16989
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 -57262 -151260
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -251274 -251127
Відрахувань на соціальні заходи 125 -936354 -865750
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -424544 -384587
Цільових внесків 140
Інші витрачання 145 -147357 -36238
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 821408 647356
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 821408 647356
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180
     необоротних активів 190
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210
     дивіденди 220 251
Інші надходження 230
Придбання:
     фінансових інвестицій 240
     необоротних активів 250 -232762 -103251
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270 -315654 -421198
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -548165 -524449
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -548165 -524449
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 1088343 1018974
Інші надходження 330
Погашення позик 340 -1050429 -750067
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360 -296362 -408026
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -258448 -139119
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -258448 -139119
Чистий рух коштів за звітний період 400 14795 -16212
Залишок коштів на початок року 410 30174 44527
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -34255 1859
Залишок коштів на кінець року 430 10714 30174

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 2547209 5374487 1860556 9782252
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030 -630169 636675 6506
Інші зміни 040 5854 5854
Скоригований залишок на початок року 050 2547209 4744318 2503085 9794612
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 336584 336584
Уцінка основних засобів 070 -17 -17
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100 636 636
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120 -326844 418114 91270
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 106422 106422
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 -32144 -32144
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 74278 -74278 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0
Безкоштовно отримані активи 270 42485 42485
Інші зміни 280 -13413 -17141 -30554
Разом змін в капіталі 290 113709 400973 514682
Залишок на кінець року 300 2547209 4858027 2904058 10309294

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 977 190 217 77 1194 267
Права користування майном 020 49 11 4 49 15
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 58748 25824 5458 636 240 240 9203 42 64644 34787
Разом 080 59774 26025 5675 636 0 240 240 9284 0 42 0 65887 35069
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 24035854 17776436 3887 274323 157147 33364 16663 347261 199631 -4764 24480331 18259417 1147544 1127557
Машини та обладнання 130 58544233 57464148 77694 672991082 672923578 7829 7773 149624 29011 731634191 730529577 147651 28640
Транспортні засоби 140 193492885 191126979 77574 9684251 9536295 1161531 1136851 442574 86034 -674 202179213 199968323 145932 26963 239669 3258
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 835272 789603 9403 1545992 1541958 2181 2174 11969 1166 -11 2389652 2341345 55 43
Тварини 160 7 7 7 7
Багаторічні насадження 170 8277 5398 11 226 79 8367 5624
Інші основні засоби 180 48545 47926 193 31 24 24 119 48745 48021
Бібліотечні фонди 190 567 567 27 4 4 27 590 586
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 111529 111529 24264 11604 11604 28400 4136 128325 128329
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 32 32 13 43 43 13 1 3 2
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230 1 1 3 4 1
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250 1 3 2 3 3
Разом 260 277077202 267322626 193070 684495679 684158978 1216580 1175136 980216 320060 -5449 960869431 951281235 293583 55603 1387268 1130858

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 216851 99708
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 227201 880
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 24308 73
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5111 470
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330 872
Разом 340 473471 102003

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 46850
акції 390 3901
облігації 400
інші 410 163
Разом (розд. А + розд. Б) 420 50914

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 3470 151
Операційна курсова різниця 450 3309 37564
Реалізація інших оборотних активів 460 85892 77453
Штрафи, пені, неустойки 470 6372 1285
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 6667 26767
Інші операційні доходи і витрати 490 47165 190079
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 408
непродуктивні витрати і втрати 492 x 239
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 251 x
Проценти 540 x 261881
Фінансова оренда активів 550 29006
Інші фінансові доходи і витрати 560 3 28920
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 13413 x
Списання необоротних активів 620 x 26890
Інші доходи і витрати 630 122792 1746

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 31
Поточний рахунок у банку 650 9813
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 93
Грошові кошти в дорозі 670 717
Еквіваленти грошових коштів 680 60
Разом 690 10714

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 102211 309153 279684 131680
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760 71299 85695 71680 85314
770
Резерв сумнівних боргів 775 538 408 946
Разом 780 174048 395256 351364 217940

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 209662
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820 94727
Тара і тарні матеріали 830 99
Будівельні матеріали 840 10962
Запасні частини 850 72461
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 2
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5279 6
Незавершене виробництво 890 19222
Готова продукція 900 46925
Товари 910 4946
Разом 920 464285 6

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 37414 37326 18 70
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 45274 39671 1342 4261

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 556
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 90
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 244

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 545
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 159127
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 324819
     на кінець звітного року 1235 223669
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 157163
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 159127
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 -1964
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -99186
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 -99186

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 989500
Використано за рік - усього 1310 656041
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 173087
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 177463
     з них машини та обладнання 1313 53283
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5818
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 273501
1316 26172
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарських
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Реалізація послуг з перевезення вантажівРеалізація послуг з перевезення пасажирівОбслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 6329432 5298110 633665 1617876 218815 199425 540062 614314 7721974 7729725
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 6325592 5292924 632657 1617023 217647 198080 502108 576585 7678004 7684612
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 3840 5186 1008 853 1168 1345 37954 37729 43970 45113
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030 88314 52616 4287 3285 989 1018 42615 105652 136205 162571
Усього доходів звітних сегментів 040 6417746 5350726 637952 1621161 219804 200443 582677 719966 7858179 7892296
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 109159 182519 109159 182519
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 108905 182519 108905 182519
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 254 254
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 6417746 5350726 637952 1621161 219804 200443 691836 902485 7967338 8074815
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 4007546 4292180 2286295 1553835 160751 140533 437532 527912 6892124 6514460
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 4007546 4292180 2286295 1553835 160751 140533 437532 527912 6892124 6514460
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 120761 134962 6890 6600 646 559 36166 19916 164463 162037
Витрати на збут 100 12 118 2582 2121 2358 3577 2024 4331 6976 10147
Інші операційні витрати 110 4858 4504 1993 12007 1501 1603 27323 31496 35675 49610
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 274807 239775 274807 239775
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122 274807 239775 274807 239775
Інші витрати 130 15128 10089 141 202 31 67 13336 30686 28636 41044
Усього витрат звітних сегментів 140 4148305 4441853 2297901 1574765 165287 146339 791188 854116 7402681 7017073
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 458235 906975 458235 906975
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 297624 385373 297624 385373
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x 3448 3448
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 157163 521602 157163 521602
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 4148305 4441853 2297901 1574765 165287 146339 1249423 1761091 7860916 7924048
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 2269441 908873 -1659949 46396 54517 54104 -208511 -134150 455498 875223
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 2269441 908873 -1659949 46396 54517 54104 -557587 -858606 106422 150767
5. Активи звітних сегментів, з них 200 1637526 2133473 816250 786993 84709 84242 7601821 7578967 10140306 10583675
201 1162 4065 163 191 732 3139 99946 100690 102003 108085
202 1510910 2028411 769458 748769 80689 77696 6950433 6898497 9311490 9753373
203 12343 14983 2067 2261 317 370 26458 25611 41185 43225
204 103559 80428 42228 32901 862 898 317636 374309 464285 488536
205 9030 4721 1052 992 2015 2113 194794 148656 206891 156482
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 2895982 2018166 2895982 2018166
221 x x x x x x x x x x x x 276706 1203 276706 1203
222 x x x x x x x x x x x x 30818 33749 30818 33749
223 x x x x x x x x x x x x 50914 51033 50914 51033
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230 1637526 2133473 816250 786993 84709 84242 10497803 9597133 13036288 12601841
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 100714 79374 48200 46822 5396 6785 548454 540283 702764 673264
241 52598 45360 22543 15557 2866 3367 138987 109226 216994 173510
242 48111 34005 22634 31244 2526 2359 406730 428508 480001 496116
243 5 9 3023 21 4 1059 2737 2549 5769 3638
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 2024230 2133965 2024230 2133965
261 x x x x x x x x x x x x 223669 324819 223669 324819
262 x x x x x x x x x x x x 1753884 1670785 1753884 1670785
263 x x x x x x x x x x x x 46677 138361 46677 138361
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 100714 79374 48200 46822 5396 6785 2572684 2674248 2726994 2807229
7. Капітальні інвестиції 280 56674 59725 6951 9115 4876 5048 404970 420630 473471 494518
8. Амортизація необоротних активів 290 245474 253138 99993 65049 6861 5227 637172 513696 989500 837110

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 1680 1680
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 63210 63210
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та відкликання голови виконавчого органу
Обрання та відкликання членів виконавчого органу
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.