Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01059900
Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ДТГО "Львівська залізниця"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Інші об'єднання юридичних осіб
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 79007
Область: Львівська
Район:
Населений пункт: м. Львів
Вулиця: Гоголя
Будинок: 1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0322264411
Номер факсу емітента: 0322971012
Веб-сайт емітента: www.railway.lviv.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2012

 

Вступ

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 № 981.
      Ця квартальна інформація розкриває інформацію про загальну діяльність ДТГО "Львівська залізниця" у 2 кварталі 2012 року. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства, факторам ризику, органам управління, розкрита інформація про цінні папери ДТГО "Львівська залізниця".
      Придбання цінних паперів емітента ДТГО "Львівська залізниця" пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

     
      1.1. Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
      Скорочене найменування емітента: ДТГО «Львівська залізниця»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01059900
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 16.03.1992р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1 415 120 0000 000929
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
      Місцезнаходження емітента: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
      Телефон: 032 226 44 11
      Факс: 032 297 10 12
      Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.railway.lviv.ua
     
      Спеціальний підрозділ ДТГО «Львівська залізниця» по роботі з інвесторами - відділ кредитних операцій та фінансових інструментів фінансово-економічної служби.
      Місцезнаходження підрозділу: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1
      Телефон: 032 226 38 80
      Факс: 032 226 32 66
      Адреса електронної пошти емітента: fin.credit@railway.lviv.ua
     
      1.3. Наказом Фонду державного майна України від 03.12.1991 року № 254 засновано Львівську державну залізницю. Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.01.2006 № 80 змінено найменування Львівської державної залізниці на Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» (свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №760885 від 16.03.1992 р.).
      Строк існування з дати державної реєстрації - 20 років.
      ДТГО «Львівська залізниця» створено на невизначений строк.

     
      1.4. Протягом звітного періоду ДТГО «Львівська залізниця» не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.

     
      1.5. В звітному періоді створено Відокремлений підрозділ "Дирекція з будівництва Бескидського тунелю" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", який включено до ЄДРПОУ 14.06.2012, ідентифікаційний код 38243683.
      Інших структурних змін в органах управління, в організаційній структурі, в основних структурних підрозділах ДТГО «Львівська залізниця» та їх функціональному призначенні в звітному періоді не відбулось.
     
      1.6. Протягом звітного періоду нові дочірні підприємства Державним територіально-галузевим об’єднанням «Львівська залізниця» не ствроювались та жодна юридична особа не набула статусу залежної від ДТГО «Львівська залізниця».

     
      1.7. Статутними документами ДТГО «Львівська залізниця» статутний капітал не визначено.
      Розмір статутного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
      на початок звітного періоду - 2 547 192 000,00 грн.
      на кінець звітного періоду - 2 547 120 000,00 грн.
      Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу ДТГО «Львівська залізниця» зменшився на 72 000 грн. внаслідок зміни в 2012 році порядку відображення в обліку передачі об'єктів рухомого складу між підприємствами Укрзалізниці.
      Розмір власного капіталу ДТГО «Львівська залізниця»:
      на початок звітного періоду - 9 964 326 000,00 грн.
      на кінець звітного періоду - 9 958 168 000,00 грн.

     
      1.8. ДТГО «Львівська залізниця» не приймає участі в об'єднаннях підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групах суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

     
      1.9. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду, не надається.

 

Розділ II. Фактори ризику

     
      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця".
     
      2.1.1. Протягом звітного періоду не відбувалось подій, які могли б негативно вплинути на права власників цінних паперів ДТГО "Львівська залізниця", включаючи можливість реалізації цих прав.
     
      2.1.2. До потенційних факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
      - ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
      - ризик збільшення збитковості пасажирських перевезень.
     
      2.1.3. До потенційних політичних та макроекономічних ризиків ДТГО "Львівська залізниця" відносяться:
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - ризик політичної нестабільності в Україні;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку України;
      - ризик зростання інфляції.
     
      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця".
      Головною метою політики управління ризиками ДТГО "Львівська залізниця" є своєчасне виявлення ризиків та прийняття подальших заходів з мінімізації негативного впливу на фінансові показники підприємства. ДТГО "Львівська залізниця" приділяє значну увагу зонам ризику і продовжує будувати інтегровану систему оцінки та управління ризиками, що дозволяє кількісно визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними.
     
      2.3. Дочірні підприємства в ДТГО "Львівська залізниця" відсутні.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

     
      3.1. Основними видами діяльності ДТГО «Львівська залізниця» є:
      63.21.1 Функціонування інфраструктури залізничного транспорту.
      60.10.1 Діяльність пасажирського залізничного транспорту.
      60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорту.
      40.13.0 Розподілення та постачання електроенергії.
      35.20.2 Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу.
      45.21.1 Будівництво будівель.
      45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання.
      41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води.
      64.20.0 Діяльність зв’язку.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДТГО «Львівська залізниця» не змінювались.
     
      3.2. Основними видами продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок яких ДТГО «Львівська залізниця» отримала 91,7% доходу є надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів.
      Протягом ІІ кварталу 2012 року ДТГО «Львівська залізниця» відправлено 5949,1 тис.тонн вантажів та 16775,7 тис.пасажирів.
      Вантажообіг за ІІ квартал 2012 року виконано в обсязі 5423,0 млн.ткм, в тому числі обсяг експортних перевезень (що в загальному вантажообігу займає 49,4%) склав 2676,9 млн.ткм.
      Пасажирообіг склав 1468,8 млн.пас.км
      Протягом звітного періоду залізниця отримала доходів від реалізації продукції в сумі 2064,5 млн.грн., в тому числі:
      - за перевезення вантажів отримано 1721,7 млн.грн., з них за перевезення експортних вантажів - 340,5 млн.грн.
      - за перевезення пасажирів отримано 172,4 млн.грн.
      - інші доходи – 170,4 млн.грн.

     
      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не відбулось.
     
      3.4. Протягом звітного періоду суттєвих змін в джерелах надходження сировини не було, основним постачальником товарно – матеріальних цінностей для ДТГО «Львівська залізниця» залишається ДП «Укрзалізничпостач».
     
      3.5. Протягом звітного періоду клієнтом ДТГО «Львівська залізниця», від якого отримано більше 10% доходних надходжень від вантажних перевезень, є ДП «Український транспортно – логістичний центр» договір Л/М-11819п від 13.12.2011р.
     
      3.6. У звітному періоді спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ДТГО «Львівська залізниця» не здійснювало.

     
      3.7. Протягом звітного періоду ДТГО «Львівська залізниця» отримало наступну ліцензію (замість тієї, строк дії якої закінчився):
      - Ліцензія АД № 037430 на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, від 10.04.2012 із строком дії до 10.04.2017 року. Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
     
      3.8. Протягом звітного періоду у ДТГО «Львівська залізниця» не з’явилось об’єктів щодо яких об’єднання набуло право інтелектуальної власності.

     
      3.9. ДТГО «Львівська залізниця» протягом ІІ кварталу 2012 року, згідно затвердженого Галузевого плану науково – дослідних та дослідно – конструкторських робіт Укрзалізниці, витратила на розробку програмного забезпечення 1,2 млн.грн.
     
      3.10. Протягом звітного періоду здійснено наступні суттєві капітальні інвестиції, що пов’язані з господарською діяльністю ДТГО «Львівська залізниця»:
      - модернізація рухомого складу – 38,2 млн.грн.
      - модернізація колії – 27,7 млн.грн.
      - будівництво Бескидського тунелю в сумі 1,7 млн.грн.
     
      3.11. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу суб’єктів господарювання.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

     
      4.1. На початок поточного року первісна (переоцінена) вартість основних засобів становила 277 076 269,0 тис.грн., залишкова вартість – 9 753 589,0 тис.грн., а на кінець звітного періоду – первісна (переоцінена) вартість становить 277 241 434,0 тис.грн., залишкова вартість – 9 531 325,0 тис.грн.
      В I півріччі 2012 року проведено дооцінку основних засобів на суму 24 438,0 тис.грн. Дооцінка проведена відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. № 92.
      Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні від 2 до 100 років.
      Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких у господарській діяльності більше одного року і вартістю:
      - понад 1000 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію після запровадження П(С)БО і до 01.01.2012;
      - понад 2500 грн. – стосовно основних засобів, введених в експлуатацію з 01.01.2012.
      Зміни, у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у I півріччі 2012 року не відбувались.
     
      4.2. Знос основних засобів виробничого призначення з початку поточного року до кінця звітного періоду збільшився на суму 387 429,0 тис.грн.
      Придбано та модернізовано обладнання та інших активів на суму 151 119,0 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 півріччя 2011 року – 288 071,0 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 півріччя 2012 року – 347 834,0 тис.грн.
     
      4.4. Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
     
      4.5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) становить 377,0 тис.грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів становить 8 121 193,0 тис.грн.
      Основні засоби для продажу з експлуатації не вилучались.
     
      4.6. З початку поточного року до кінця звітного періоду за рахунок дооцінки та індексації балансової вартості об'єктів житлового фонду розмір додаткового капіталу збільшився на суму 24 438,0 тис.грн.
     
      4.7. За перше півріччя 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 133 346,0 тис.грн.

     
      4.8. ДТГО «Львівська залізниця» не має дочірніх підприємств, які разом становлять єдину групу об’єктів господарювання.
     
      4.9. Інформація, що передбачена підпунктами 4.1 - 4.7 цього розділу, за аналогічний період кожного з двох років, що передували звітному, не розкривається.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

     
      5.1. Кількість працівників ДТГО "Львівська залізниця" на кінець звітного періоду складає - 55685 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДТГО "Львівська залізниця" за основним місцем роботи - 55685 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДТГО "Львівська залізниця" за сумісництвом (зовнішні) - 44 особи.
      Фонд оплати праці ДТГО "Львівська залізниця" на кінець звітного періоду - 579538,7 тис. грн.
     
      5.2. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ДТГО "Львівська залізниця" у його статутному капіталі.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

     
      6.1. Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (орган управління майном), підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
      Керівництво ДТГО «Львівська залізниця» здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якої, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці.
      Заступник керівника Залізниці, головний бухгалтер, керівник юридичної служби призначаються керівником Залізниці за погодженням з Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
      Протягом звітного періоду змін в компетенції органів управління ДТГО «Львівська залізниця» не відбулось.
      Наказом Генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) від 07.05.2012 року №404/ос Войцеховського Романа Михайловича 08 травня 2012 року звільнено з посади начальника фінансово-економічної служби Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" на підставі заяви Войцеховського Р.М.
      Згідно Положення про фінансово-економічну службу ДТГО "Львівська залізниця", затвердженого наказом Начальника залізниці від 30.04.2009 №270/Н, начальник фінансово-економічної служби залізниці виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi.
      Наказом Генерального директора Укрзалізниці від 15.05.2012 року №429/ос на посаду начальника фінансово-економічної служби Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" призначено Карпенко Людмилу Вікторівну.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Піх Богдан Петрович - Начальник ДТГО "Львівська залізниця", 1 рік 11 місяців 1955 повна вища - - - - - - не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах
Карпенко Людмила Вікторівна - Начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця", 1 місяць 1965 повна вища - - - - - - не обіймає посад у будь-яких інших юридичних особах

      Оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не являється акціонерним товариством графи 6-11 таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" не заповнюються.
     
      6.2. Начальник ДТГО "Львівська залізниця" Піх Б.П.: - Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi.
      Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, в т.ч. за 2 кв. 2012 року, не має.
      Права та обов'язки начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львівська залізниця" визначенi Положенням про фiнансово-економiчну службу залiзницi. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi Карпенко Л.В.: - органiзовує управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - органiзовує роботу з розробки напрямкiв економiчної полiтики залiзницi, кредитної полiтики, бухгалтерського та податкового облiку, а також забезпечує контроль за результатами фiнансової дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi; - органiзовує роботу з розробки заходiв з дотримання режиму економiї коштiв, зниження собiвартостi перевезень; - затверджує фiнансову звiтнiсть дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, пiдписує фiнансову та податкову звiтнiсть залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним поданням звiтiв про результати економiчної i фiнансової дiяльностi залiзницi та податкової звiтностi залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним i в повному обсязi внесення платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв та проведення iнших платежiв, виконання вiдокремленими пiдроздiлами планових i фiнансових завдань; - безпосередньо пiдпорядковується начальнику залiзницi, керує працiвниками служби. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - за дорученням начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця"; - заслуховувати керiвникiв дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, з економiчних та фiнансових питань; - представляти службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах; - вимагати та одержувати в установленому порядку вiд дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, фiнансово-економiчнi розрахунки та обгрунтування, пов'язанi iз складанням фiнансових планiв (балансу доходiв та витрат), а також матерiали, необхiднi для аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi; - видавати уснi та письмовi розпорядження (вказiвки) по службi, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками служби; - затверджувати Положення про вiддiли, сектори служби, надавати керiвництву залiзницi пропозицiї про перемiщення, заохочення та притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв служби в порядку, встановленому чинним законодавством.
      Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, в т.ч. за 2 кв. 2012 року, не має.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.3. Дочірні/залежні підприємства у ДТГО "Львівська залізниця" відсутні. З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.

     
      6.4. Посадові особи ДТГО "Львівська залізниця" не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності, до яких застосовувалась процедура банкрутства.
      Посадові особи ДТГО "Львівська залізниця" не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ДТГО "Львівська залізниця" не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

     
      7.1. Згідно статуту Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця» створене згідно із статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця).
      ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про загальну кількість акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду не надається.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
- - - - - - -

     
      7.2. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про власників істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду не надається.

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. У ДТГО "Львівська залізниця" правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, відсутні.
      8.2. У ДТГО "Львівська залізниця" операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

     
      9.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає ДТГО "Львівська залізниця", його відокремлені підрозділи, посадові особи та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента у звітному періоді відсутні.
      Провадження у справі про банкрутство щодо ДТГО "Львівська залізниця" у звітному періоді не порушувалось.
     
      9.2. За 2 квартал 2012 року по ДТГО «Львівська залізниця» нараховано в складі інших операційних витрат штрафних санкцій в сумі 137 тис.грн., з них:
      - штрафи та пені за порушення умов господарських договорів в сумі 103 тис.грн. - внаслідок прострочення зобов’язань по оплаті ТМЦ, послуг;
      - штрафи за порушення умов перевезень - 18 тис.грн.;
      - штрафи по платежах в бюджет - 8 тис.грн.;
      - штрафи, пені до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 8 тис.грн. - за порушення правильності нарахування та використання страхових внесків.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

     
      10.1. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 10.1.1.-10.1.4.) не надається.
     
      10.1.1. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.

     
      10.1.2. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.

     
      10.1.3. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.

     
      10.1.4. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством.

     
      10.2. Інформація про емісійні цінні папери ДТГО "Львівська залізниця" (окрім акцій).
     
      10.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів ДТГО "Львівська залізниця" (окрім акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу:
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - відсоткові іменні забезпечені облігації серії В у бездокументарній формі;
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 20 жовтня 2011 року, № 159/2/11;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
      - кількість цінних паперів випуску - 200000 (двісті тисяч) штук;
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000 (одна тисяча) гривень;
      - загальна номінальна вартість випуску - 200000000 (двісті мільйонів) гривень;
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
      - рівень рейтингової оцінки випуску цінних паперів - uaA, стабільний;
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску - погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій. Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року. Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року. При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій;
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати - 14,5% річних у гривні. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до 12 відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день;
      - вид наданого забезпечення - порука;
      - вид, тип (клас), серія, форма існування та інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів, у які може здійснюватися конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, кількість цінних паперів, у які може бути здійснена конвертація кожного розміщуваного (розміщеного) цінного папера (коефіцієнт конвертації), номінальна вартість кожного цінного папера, в який може бути здійснена конвертація розміщуваних (розміщених) цінних паперів, та умови конвертації - облігації не є конвертованими цінними паперами.
      Випуски емісійних цінних паперів ДТГО "Львівська залізниця", реєстрація яких у звітному періоді була скасована, відсутні.
      Випуски, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт), відсутні.

     
      10.2.2. Інформація про забезпечення за облігаціями серії В (реєстраційний № 159/2/11 20.10.2011), які перебувають в обігу:
      - вид та розмір забезпечення - облігації забезпечуються порукою, відповідальність емітента є солідарною, обсяг відповідальності поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень;
      - відомості про особу (осіб), яка надала (які надали) забезпечення за облігаціями випуску - облігації забезпечуються порукою наступних Поручителів: Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, Б.6; Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68; Статутного територіально – галузевого об’єднання «Південна залізниця» код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7; Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19; Державним підприємством «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 108.

     
      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій) ДТГО "Львівська залізниця", які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.

     
      10.2.4. У звітному періоді Рада ДАЗТУ "Укрзалізниця" прийняла рішення (Протокол №1 від 16.03.2012р.) здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» серії С загальною кількістю 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) штук у бездокументарній формі.
      Номінальна вартість облігацій 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
      Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії С становить 350 000 000 (триста п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Мета випуску облігацій серії С - фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, буде спрямовано на погашення заборгованості за запозиченнями ДТГО "Львівська залізниця".
      Випуск облігацій серії С ДТГО "Львівська залізниця" (ISIN UA4000140297) зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 травня 2012 року, реєстраційний № 105/2/12-Т.
      Дата початку розміщення облігацій серії С – 16 липня 2012 року.
      Дата закінчення розміщення облігацій серії С – 16 червня 2013 року.

     
      10.3. 15 лютого 2012 року відсоткові іменні забезпечені облігації Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” серії В у бездокументарній формі, випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачі свідоцтва – 27 січня 2012 року, переведено до Котирувального списку 2-го рівня лістингу ПАТ “Фондова біржа ПФТС”. Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 200 000 (двісті тисяч) штук. Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії В складає 100%.
      Повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС".
      Дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента - договір № Л/НФ-12453/НЮ про допуск цінних паперів до торгівлі від 09.02.2012р.
      Облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В, що допущені до торгівлі, не знаходяться у процесі їх відкритого (публічного) розміщення.
      Протягом звітного періоду облігації ДТГО "Львівська залізниця" серії В в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.

     
      10.4. ДТГО «Львівська залізниця» не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі не надається.

     
      10.5. Випуски облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серії В та С у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е399/09 від 29.10.2009р.
      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового глобального) сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, за розпорядженням емітента складає та надає зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ДТГО «Львівська залізниця».
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом звітного періоду особа, що веде облік права власності на цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» у депозитарній системі України, не змінювалась.

     
      10.6. Цінні папери ДТГО «Львівська залізниця» не перебувають в обігу за межами України.

     
      10.7. ДТГО «Львівська залізниця» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувало.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      Фінансова звітність ДТГО "Львівська залізниця" відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

     
      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. За ІІ квартал 2012 року ДТГО «Львівська залізниця» виконала вантажообіг у розмірі 5423,0 млн.т-км (нижче плану на 5,6% та на 3,1% більше рівня ІІ кварталу 2011 року) та пасажирообіг у розмірі 1468,8 млн. пас-км (більше плану на 2,9% та на 2,2% нижче рівня ІІ кварталу 2011 року).
      Відправлено 5949,1 тис. тонн вантажів (нижче плану на 0,3% та більше минулорічного показника на 2,2%), перевезено 18350,2 тис. тонн вантажів (на 0,5% нижче плану та на 2,7% більше ІІ кварталу 2011 року).
      Відправлено 16,8 млн.пасажирів (на 1,2% нижче плану та на 2,1% нижче ІІ кварталу 2011 року). Перевезено 18,4 млн. пасажирів (на 0,1% більше плану та на 1,4% нижче ІІ кварталу 2011 року).
     
      12.3. За підсумками фінансово-економічної діяльності за ІІ квартал 2012 року ДТГО «Львівська залізниця» спрацювала прибутково, з рентабельністю перевезень 15,9%, що на рівні аналогічного періоду минулого року.
      Фінансовий результат до оподатковування прибутковий у сумі 201,5 млн.грн. Отриманий чистий прибуток по залізниці за ІІ квартал склав 92,1 млн.грн., що на рівні плану.
      Доходи, отримані від звичайної діяльності, зменшені проти плану на 29,2 млн.грн. (на 1,4%) і збільшені до минулого року на 130,9 млн.грн. (на 6,6%) і склали 2116,9 млн.грн.
      Витрати звичайної діяльності становлять 2024,8 млн.грн., зменшені проти плану на 29,3 млн.грн. (на 1,4%) і збільшені до минулого року на 98,7 млн.грн. (на 5,1%).
      Темпи росту доходів до звіту 2011 року перевищують темпи росту витрат на 1,5%.
      Забезпечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов’язкових зборів до бюджету та цільових фондів. За ІІ квартал сплачено податків і зборів на суму 424,6 млн. грн.
     
      12.4. На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть вплинути наступні фактори: реструктуризація галузі, політична та економічна нестабільність, можливе підвищення собівартості металопродукції, зростання цін на енергоносії (в т.ч. дизпаливо), матеріали та послуги.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Начальник залізниці
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Піх Богдан Петрович
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Карпенко Людмила Вікторівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01059900
1.1.2. Повне найменування Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ДТГО "Львівська залізниця"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Інші об'єднання юридичних осіб
1.1.5. Поштовий індекс 79007
1.1.6. Область Львівська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Львів
1.1.9. Вулиця Гоголя
1.1.10. Будинок 1
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Серія А00 №760885
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.03.1992
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 2547120000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 2547120000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Львівська філія АБ "Експрес-Банк" 325956 2600600004605 гривня
АБ "Експрес-Банк" 322959 26003098936 гривня, долар США, євро

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Функціонування інфраструктури залізничного транспорту 63.21.1
Діяльність пасажирського залізничного транспорту 60.10.1
Діяльність вантажного залізничного транспорту 60.10.2
Медична практика 85.12.0
Діяльність у сфері геології та геологорозвідування 74.20.2
Збирання, очищення та розподілення води 41.00.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, 044 585 42 40 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 Серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 044 277 50 00, 044 277 50 01 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 Серія АД № 034421
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03179, м. Київ, просп. Брест-Литовський, буд. 8 (Житомирське шосе, 14 км), 044 362 90 84, 044 521 20 15 Уповноважене рейтингове агентство Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.03.2010 Свідоцтво № 3
Товариство з обмеженою відповідальністю - Аудиторська фірма "Експерт-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 20795651 79026, м. Львів, вул. Академіка Лазаренка, буд. 2, 032 238 86 90, 032 238 99 11 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 26.01.2001 Свідоцтво № 0021
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 35746303 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7-Б, приміщ. 104, 044 590 51 25, 044 220 00 13 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2009 Серія АВ № 483561

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
- - ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством - прості документарна на пред`явника - - - -

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
20.10.2011 № 159/2/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 200000 бездокументарна іменні 200000000 14.5 щоквартально, 12 відсоткових періодів 29.10.2014
10.05.2012 № 105/2/12-Т Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 350000 бездокументарна іменні 350000000 18 щоквартально, 4 відсоткових періода 15.07.2013

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством. Облігації ДТГО "Львівська залізниця існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати облігацій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам.
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
20.10.2011 № 159/2/11 ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034, м. Київ, вул. Лисенка, б. 6
20.10.2011 № 159/2/11 ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68
20.10.2011 № 159/2/11 СТГО "Південна залізниця" 01072609 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7
20.10.2011 № 159/2/11 ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19
20.10.2011 № 159/2/11 ДП "Придніпровська залізниця" 01073828 49602, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 108
10.05.2012 № 105/2/12-Т ДТГО "Південно-Західна залізниця" 04713033 01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6
10.05.2012 № 105/2/12-Т ДП "Донецька залізниця" 01074957 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68
10.05.2012 № 105/2/12-Т ДП "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
10.05.2012 № 105/2/12-Т ДП "Придніпровська залізниця" 01073828 49602, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 108

      Гарантія надана на умовах надання поруки.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 9300249 9038864 245593 233721 9545842 9272585
будівлі та споруди 5613440 5544108 - - 5613440 5544108
машини та обладнання 940945 900360 122168 113135 1063113 1013495
транспортні засоби 2242040 2105441 123425 120586 2365465 2226027
інші 503824 488955 - - 503824 488955
2. Невиробничого призначення 207747 241535 - - 207747 241535
будівлі та споруди 186752 223350 - - 186752 223350
машини та обладнання 16334 13656 - - 16334 13656
транспортні засоби 915 836 - - 915 836
Інші 3746 3693 - - 3746 3693
Усього 9507996 9280399 245593 233721 9753589 9514120

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис*
Висновок** ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством. Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання ДТГО "Львівська залізниця" відповідних розмірів вартості чистих активів.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
08.05.2012 10.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2012 17.05.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.06.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 33749 31987
     первісна вартість 011 59774 61943
     накопичена амортизація 012 -26025 -29956
Незавершені капітальні інвестиції 020 107863 133346
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 9753589 9531325
     первісна вартість 031 277076269 277241434
     знос 032 -267322680 -267710109
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045 54053 54053
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 43225 43797
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 9992479 9794508
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 373188 433306
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 26342 47621
Готова продукція 130 95658 60887
Товари 140 3016 3186
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 38669 37014
     первісна вартість 161 38697 37042
     резерв сумнівних боргів 162 -28 -28
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 2409 19220
     за виданими авансами 180 50429 39035
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 1917673 1980350
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 43803 36377
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 26266 28269
     - у т.ч. в касі 231 20 29
     в іноземній валюті 240 3908 5240
Інші оборотні активи 250 14402 11977
Усього за розділом II 260 2595763 2702482
III. Витрати майбутніх періодів 270 3800 24620
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 12592042 12521610
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2547209 2547120
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 5465489 5407939
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1865678 2003109
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 9878376 9958168
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 173442 131976
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 173442 131976
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 490654 692220
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 200000 200000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 229751 225366
Інші довгострокові зобов'язання 470 146060 146060
Усього за розділом III 480 1066465 1263646
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 545000 591106
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 289071 198774
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 230929 89637
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 76335 69988
     з бюджетом 550 177098 19470
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 45182 55004
     з оплати праці 580 90602 104451
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 15905 20646
Усього за розділом IV 620 1470122 1149076
V. Доходи майбутніх періодів 630 3637 18744
Баланс 640 12592042 12521610

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4022907 3731333
Податок на додану вартість 015 -187222 -253772
Акцизний збір 020
      025 -73
Інші вирахування з доходу 030 -116
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3835685 3477372
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -3230838 -2922387
Валовий:
     прибуток 050 604847 554985
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 64319 77336
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 -79288 -75514
Витрати на збут 080 -3315 -5355
Інші операційні витрати 090 -157861 -177113
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 428702 374339
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 251
Інші доходи 1 130 25670 59042
Фінансові витрати 140 -132815 -122672
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 -817 -21198
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 320991 289511
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 -181706 -218773
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 139285 70738
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 139285 70738
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 1038860 913337
Витрати на оплату праці 240 1106643 996683
Відрахування на соціальні заходи 250 418231 378201
Амортизація 260 490004 461483
Інші операційні витрати 270 317219 369956
Разом 280 3370957 3119660
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

      Оперативні дані.