Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Начальник фiнансово-економiчної служби

 

 

 

Карпенко Л.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

2. Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

3. Код за ЄДРПОУ

01059900

4. Місцезнаходження

Львівська , Галицький район, 79007, м.Львiв, вул. Гоголя, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 226-38-80 (032) 226-32-66

6. Електронна поштова адреса

fin.credit@railway.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №82

 

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://railway.lviv.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.3 - протягом звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб; п.4 - емiтент не є акцiонерним товариством, посада корпоративного секретаря вiдсутня; п. 8-10, 7.2), 12.1), 12.5), 14.2), 17 - емiтент не є акцiонерним товариством; п. 12.3), 12.4) - iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери вiдсутнi; п. 18-27 - емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН; п. 31 - рiчна фiнансова звiтнiсть за МСБО не складалась; п. 32 - емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №760885

3. Дата проведення державної реєстрації

16.03.1992

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

2547209000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

51355

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту

49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення

49.20 Вантажний залiзничний транспорт

10. Органи управління підприємства

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi - вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею, затверджується начальником Залiзницi.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"

2) МФО банку

325956

3) поточний рахунок

2600600004605

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"

5) МФО банку

325956

6) поточний рахунок

2600800004607

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом

АВ №416549

01.02.2010

Мiнiстерство транспорту та зв’язку України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Централiзоване водопостачання та водовiдведення

АГ №500056

28.02.2012

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг

26.02.2017

Опис

ДТГО "Львiвська залiзниця" має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення

АГ №595950

22.02.2012

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом

АБ №220846

27.04.2006

Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами

АБ №220845

27.04.2006

Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

АГ №572273

13.10.2011

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова.

 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

27.09.2013

uaA, прогноз - стабiльний

ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агентство"

уповноважене рейтингове агентство

12.06.2013

uaA, прогноз - стабiльний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

00032945

01133Україна м.Київ вул. Кутузова, 18/9

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Начальник ДТГО "Львiвська залiзниця"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiх Богдан Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Повна вища

6) стаж керівної роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця"

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.07.2010 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки начальника ДТГО "Львiвська залiзниця" згiдно Статуту: Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi. За виконання покладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримав винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 314208,67 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2013 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Пiх Б.П. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпенко Людмила Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Повна вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.05.2012 безстроково

9) Опис

Права та обов'язки начальника фiнансово-економiчної служби визначенi Положенням про фiнансово-економiчну службу залiзницi. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi: - органiзовує управлiнський облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - органiзовує роботу з розробки напрямкiв економiчної полiтики залiзницi, кредитної полiтики, бухгалтерського та податкового облiку, а також забезпечує контроль за результатами фiнансової дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi; - органiзовує роботу з розробки заходiв з дотримання режиму економiї коштiв, зниження собiвартостi перевезень; - затверджує фiнансову звiтнiсть дирекцiй залiзничних перевезень, служб та пiдроздiлiв, пiдпорядкованих залiзницi, пiдписує фiнансову та податкову звiтнiсть залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним поданням звiтiв про результати економiчної i фiнансової дiяльностi залiзницi та податкової звiтностi залiзницi; - забезпечує контроль за своєчасним i в повному обсязi внесення платежiв до бюджетiв всiх рiвнiв та проведення iнших платежiв, виконання вiдокремленими пiдроздiлами планових i фiнансових завдань; - забезпечує проведення iнструктивних нарад, технiчного i методологiчного навчання по колу фiнансово-економiчних питань, бере участь в проведенi економiчного навчання фiнансово-економiчних працiвникiв залiзницi; - має право отримувати вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв i виконавцiв необхiдну для роботи iнформацiю, видавати розпорядження в межах своєї компетенцiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi залiзницi, вносити керiвництву вищого рiвня пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов'язаної з фiнансово-економiчною дiяльнiстю залiзницi; - подає пропозицiї щодо заохочення працiвникiв, якi вiдзначились, або накладання стягнень на порушникiв трудової i виконавчої дисциплiни; - безпосередньо пiдпорядковується начальнику залiзницi, керує працiвниками служби. Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - за дорученням начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця"; - представляти службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах. За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримано винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 120904,68 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2013 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Карпенко Л.В. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Центральний депозитарiй цiнних паперiв

Опис

Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв ДТГО "Львiвська залiзниця".

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33262696

Місцезнаходження

03680 Україна, Київська - м. Київ вул. Горького, 172, оф.1014

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №3

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.04.2010

Міжміський код та телефон

(044) 362-90-84

Факс

(044) 521-20-15

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агентство

Опис

Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агентство"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01004 Україна, Київська - м. Київ, вул. Червоноармiйська, 9/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №7

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 393-36-70

Факс

(044) 393-36-76

Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агентство

Опис

Надає послуги рейтингування вiдповiдно до договору вiд 26.11.2012 № С-20121126-LVUZ-01.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Транс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31895956

Місцезнаходження

79007 Україна Львівська - м. Львiв вул. Джерельна, буд. 38

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2866

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.04.2002

Міжміський код та телефон

(032) 295-76-12

Факс

(032) 295-76-09

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

У 2013 роцi ТзОВ АФ "Транс-Аудит" проводило аудит фiнансової звiтностi ДТГО "Львiвська залiзниця" за 2012 рiк i 9 мiс.2013 року для подання в НКЦПФР з метою реєстрацiї випуску облiгацiй серiй D, E, F, G

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31215885

Місцезнаходження

79031 Україна Львівська - м. Львiв вул. Стрийська, буд.69, кв.64

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2590

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2001

Міжміський код та телефон

(032) 245-08-08

Факс

(032) 245-08-08

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

ПП АФ "III Тисячолiття-Аудит" проводило аудит фiнансової звiтностi ДТГО "Львiвська залiзниця" за 2013 рiк для подання вiдповiдного аудиторського висновку в складi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

19497799

Місцезнаходження

03150 Україна Київська Печерський р-н м. Київ вул. Предславинська, буд.28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №493497

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 594-10-90

Факс

(044) 594-10-94

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Андеррайтинг

Опис

Надає послуги з розмiщення на первинному ринку облiгацiй серiй D, E, F, G (андеррайтингу)

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна Київська - м. Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

У 2013 роцi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" провело аукцiон з продажу (первинного розмiщення) облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця" серiї С

 


X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.10.2011

159/2/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

200000

Бездокументарні іменні

200000000

14.5

щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв

28920000

29.10.2014

Опис

Випуск облiгацiй серiї В ДТГО "Львiвська залiзниця" зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва - 27 сiчня 2012 року. Вiдкрите (публiчне) розмiщення 200000 шт. облiгацiй серiї В проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй не передбачено. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2013 року облiгацiї перебували в лiстингу ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (рiшення вiд 14.02.2012 № 1402/2012/02 про переведення вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця" серiї В до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу).

 

16.12.2013

256/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

40000

Бездокументарні іменні

40000000

18

щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв

0

25.12.2016

Опис

Випуск облiгацiй серiї D зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 256/2/2013-Т. Договорiв з першими власниками у 2013 роцi не укладалось. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2013 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.

 

16.12.2013

257/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

60000

Бездокументарні іменні

60000000

18

щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв

0

25.12.2016

Опис

Випуск облiгацiй серiї Е зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 257/2/2013-Т. Договорiв з першими власниками у 2013 роцi не укладалось. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2013 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.

 

16.12.2013

258/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

40000

Бездокументарні іменні

40000000

18

щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв

0

11.01.2017

Опис

Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 258/2/2013-Т. Договорiв з першими власниками у 2013 роцi не укладалось. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2013 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.

 

16.12.2013

259/2/2013-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000

60000

Бездокументарні іменні

60000000

18

щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв

0

11.01.2017

Опис

Випуск облiгацiй серiї G зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 259/2/2013-Т. Договорiв з першими власниками у 2013 роцi не укладалось. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2013 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.

 


XI. Опис бізнесу

Протягом 2013 року виключено з ЄДРПОУ Вiдокремлений пiдроздiл "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" Державного територiально-галузевого об’єднання "Львiвська залiзниця". Будь-яких iнших структурних змiн в органах управлiння, органiзацiйнiй структурi, основних структурних пiдроздiлах ДТГО «Львiвська залiзниця» та їх функцiональному призначеннi в звiтному перiодi не вiдбулось.

 

Для органiзацiї безперебiйної роботи Львiвської залiзницi з метою забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв та пасажирiв функцiонує:
5 дирекцiй залiзничних перевезень, 6 локомотивних депо, 8 вагонних депо, 5 моторвагонних депо, 4 пасажирських вагонних депо та 1 вагонна дiльниця, 7 вокзалiв.
Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 19 дистанцiй колiї та 5 колiйних машинних станцiй, 1 дистанцiя захисних лiсонасаджень, 1 дорожнiй центр механiзацiї колiйних робiт, 1 рейкозварювальний поїзд, 2 мостобудiвельних поїзда, 1 колiйнi дорожнi ремонтно-механiчнi майстернi.
Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв’язку виконують 11 дистанцiй сигналiзацiї та зв’язку.
7 дистанцiй електропостачання, будiвельно-монтажний поїзд служби електропостачання та вiдокремлений пiдроздiл «Енергозбут» забезпечують безперебiйну роботу всiх пристроїв електрифiкацiї та електропостачання залiзницi.
Вантажi та контейнери обслуговуються 1 механiзованою дистанцiєю навантажувально-розвантажувальних робiт.
4 управлiння будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд, 1 будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння, 1 будiвельно-монтажний поїзд, 1 завод залiзобетонних конструкцiй, 1 експериментальний завод (металевих конструкцiй), 4 дистанцiї водопостачання забезпечують утримання виробничих i житлових будiвель та споруд, будiвельно-монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi.
Головний матерiально-технiчний склад залiзницi, 2 регiональних вiддiла матерiально-технiчного постачання та 1 будинок побуту забезпечують пiдроздiли залiзницi матерiалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та iншими виробами по встановленiй номенклатурi.
3 загони воєнiзованої охорони забезпечують роботу по збереженню вантажiв, що перевозяться, об’єктiв залiзницi та iнших цiнностей; координують роботу пiдроздiлiв залiзницi з питань пожежної безпеки.
Iнформацiйно-обчислювальний центр забезпечує експлуатацiйну роботу залiзничного транспорту шляхом здiйснення заходiв з пiдвищення ефективностi автоматизованих систем управлiння (АСУ) на залiзницi, обробки рiзного виду iнформацiї, в т.ч обробки перевiзних документiв.
Дорожня ремонтно-експлуатацiйна автобаза залiзницi забезпечує утримання та функцiонування автомобiльного транспорту.
1 центр професiйного розвитку персоналу надає освiтнi послуги з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв Львiвської залiзницi.
Оздоровленням залiзничникiв та членiв їх сiмей, органiзацiєю заходiв фiзичної культури та спорту займаються 2 пансiонати, 3 фiзкультурно-спортивних клуба та 1 дитячо-юнацька школа, 1 будинок ветеранiв-залiзничникiв, 2 стоматологiчнi полiклiнiки.
Дирекцiя з будiвництва Бескидського тунелю, дорожня механiчна майстерня та 11 галузевих служб.
Загалом станом на 01.01.2014 до складу ДТГО «Львiвська залiзниця» входить 131 вiдокремлений пiдроздiл, якi не мають статусу юридичної особи.

 

У 2013 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв по ДТГО "Львiвська залiзниця" без сумiсникiв склала 51057 осiб, середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 48 осiб, працiвникiв з цивiльно-правовими угодами - 250 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi з економiчних причин були переведенi на неповний робочий день (тиждень) - 46678 осiб. Фонд оплати працi у 2013 роцi склав 2276511,3 тис.грн., що на 5485 тис.грн. менше нiж у 2012 роцi.
Кадрова полiтика ДТГО "Львiвська залiзниця" незмiнно розвивається в напрямку наймання на вiдповiдальнi посади, тiльки тих осiб, котрi мають достатнiй досвiд роботи та належний рiвень компетентностi. Розподiл функцiональних обов’язкiв серед посадових осiб пiдприємства здiйснений з урахуванням принципу перехресного контролю роботи посадових осiб.

 

ДТГО «Львiвська залiзниця» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи групах суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї тощо).

 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного перiоду ДТГО «Львiвська залiзниця» не проводило.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

Облiкова полiтика ДТГО "Львiвська залiзниця" розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об"єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363/13237, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та Облiкової полiтики Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, затвердженої наказом УЗ вiд 26.07.2007 №384-Ц зi змiнами, внесеними наказами Укрзалiзницi вiд 30.12.2008 №572-Ц, вiд 11.06.2009 №344-Ц, вiд 11.10.2010 №679-Ц, вiд 23.01.2012 №019-Ц.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку пiд час їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншого вибуття здiйснюється за методом ФIФО, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. №91.

 

Основними завданнями ДТГО "Львiвська залiзниця" є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажiв i пасажирiв, а також надання послуг користування залiзничними колiями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв i пасажирiв захiдного регiону України (на територiї 7 областей: Львiвської, Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької i Закарпатської). ДТГО "Львiвська залiзниця" є природньою монополiєю на ринку залiзничних перевезень у своєму регiонi.
Основними видами продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ДТГО "Львiвська залiзниця" є надання послуг з перевезення вантажiв та пасажирiв. У загальному обсязi доходи вiд перевезень складають 89,4% - 6590,7 млн. грн., з них вiд вантажних перевезень - 5922,6 млн. грн. або 89,9%, вiд пасажирських перевезень - 668,1 млн. грн. або 10,1%.
Вантажообiг за 2013 рiк виконано в обсязi 19,2 млрд.ткм, в тому числi: - обсяг мiждержавних транзитних перевезень становить 3,8 млрд.ткм (питома вага складає 19,8% вiд загального вантажообiгу); - обсяги експортних перевезень в загальному вантажообiгу займають 52,9 % та склали 10,1 млрд.ткм; - обсяги iмпортних перевезень становлять 0,8 млрд.ткм i в загальному вантажообiгу займають 4,0%; - обсяг внутрiшньодержавних перевезень складає 4,5 млрд.ткм. (питома вага складає 23,3% вiд загального вантажообiгу). Протягом 2013 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 22,5 млн.тонн вантажiв, що бiльше аналогiчного показника 2012 року на 367,1 тис.тонн (на 1,7%). На обсяги вiдправлення вантажiв впливає економiчний стан промислових пiдприємств захiдного регiону України, якi обслуговує Львiвська залiзниця. Упродовж 2013 року промисловi пiдприємства виробили продукцiї на 4,7% менше нiж у 2012 роцi (за даними Держстату України iндекс промислової продукцiї за видами дiяльностi склав 95,3%), а вантажообiг зменшився на 3,1%. Протягом звiтного року клiєнтом ДТГО «Львiвська залiзниця», вiд якого отримано бiльше 10% доходних надходжень вiд вантажних перевезень, є ДП "Український транспортно-логiстичний центр".
Протягом 2013 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 63,6 млн.пасажирiв, пасажирообiг склав 5639,3 млн.пас.км. У 2013 роцi тариф на перевезення пасажирiв зростав двiчi: у червнi та жовтнi на 10% у внутрiшньодержавному сполученнi та на 5% у мiждержавному сполученнi.
Протягом звiтного року суттєвих змiн у джерелах надходження сировини та матерiалiв не було, основним постачальником товарно-матерiальних цiнностей для ДТГО "Львiвська залiзниця" залишається ДП "Укрзалiзничпостач".

 

У 2013 роцi освоєно iнвестицiї у розвиток виробничої i невиробничої сфери на суму 541,2 млн.грн., що менше запланованих обсягiв на 135,7 млн.грн., у т.ч. за рахунок залучених коштiв (якi становлять 48,9% вiд загальної суми) освоєно 264,9 млн.грн., за рахунок власних коштiв (якi становлять 51,0% вiд загальної суми капiтальних iнвестицiй) освоєно – 275,8 млн.грн.
По структурi виконання плану капiтальних iнвестицiй характеризується наступними даними:
Капiтальне будiвництво виконане на 80,0%, при планi 319,7 млн.грн. виконання становить 252,6 млн.грн.
Придбання основних засобiв при планi 77,9 млн.грн. виконано на 58,0 млн.грн. (74,4%).
Iншi необоротнi матерiальнi активи при планi 36,1 млн.грн. придбанi на суму 24,8 млн.грн. (68,8%).
Нематерiальнi активи при планi 9,4 млн.грн. виконання становить 5,3 млн.грн. (56,6%).
Модернiзацiя при планi 211,9 млн. грн. виконана на суму 200,6 млн.грн., що складає 94,7%.

 

ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством. Правочини мiж ДТГО "Львiвська залiзниця" та його вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, з iншого боку, протягом звiтного року не укладалися.

 

Основнi засоби ДТГО "Львiвська залiзниця" виробничого призначення - це будiвлi i споруди, автотранспорт i залiзничний транспорт, залишкова вартiсть яких на кiнець 2013 року складає 9151,1 млн.грн. Основнi засоби, що знаходяться у фiнансовому лiзингу за залишковою вартiстю: машини та обладнання -100,0 млн.грн. та транспортнi засоби - 112,6 млн.грн. Активи утримуються власними силами. Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства не виявлено.
З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище ДТГО "Львiвська залiзниця" в своїй дiяльностi дотримується природоохоронного законодавства України, що регулюється Конституцiєю України, спецiальними законами України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України та чисельними загальнодержавними наказами, нормами та стандартами. Щорiчно проводяться природоохороннi заходи.

 

До потенцiйних полiтичних та макроекономiчних ризикiв ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдносяться: - ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; - ризик полiтичної нестабiльностi в Українi; - ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України; - ризик зростання iнфляцiї.

 

За звiтний 2013 рiк ДТГО "Львiвська залiзниця" понесло витрати по нарахованих економiчних санкцiях в сумi 1170 тис.грн., з них:
- штрафи та пенi за порушення умов господарських договорiв в сумi 885 тис.грн. - внаслiдок прострочення зобов’язань по оплатi ТМЦ та послуг;
- штрафи за порушення умов перевезень - 40 тис.грн.;
- штрафи по платежах в бюджет - 207 тис.грн.;
- штраф згiдно рiшення адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України – 25 тис.грн.;
- штрафиi до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та Пенсiйного фонду в сумi 13 тис.грн. - за порушення правильностi нарахування та використання страхових внескiв.

 

Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спiввiдношенням власного i залученого капiталу у активах пiдприємства, за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довго- i короткострокових зобов'язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.
Фiнансовi коефiцiєнти по залiзницi у порiвняннi з минулим роком:
Коефiцiєнт вартостi активiв (характеризується спiввiдношенням всiх активiв пiдприємства, або валюти балансу на кiнець року до пiдсумку балансу на початок року) склав до 2012 року 1,01 – за рахунок зростання валюти балансу (оборотних активiв, в т.ч. дебiторської заборгованостi по внутрiшнiх розрахунках з пiдприємствами УЗ).
За рахунок росту активiв, власного капiталу та прибутку змiнились наступнi коефiцiєнти:
рентабельнiсть активiв (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до валюти балансу залiзницi) становить 0,012, при оптимальному значеннi > 0 (у 2012 роцi – 0,09);
рентабельнiсть власного капiталу (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до власного капiталу) становить 0,015; при оптимальному значеннi >0 (у 2012 роцi – 0,012);
рентабельнiсть дiяльностi (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї) становить 0,021, при оптимальному значеннi >0 (у 2012 роцi – 0,016).
У 2013 роцi сума власного капiталу зросла в 1,01 рази.
Довгостроковi зобов'язання (довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов’язання) збiльшились до початку року на 226,4 млн.грн. або на 23,6%, але зменшились поточнi зобов’язання i забезпечення залiзницi – на 216,8 млн.грн. або на 12,2% (коефiцiєнт склав 0,88).
Коефiцiєнт заборгованостi iз оплати працi зменшився до 2012 року i склав 0,89.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi свiдчить про достатнiсть оборотних активiв залiзницi для покриття своїх поточних зобов’язань. В звiтному роцi даний коефiцiєнт зрiс i становить 2,34 проти 2,08 в 2012 роцi, що свiдчить про покращення фiнансового стану. Нормативне значення > 1,0.
Збiльшився до 2012 року коефiцiєнт фiнансової стiйкостi пiдприємства (характеризується спiввiдношенням власного капiталу до суми довгострокових та короткострокових зобов’язань) i склав 3,8 у зв’язку iз ростом власного капiталу на 114,0 млн.грн. або на 1,11% при збiльшеннi зобов’язань залiзницi лише на 9,6 млн.грн., або на 0,4%.
Сукупнi доходи до минулого року зменшились – коефiцiєнт склав 0,96; сукупнi витрати теж зменшились – коефiцiєнт 0,97. Чистий прибуток порiвняно з минулим роком збiльшився на 27,3% (Кч.п.=1,27).

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. Договори, укладенi з споживачами на надання послуг з перевезення, виконуються своєчасно, послуги надаються вiдповiдної якостi, в установлених обсягах.

 

Проектом фiнансового плану на 2014 рiк передбачено:
- отримання прибутку у сумi 109472 тис.грн.
- отримання доходiв вiд звичайної дiяльностi в сумi 8334444 тис. грн.
- витрати звичайної дiяльностi 8224972 тис.грн.
Проектом плану капiтальних iнвестицiї на 2014 рiк по Львiвськiй залiзницi передбачено освоєння 1017796 тис. грн., з них на:
- капiтальне будiвництво – 669787 тис. грн.,
- придбання основних засобiв – 140449 тис. грн.,
- придбання iнших необоротних матерiальних активiв – 29906 тис. грн.,
- придбання (створення) нематерiальних активiв – 7751 тис. грн.,
- модернiзацiя, модифiкацiя (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв – 169903 тис.грн.
Джерелом покриття витрат на капiтальнi iнвестицiї є амортизацiйнi вiдрахування та залученi кредитнi кошти.
Короткострокова стратегiя розвитку Львiвської залiзницi на 2014 рiк включає: Будiвництво Бескидського тунелю; модернiзацiю пасажирських вагонiв, тягового рухомого складу, колiйного та iншого рухомого складу; реконструкцiю колiї; залучення додаткових обсягiв перевезень вантажiв та пасажирiв; забезпечення безпеки руху поїздiв та охорони працi; вдосконалення експлуатацiйної iнфраструктури (залiзничної колiї i споруд, пристроїв енергозабезпечення, мереж зв'язку, систем сигналiзацiї, централiзацiї i блокування i т.i.); розвиток iнформацiйних технологiй.

 

ДТГО "Львiвська залiзниця" протягом 2013 року, згiдно затвердженого Галузевого плану науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт Укрзалiзницi, витратила на розробку програмного забезпечення 2,6 млн.грн.

 

Судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi включають вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарного обсягу реалiзацiї емiтента), у яких учасником виступає ДТГО "Львiвська залiзниця", його вiдокремленi пiдроздiли, посадовi особи та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента у звiтному перiодi вiдсутнi.

 

Протягом останнiх трьох рокiв ДТГО "Львiвська залiзниця" забезпечує потребу в перевезеннi вантажiв та пасажирiв України. Результат господарювання ДТГО "Львiвська залiзниця" за останнi три роки характеризується наступними показниками: Вiдправлення вантажiв (тис.тонн): 2011 рiк - 23081,8; 2012 рiк - 22120,8; 2013 рiк - 22488,0 Вiдправлення пасажирiв (тис.чол): 2011 рiк - 65036,6; 2012 рiк - 63697,3; 2013 рiк - 63617,7 Вантажообiг (млн.ткм): 2011 рiк - 20809,4; 2012 рiк - 19808,3; 2013 рiк - 19203,3 Пасажирообiг (млн.пас-км): 2011 рiк - 5672,8; 2012 рiк - 5509,7; 2013 рiк - 5639,3 Всього доходи (тис.грн.): 2011 рiк - 8074874; 2012 рiк - 7967338; 2013 рiк - 7643852 Всього витрати (тис.грн.): 2011 рiк - 7952388; 2012 рiк - 7860916; 2013 рiк - 7490423 Чистий прибуток (тис.грн.): 2011 рiк - 122486; 2012 рiк - 106422; 2013 рiк - 153429.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

9120079

8748319

237980

212648

9358059

8960967

будівлі та споруди

5529811

5441421

0

0

5529811

5441421

машини та обладнання

978130

947297

119011

100015

1097141

1047312

транспортні засоби

2088911

1824113

118969

112633

2207880

1936746

інші

523227

535488

0

0

523227

535488

2. Невиробничого призначення:

210973

190140

0

0

210973

190140

будівлі та споруди

195931

179717

0

0

195931

179717

машини та обладнання

10961

7019

0

0

10961

7019

транспортні засоби

2476

1876

0

0

2476

1876

інші

1605

1528

0

0

1605

1528

Усього

9331052

8938459

237980

212648

9569032

9151107

Опис

На кiнець звiтного перiоду первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв становить 979863707,0 тис.грн., сума нарахованого зносу - 970712600,0 тис.грн., залишкова вартiсть – 9151107,0 тис.грн. Вiдсоток зносу основних засобiв становить 99%.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100 рокiв. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю: понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012; понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012. Змiни, у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв в 2013 роцi не вiдбувались.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1231238

X

X

у тому числі:

 

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

05.10.2011

80000

15.2

04.07.2014

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

21.03.2012

199825

10.65

26.12.2014

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

26.12.2012

81029

12

24.12.2015

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

18.07.2013

10000

12

18.07.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

22.07.2013

200000

12

22.07.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

14.08.2013

4306

12

14.08.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

12.09.2013

2000

12

12.09.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

18.11.2013

20000

11.5

18.11.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

03.10.2013

10000

11.5

03.10.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

12.09.2013

10000

11.5

12.09.2016

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

17.12.2013

50000

17.9

18.12.2016

довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi

30.12.2013

20000

17.9

31.12.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

26.12.2013

40000

12

26.12.2016

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

26.12.2013

9991

11

12.12.2016

довгострокова позика в iноземнiй валютi

21.05.2013

399210

9.5

21.05.2018

довгостроковий кредит в iноземнiй валютi

12.02.2008

94877

1

10.06.2022

Зобов'язання за цінними паперами

X

200000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

200000

X

X

облiгацiї серiї В

28.12.2011

200000

14.5

29.10.2014

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

94874

X

X

Усього зобов'язань

X

1526112

X

X

Опис:

Зобов'язання за довгостроковими кредитами на загальну суму 1 231 238 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" - 951 413 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 279 825 тис.грн. Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями серiї В) в сумi 200 000 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями". Зобов'язання з фiнансової оренди (лiзингу) активiв на загальну суму 94 874 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" - 36 467 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 58 407 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вантажнi перевезення

д/в

0

0

д/в

5922632

80.4

2

пасажирськi перевезення

д/в

0

0

д/в

668085

9.1

3

допомiжне виробництво

д/в

0

0

д/в

776671

10.5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

33.7

2

Витрати на оплату працi

32.1

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

12.2

4

Амортизацiя

13.4

5

Iншi операцiйнi витрати

8.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.03.2013

01.04.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

15.07.2013

16.07.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31215885

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79031, м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 69, кв. 64

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 2590 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

31 березня 2016 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31215885

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79031, м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 69, кв. 64

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2590 18.05.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

31 березня 2016 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ДЕРЖАВНОГО ТЕРИТОРIАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛЬВIВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"
ЗА 2013 РIК
Керiвництву
ДТГО "Львiвська залiзниця",
власникам цiнних паперiв
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування: Державне територiально-галузеве об’єднання "Львiвська залiзниця"
Код ЄДРПОУ: 01059900
Мiсце знаходження: 79007, м. Львiв, вул. Гоголя, 1
Дата державної реєстрацiї 16.03.1992 р.
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
У вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть пiдприємств, нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством "III Тисячолiття-Аудит" (свiдоцтво №2590 про включення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ №101 вiд 18 травня 2001 р.) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ДТГО "Львiвська залiзниця" (далi – Пiдприємство) за 2013 рiк станом на 31.12.2013 року. Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi, Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Бухгалтерський облiк ведеться згiдно з планом рахункiв та Iнструкцiєю про його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та оподаткування покладено на Начальникiв дирекцiй залiзничних перевезень-заступникiв начальника залiзницi, начальникiв служб, вiдокремленi пiдроздiли, якi ведуть бухгалтерський облiк та складають фiнансову звiтнiсть. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв провадиться за принципом нарахування так, щоб результати операцiй та iнших подiй були вiдображенi в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли пiдприємство отримує або сплачує кошти (вiдповiднiсть витрат доходам).
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких перевищує 2500 гривень. Основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї об’єкта.
Оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО. Оцiнка вибуття старопридатних запасiв, що були оприбуткованi при лiквiдацiї, ремонтi або iншому полiпшеннi основних засобiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Резерв сумнiвних боргiв формується вiдокремленим пiдроздiлом Залiзницi на поточну дебiторську заборгованiсть за реалiзовану продукцiю (товари, роботи, послуги) та iншу поточну дебiторську заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть в погашеннi її дебiтором.
Для визначення суттєвостi окремих об’єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу вiдокремлених пiдроздiлiв, за порiг суттєвостi приймається величина у 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i власного капiталу станом на кiнець минулого року. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат порогом суттєвостi приймається величина, що дорiвнює 2 вiдсоткам чистого прибутку (збитку) вiдокремленого пiдроздiлу Залiзницi за минулий рiк.
Суттєвим часом для створення квалiфiкацiйного активу вважається час, що становить бiльше трьох мiсяцiв.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
МОДИФIКОВАНА ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВА ВIДПОВIДНО ДО МСА 700 "ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВIТУ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", МСА 705 "МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"
Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
У Звiтi про фiнансовий стан не вiдображається показник балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi. Встановити точну балансову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в рамках програми перевiрки не є можливим, але можливе викривлення не є всеохопним.
При проведенi переоцiнки основних засобiв переоцiнки здiйснювалися лише по об’єктам основних засобiв, амортизована вартiсть яких дорiвнює нулю, тобто без врахування вимог п. 16 П(С)БО 7 «Основнi засоби» та прийнятої облiкової полiтики, щодо необхiдностi переоцiнки всiх об’єктiв групи, якщо хоча б один об’єкт цiєї групи був переоцiнений. Враховуючи те, що при проведеннi iнвентаризацiйних комiсiй питання значних вiдхилень залишкової вартостi вiд справедливою дослiджується, ми зробили висновок, що можливi вiдхилення є суттєвими, але не є всеохопними для модифiкацiї думки до негативної.
Нас призначили аудиторами пiдприємства 26 березня 2014 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року.
Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти обставин, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ДТГО "Львiвська залiзниця" на 31 грудня 2013 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

РОЗКРИТТЯ IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ IНФОРМАЦIЇ
Розкриття iнформацiї щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства.
Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання державними пiдприємствами вiдповiдних розмiрiв вартостi чистих активiв.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається пiдприємством.
Виконання значних правочинiв
Оскiльки Пiдприємство не є акцiонерним товариством, тому не має обов’язкiв з дотримання вимог передбачених ст. 70 «Значний правочин» Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008р. № 514-VI (далi – ЗУ № 514-VI).
Стан корпоративного управлiння
Оскiльки Пiдприємство не є акцiонерним товариством, тому не має обов’язкiв iз додержання принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, передбачених ЗУ № 514-VI.
Також на Пiдприємство не розповсюджується норма ст. 56 ЗУ № 514-VI щодо запровадження на Пiдприємствi посади внутрiшнього аудитора або створення служби внутрiшнього аудиту.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми вважаємо що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства низький.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.2001,
дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ № 229/4 вiд 31 березня 2011 року
Мiсцезнаходження: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №1/260314 вiд 26 березня 2014 року i була розпочата 26 березня 2014 р. та закiнчена 28 квiтня 2014 року, про що складений акт виконаних робiт.
Звiтнiсть Пiдприємства наведена у додатку.

Директор
(сертифiкат аудитора серiї А №003403) О.Б. Бобрович
м. Львiв 28 квiтня 2014 року


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

за ЄДРПОУ

01059900

Територія

за КОАТУУ

4610136600

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

590

Вид економічної діяльності

за КВЕД

52.21

Середня кількість працівників

51355

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

79007, м.Львiв, вул. Гоголя, буд.1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

30818

29035

0

первісна вартість

1001

65887

70869

0

накопичена амортизація

1002

35069

41834

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

126544

253614

0

Основні засоби:

1010

9569032

9151107

0

первісна вартість

1011

960849388

979863707

0

знос

1012

951280356

970712600

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

50914

50751

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

41191

40951

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0