Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Начальник фiнансово-економiчної служби       Карпенко Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
01059900
4. Місцезнаходження
Львівська , Галицький район, 79007, м.Львiв, вул. Гоголя, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 226-38-80 (032) 226-32-66
6. Електронна поштова адреса
fin.credit@railway.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №81   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://railway.lviv.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.3 - протягом звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб; п.4 - емiтент не є акцiонерним товариством, посада корпоративного секретаря вiдсутня; п. 8-10, 7.2), 12.1), 12.5), 14.2), 17 - емiтент не є акцiонерним товариством; п. 12.3), 12.4) - iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери вiдсутнi; п. 18-27 - емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН; п. 31 - рiчна фiнансова звiтнiсть за МСБО не складалась; п. 32 - емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №760885
3. Дата проведення державної реєстрації
16.03.1992
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
2547209000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
49230
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту
49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
10. Органи управління підприємства
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi - вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею, затверджується начальником Залiзницi. На виконання Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» вiд 23.02.2012 №4442-VI, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 №200, наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 09.07.2014 №301 та згiдно вимог ст. 105 Цивiльного кодексу України 16.07.2014 Львiвською залiзницею до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв було внесено запис про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результатi реорганiзацiї. На виконання наказу Укрзалiзницi вiд 14.07.2014 №389-Ц/од наказом начальника Львiвської залiзницi вiд 14.07.2014 №423/Н утворена комiсiя з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" пiд головуванням начальника залiзницi-голови комiсiї з реорганiзацiї залiзницi - Пiха Богдана Петровича.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
325796
3) поточний рахунок
260003011153
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
325796
6) поточний рахунок
260003011153

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416549 01.02.2010 Мiнiстерство транспорту та зв’язку України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500056 28.02.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 26.02.2017
Опис ДТГО "Львiвська залiзниця" має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АГ №595950 22.02.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АБ №220846 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АБ №220845 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї АГ №572273 13.10.2011 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 26.09.2014 uaA, прогноз - у розвитку

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 00032945 01133Україна м.Київ вул. Кутузова, 18/9 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Начальник залiзницi - голова комiсiї з реорганiзацiї залiзницi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiх Богдан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.07.2010 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки начальника ДТГО "Львiвська залiзниця" згiдно Статуту: Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi. У звiтному роцi начальнику залiзницi виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно встановленого посадового окладу та iнших виплат передбачених Контрактом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Пiх Б.П. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Людмила Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.05.2012 безстроково
9) Опис
Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - на пiдставi довiреностi начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi залiзницi;- заслуховувати керiвникiв дирекцiй залiзничних перевезень, служб та вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi, з економiчних та фiнансових питань; - одержувати пояснення вiд керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших працiвникiв залiзницi про виявленi порушення та недолiки з питань, пов'язаних з фiнансово - економiчною дiяльнiстю, та вимагати вiд їх усунення; - представляти Службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах; - вимагати та одержувати в установленому порядку вiд дирекцiй залiзничних перевезень, служб та вiдокремлених пiдроздiлiв залiзницi фiнансово-економiчнi розрахунки та обґрунтування, пов'язанi зi складанням фiнансових планiв (балансу доходiв та витрат), а також матерiали, необхiднi для аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi залiзницi; - видавати уснi та письмовi розпорядження (вказiвки) по Службi, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Служби; - затверджувати положення про вiддiли Служби, надавати керiвництву залiзницi пропозицiї щодо перемiщення, заохочення та притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Служби в порядку, встановленому чинним законодавством. У звiтному роцi начальнику фiнансово-економiчної служби виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно встановленого посадового окладу та iнших виплат передбачених Колективним договором залiзницi. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Карпенко Л.В. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Центральний депозитарiй цiнних паперiв
Опис Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв ДТГО "Львiвська залiзниця".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33262696
Місцезнаходження 03680 Україна, Київська - м. Київ вул. Горького, 172, оф.1014
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-90-84
Факс (044) 521-20-15
Вид діяльності Уповноважене рейтингове агентство
Опис Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31215885
Місцезнаходження 79031 Україна Львівська - м. Львiв вул. Стрийська, буд.69, кв.64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2590
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
Міжміський код та телефон (032) 245-08-08
Факс (032) 245-08-08
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис ПП АФ "III Тисячолiття-Аудит" здiйснює аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi залiзницi за 2014 рiк вiдповiдно до договору вiд 26.03.2015 №Л/НФ-15708/НЮ для подання вiдповiдного аудиторського висновку в складi рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01601 Україна Київська - м. Київ вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Органiзацiя та проведення засобами торгової системи аукцiону з продажу облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдповiдно до договору на проведення аукцiону в ПФТС №АК-1011/2014 вiд 10.11.2014

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.12.2013 256/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 6846400 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї D зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 256/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
 
16.12.2013 257/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 9905847.6 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї Е зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 257/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
 
16.12.2013 258/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 3590400 11.01.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 258/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
 
16.12.2013 259/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 5385600 11.01.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї G зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 259/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
 
29.10.2014 158/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 200000 Бездокументарні іменні 200000000 23.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0 08.11.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї J зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 158/2/2014. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 09.05.2016. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
 
29.10.2014 156/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 350000 Бездокументарні іменні 350000000 13.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0 13.12.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї Н зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 156/2/2014-Т. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчне розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
 
29.10.2014 157/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 30000 Бездокументарні іменні 30000000 13.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0 25.11.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї I зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 157/2/2014-Т. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчне розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
 
29.10.2014 159/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 23.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0 25.11.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї К зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 159/2/2014-Т. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчне розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.05.2016. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
 
29.10.2014 160/2/2014-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 23.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 0 25.11.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї L зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 160/2/2014-Т. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - публiчне розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.05.2016. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
 

XI. Опис бізнесу

На виконання Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» вiд 23.02.2012 №4442-VI, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 №200, наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 09.07.2014 №301 та згiдно вимог ст. 105 Цивiльного кодексу України 16.07.2014 Львiвською залiзницею до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв було внесено запис про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результатi реорганiзацiї. На виконання наказу Укрзалiзницi вiд 14.07.2014 №389-Ц/од наказом начальника Львiвської залiзницi вiд 14.07.2014 №423/Н утворена комiсiя з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" пiд головуванням начальника залiзницi-голови комiсiї з реорганiзацiї залiзницi - Пiха Богдана Петровича.
 
Для органiзацiї безперебiйної роботи Львiвської залiзницi з метою забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв та пасажирiв функцiонує:
5 дирекцiй залiзничних перевезень, 6 локомотивних депо, 8 вагонних депо, 5 моторвагонних депо, 4 пасажирських вагонних депо та 1 вагонна дiльниця, 7 вокзалiв.
Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 19 дистанцiй колiї та 5 колiйних машинних станцiй, 1 дистанцiя захисних лiсонасаджень, 1 дорожнiй центр механiзацiї колiйних робiт, 1 рейкозварювальний поїзд, 2 мостобудiвельних поїзда, 1 колiйнi дорожнi ремонтно-механiчнi майстернi.
Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв’язку виконують 11 дистанцiй сигналiзацiї та зв’язку.
7 дистанцiй електропостачання, будiвельно-монтажний поїзд служби електропостачання та вiдокремлений пiдроздiл «Енергозбут» забезпечують безперебiйну роботу всiх пристроїв електрифiкацiї та електропостачання залiзницi.
Вантажi та контейнери обслуговуються 1 механiзованою дистанцiєю навантажувально-розвантажувальних робiт.
4 управлiння будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд, 1 будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння, 1 будiвельно-монтажний поїзд, 1 завод залiзобетонних конструкцiй, 1 експериментальний завод (металевих конструкцiй), 4 дистанцiї водопостачання забезпечують утримання виробничих i житлових будiвель та споруд, будiвельно-монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi.
Головний матерiально-технiчний склад залiзницi, 2 регiональних вiддiла матерiально-технiчного постачання та 1 будинок побуту забезпечують пiдроздiли залiзницi матерiалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та iншими виробами по встановленiй номенклатурi.
3 загони воєнiзованої охорони забезпечують роботу по збереженню вантажiв, що перевозяться, об’єктiв залiзницi та iнших цiнностей; координують роботу пiдроздiлiв залiзницi з питань пожежної безпеки.
Iнформацiйно-обчислювальний центр забезпечує експлуатацiйну роботу залiзничного транспорту шляхом здiйснення заходiв з пiдвищення ефективностi автоматизованих систем управлiння (АСУ) на залiзницi, обробки рiзного виду iнформацiї, в т.ч обробки перевiзних документiв.
Дорожня ремонтно-експлуатацiйна автобаза залiзницi забезпечує утримання та функцiонування автомобiльного транспорту.
1 центр професiйного розвитку персоналу надає освiтнi послуги з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв Львiвської залiзницi.
Оздоровленням залiзничникiв та членiв їх сiмей, органiзацiєю заходiв фiзичної культури та спорту займаються 1 пансiонат, 3 фiзкультурно-спортивних клуба та 1 дитячо-юнацька школа, 1 будинок ветеранiв-залiзничникiв, 2 стоматологiчнi полiклiнiки.
Дирекцiя з будiвництва Бескидського тунелю, дорожня механiчна майстерня та 11 галузевих служб.
Загалом станом на 01.01.2015 до складу ДТГО «Львiвська залiзниця» входить 131 вiдокремлений пiдроздiл, якi не мають статусу юридичної особи.
 
У 2014 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв по ДТГО "Львiвська залiзниця" без сумiсникiв склала 48952 осiб, середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 46 осiб, працiвникiв з цивiльно-правовими угодами - 232 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi з економiчних причин були переведенi на неповний робочий день (тиждень) - 42435 осiб. Фонд оплати працi у 2014 роцi склав 2357519,5 тис.грн., що на 81008 тис.грн. бiльше нiж у 2013 роцi.
Кадрова полiтика ДТГО "Львiвська залiзниця" незмiнно розвивається в напрямку наймання на вiдповiдальнi посади, тiльки тих осiб, котрi мають достатнiй досвiд роботи та належний рiвень компетентностi. Розподiл функцiональних обов’язкiв серед посадових осiб пiдприємства здiйснений з урахуванням принципу перехресного контролю роботи посадових осiб.
 
ДТГО «Львiвська залiзниця» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи групах суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї тощо).
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного перiоду ДТГО «Львiвська залiзниця» не проводило.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
 
Облiкова полiтика ДТГО "Львiвська залiзниця" розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об"єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363/13237, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та Облiкової полiтики Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, затвердженої наказом УЗ вiд 26.07.2007 №384-Ц зi змiнами, внесеними наказами Укрзалiзницi вiд 30.12.2008 №572-Ц, вiд 11.06.2009 №344-Ц, вiд 11.10.2010 №679-Ц, вiд 23.01.2012 №019-Ц, вiд 08.07.2013 №213-Ц/од; вiд 11.06.2014 №289-Ц/од.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку пiд час їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншого вибуття здiйснюється за методом ФIФО, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. №91.
 
Основними завданнями ДТГО "Львiвська залiзниця" є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажiв i пасажирiв, а також надання послуг користування залiзничними колiями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв i пасажирiв захiдного регiону України (на територiї 7 областей: Львiвської, Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької i Закарпатської). ДТГО "Львiвська залiзниця" є природньою монополiєю на ринку залiзничних перевезень у своєму регiонi. Основними видами продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ДТГО "Львiвська залiзниця" є надання послуг з перевезення вантажiв та пасажирiв. У загальному обсязi доходи вiд перевезень складають 91,0% - 7039,5 млн. грн., з них вiд вантажних перевезень - 6424,5 млн. грн. або 91,3%, вiд пасажирських перевезень - 615,0 млн. грн. або 8,7%. Вантажообiг за 2014 рiк виконано в обсязi 20,0 млрд.ткм, в тому числi: - обсяг мiждержавних транзитних перевезень становить 4,3 млрд.ткм (питома вага складає 21,5% вiд загального вантажообiгу); - обсяги експортних перевезень в загальному вантажообiгу займають 51,0% та склали 10,2 млрд.ткм; - обсяги iмпортних перевезень становлять 0,8 млрд.ткм i в загальному вантажообiгу займають 4,0%; - обсяг внутрiшньодержавних перевезень складає 4,7 млрд.ткм. (питома вага складає 23,5% вiд загального вантажообiгу). Протягом 2014 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 22,8 млн.тонн вантажiв, що бiльше аналогiчного показника 2013 року на 343,7 тис.тонн (на 1,5%). На обсяги вiдправлення вантажiв впливає економiчний стан промислових пiдприємств захiдного регiону України, якi обслуговує Львiвська залiзниця. Упродовж 2014 року промислове виробництво в Українi зменшилось на 10,7% (за даними Держстату України iндекс промислової продукцiї за видами дiяльностi склав 89,3%), а вiдправлення вантажiв зросло на 1,5% за рахунок росту обсягiв навантаження до 2013 року промисловими пiдприємствами Захiдного регiону кам"яного вугiлля на 18,5%, зерна та продуктiв перемолу - на 9,3%, цементу - на 8,8%. Протягом звiтного року клiєнтом ДТГО «Львiвська залiзниця», вiд якого отримано бiльше 10% доходних надходжень вiд вантажних перевезень, є ДП "Український транспортно-логiстичний центр". Протягом 2014 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 62,3 млн.пасажирiв, пасажирообiг склав 5303,2 млн.пас.км. У 2014 роцi тариф на перевезення пасажирiв зростав двiчi: у серпнi та жовтнi на 10% у внутрiшньодержавному сполученнi. Протягом звiтного року суттєвих змiн у джерелах надходження сировини та матерiалiв не було, основним постачальником товарно-матерiальних цiнностей для ДТГО "Львiвська залiзниця" залишається ДП "Укрзалiзничпостач".
 
За 2014 рiк залiзницею освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 556,4 млн.грн., що менше плану на 626,3 млн.грн. або на 53,0% (план 1182,7 млн.грн.) в тому числi за рахунок: залучених коштiв освоєно 344,8 млн.грн. або 39,2% плану (план 879,7 млн.грн); амортизацiї освоєно 210,4 млн.грн. або 69,7% плану (план 302,0 млн.грн.); коштiв iнвесторiв 1,2 млн.грн.
За структурою освоєно капiтальних iнвестицiй: капiтальне будiвництво виконано на суму 420,8 млн.грн., що менше плану на 234,0 млн.грн, (на 64,3%) (план 654,8 млн.грн.). В тому числi будiвництво Бескидського тунелю виконано 272,1 млн.грн. або 71,2 % (план 382,3 млн.грн.); придбано основних засобiв на суму 24,6 млн.грн., що менше плану на 115,8 млн.грн. (на 17,6%) (план 140,5 млн.грн.); придбано iнших необоротних матерiальних активiв на суму 14,4 млн.грн., що менше плану на 15,5 млн.грн. (на 48,2%) (план 29,9 млн.грн.); модернiзовано, модифiковано основних засобiв на суму 93,3 млн.грн., що менше плану на 256,5 млн.грн. (на 26,7%) (план 349,8 млн.грн.).
 
ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством. Правочини мiж ДТГО "Львiвська залiзниця" та його вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, з iншого боку, протягом звiтного року не укладалися.
 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю: понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012; понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012. Змiни, у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв за 2014 рiк не вiдбувались.
З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище ДТГО "Львiвська залiзниця" в своїй дiяльностi дотримується природоохоронного законодавства України, що регулюється Конституцiєю України, спецiальними законами України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України та чисельними загальнодержавними наказами, нормами та стандартами. Щорiчно проводяться природоохороннi заходи.
 
До потенцiйних полiтичних та макроекономiчних ризикiв ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдносяться: - ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; - ризик полiтичної нестабiльностi в Українi; - ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України; - ризик зростання iнфляцiї.
 
За звiтний 2014 рiк ДТГО "Львiвська залiзниця" понесло витрати по нарахованих економiчних санкцiях в сумi 650 тис.грн.
- штрафи та пенi за порушення умов господарських договорiв в сумi 268 тис.грн. - внаслiдок прострочення зобов’язань по оплатi ТМЦ та послуг;
- штрафи за порушення умов перевезень - 89 тис.грн.;
- штрафи та пенi по платежах в бюджет - 30 тис.грн.;
- штрафи згiдно рiшення адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України – 250 тис.грн.;
- штрафи до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та Пенсiйного фонду в сумi 13 тис.грн. - за порушення правильностi нарахування та використання страхових внескiв.
 
За 2014 рiк згiдно «Методики аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств державного сектору економiки», затвердженої наказом Мiнфiну вiд 14.02.2006 № 170 проведено розрахунок основних показникiв, якi характеризують фiнансово-господарський стан залiзницi.
Фiнансовi коефiцiєнти по залiзницi у порiвняннi з минулим роком:
Коефiцiєнт вартостi активiв (характеризується спiввiдношенням всiх активiв пiдприємства, або валюти балансу на кiнець року до пiдсумку балансу на початок року) склав до 2013 року 1,124 – за рахунок зростання валюти балансу (оборотних активiв, в т.ч. курсової рiзниця за довгостроковими зобов’язаннями, дебiторської заборгованостi по внутрiшнiх розрахунках з пiдприємствами УЗ).
За рахунок росту активiв, власного капiталу та прибутку змiнились наступнi коефiцiєнти:
рентабельнiсть активiв (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до валюти балансу залiзницi) становить 0,009, при оптимальному значеннi > 0 (у 2013 роцi – 0,012);
рентабельнiсть власного капiталу (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до власного капiталу) становить 0,012; при оптимальному значеннi >0 (у 2013 роцi – 0,015);
рентабельнiсть дiяльностi (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї) становить 0,016, при оптимальному значеннi >0 (у 2013 роцi – 0,021).
У 2014 роцi сума власного капiталу зросла в 1,01 рази.
Довгостроковi зобов'язання (довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов’язання) збiльшились до початку року на 1318,7 млн.грн. або на 125,6%, поточнi зобов’язання i забезпечення залiзницi – на 205,8 млн.грн. або на 13,0% (коефiцiєнт склав 1,13).
Коефiцiєнт заборгованостi iз оплати працi збiльшився до 2013 року i склав 1,12.
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi свiдчить про достатнiсть оборотних активiв залiзницi для покриття своїх поточних зобов’язань. В звiтному роцi даний коефiцiєнт зрiс i становить 3,02 проти 2,34 в 2013 роцi, що свiдчить про покращення фiнансового стану. Нормативне значення > 1,0.
Зменшився до 2013 року коефiцiєнт фiнансової стiйкостi пiдприємства (характеризується спiввiдношенням власного капiталу до суми довгострокових та короткострокових зобов’язань) i склав 2,6 у зв’язку iз ростом власного капiталу лише на 101,2 млн.грн. або на 1,0% при збiльшеннi зобов’язань залiзницi на 1524,4 млн.грн., або на 58,0%.
Сукупнi доходи до 2013 року збiльшились – коефiцiєнт склав 1,05; сукупнi витрати теж збiльшились – коефiцiєнт 1,04. Чистий прибуток порiвняно з 2013 роком зменшився на 21,0% (Кч.п.=0,79).
Коефiцiєнт залишкової вартостi основних засобiв склав 0,96 (характеризується спiввiдношенням залишкової вартостi основних засобiв на кiнець року до залишкової вартостi на початок року) за рахунок зменшення на 384,0 млн.грн. залишкової вартостi ОЗ внаслiдок перевищення у 2014 роцi вибуття ОЗ по залiзницi (940,3 млн.грн., в т.ч. 911,7 млн.грн. амортизацiї) над надходженням (556,3 млн.грн.).
Коефiцiєнт зносу основних засобiв не змiнився – 0,99.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. Договори, укладенi з споживачами на надання послуг з перевезення, виконуються своєчасно, послуги надаються вiдповiдної якостi, в установлених обсягах.
 
Проектом фiнансового плану на 2015 рiк передбачено:
- отримання прибутку у сумi 110500 тис.грн.
- отримання доходiв вiд звичайної дiяльностi в сумi 10437793 тис. грн.
- витрати звичайної дiяльностi 10327293 тис.грн.
Проектом плану капiтальних iнвестицiї на 2015 рiк по Львiвськiй залiзницi передбачено фiнансування 487809 тис. грн., з них на:
- капiтальне будiвництво – 270902 тис. грн.,
- придбання основних засобiв – 109600 тис. грн.,
- придбання iнших необоротних матерiальних активiв – 22085 тис. грн.,
- придбання (створення) нематерiальних активiв – 1374 тис. грн.,
- модернiзацiя, модифiкацiя (добудова, дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв – 83848 тис.грн.
Джерелом покриття витрат на капiтальнi iнвестицiї є амортизацiйнi вiдрахування та залученi кредитнi кошти.
 
ДТГО "Львiвська залiзниця" протягом 2014 року, згiдно затвердженого Галузевого плану науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт Укрзалiзницi, витратила на розробку програмного забезпечення 0,8 млн.грн.
 
Судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi включають вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарного обсягу реалiзацiї емiтента), у яких учасником виступає ДТГО "Львiвська залiзниця", його вiдокремленi пiдроздiли, посадовi особи та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента у звiтному перiодi вiдсутнi.
 
Протягом останнiх трьох рокiв ДТГО "Львiвська залiзниця" забезпечує потребу в перевезеннi вантажiв та пасажирiв України. Результат господарювання ДТГО "Львiвська залiзниця" за останнi три роки характеризується наступними показниками: Вiдправлення вантажiв (тис.тонн): 2012 рiк - 22120,8; 2013 рiк - 22488,0; 2014 рiк - 22831,7; Вiдправлення пасажирiв (тис.чол): 2012 рiк - 63697,3; 2013 рiк - 63617,7; 2014 рiк - 62287,3; Вантажообiг (млн.ткм): 2012 рiк - 19808,3; 2013 рiк - 19203,3; 2014 рiк - 19977,2; Пасажирообiг (млн.пас-км): 2012 рiк - 5509,7; 2013 рiк - 5639,3; 2014 рiк - 5303,2; Всього доходи (тис.грн.): 2012 рiк - 7967338; 2013 рiк - 7643852; 2014 рiк - 8024723; Всього витрати (тис.грн.): 2012 рiк - 7860916; 2013 рiк - 7485664; 2014 - 7899974; Чистий прибуток (тис.грн.): 2012 рiк - 106422; 2013 рiк - 158188; 2014 рiк -124749.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8750108 8395968 212648 200097 8962756 8596065
будівлі та споруди 5434121 5221902 0 0 5434121 5221902
машини та обладнання 946981 928918 100015 94795 1046996 1023713
транспортні засоби 1824380 1704884 112633 105302 1937013 1810186
інші 544626 540264 0 0 544626 540264
2. Невиробничого призначення: 190237 172926 0 0 190237 172926
будівлі та споруди 179697 162726 0 0 179697 162726
машини та обладнання 7029 5944 0 0 7029 5944
транспортні засоби 1983 1868 0 0 1983 1868
інші 1528 2388 0 0 1528 2388
Усього 8915013 8568894 237980 200097 9152993 8768991
Опис На початок поточного року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв становила 979864863,0 тис грн , залишкова вартiсть – 9152993,0 тис. грн. ., а на кiнець звiтного перiоду – первiсна (переоцiнена) вартiсть становить 1239312314,0 тис. грн. ., залишкова вартiсть – 8768991,0 тис. грн.
В 2014 роцi проведено дооцiнку основних засобiв на суму 284884,0 тис. грн. . Дооцiнка проведена вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. №92.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100 рокiв. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю: понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012; понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012. Змiни, у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв за 2014 рiк не вiдбувались.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2556578 X X
у тому числі:  
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 21.03.2012 394214 10.65 26.12.2014
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 26.12.2012 159854 12 24.12.2015
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 18.07.2013 19728 12 18.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 157824 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 14.08.2013 8495 12 14.08.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.09.2013 3945 12 12.09.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 18.11.2013 39456 11.5 18.11.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 03.10.2013 19728 11.5 03.10.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.09.2013 19728 11.5 12.09.2016
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 17.12.2013 50000 17.9 18.12.2016
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi 03.01.2014 20000 17.9 31.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 26.12.2013 78912 12 26.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 03.01.2014 78912 11 12.12.2016
довгострокова позика в iноземнiй валютi 21.05.2013 787561 9.5 21.05.2018
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.02.2008 403724 1 10.06.2022
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 157824 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 78912 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi 14.01.2014 50000 17.9 31.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 08.01.2014 27761 10 08.01.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 400000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 400000 X X
облiгацiї серiї Е 11.02.2014 1000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї E 29.05.2014 49895 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї D 29.05.2014 40000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї F 29.05.2014 40000 18 11.01.2017
Облiгацiї серiї G 29.05.2014 60000 18 11.01.2017
Облiгацiї серiї E 23.07.2014 9105 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї J 24.11.2014 200000 23.5 08.11.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 50876 X X
Усього зобов'язань X 3007454 X X
Опис: Зобов'язання за довгостроковими кредитами на загальну суму 2 556 578 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" - 1 926 757 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 629 821 тис.грн. Зобов'язання за цiнними паперами в сумi 200 000 тис.грн. (за облiгацiями серiй D, E, F, G) вiдображенi в рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями", в сумi 200 000 тис.грн. (за облiгацiями серiї J) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання". Зобов'язання з фiнансової оренди (лiзингу) активiв на загальну суму 50 876 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" - 23 854 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 27 022 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення д/в 0 0 д/в 6424509 83.1
2 пасажирськi перевезення д/в 0 0 д/в 615002 7.9
3 допомiжне виробництво д/в 0 0 д/в 693188 9.0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 30.4
2 Витрати на оплату працi 32.1
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 12.2
4 Амортизацiя 12.6
5 Iншi операцiйнi витрати 12.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
25.09.2014 25.09.2014 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
03.11.2014 03.11.2014 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031, м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 69, кв. 64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31215885
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79031, м. Львiв, вул. Стрийська, буд. 69, кв. 64
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2590 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ПП "АФ "III ТИСЯЧОЛIТТЯ-АУДИТ"
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ДЕРЖАВНОГО ТЕРИТОРIАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛЬВIВСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ"
ЗА 2014 РIК
Керiвництву
ДТГО "Львiвська залiзниця",
власникам цiнних паперiв

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування: Державне територiально-галузеве об’єднання "Львiвська залiзниця"
Код ЄДРПОУ: 01059900
Мiсце знаходження: 79007, м. Львiв, вул. Гоголя, 1
Дата державної реєстрацiї 16.03.1992 р.
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Державного територiально-галузевого об’єднання «Львiвська залiзниця» (скорочена назва – ДТГО «Львiвська залiзниця»; код по ЄДРПОУ - 01059900, мiсцезнаходження - 79007, м. Львiв, вул. Гоголя, 1).
Перевiрцi пiдлягали: баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р., звiти про фiнансовi результати (про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2014 р., звiт про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк ДТГО «Львiвська залiзниця».
Цю фiнансову звiтнiсть складено управлiнським персоналом iз використанням вказаної концептуальної основи – Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з П(С)БО. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших мiжнародних стандартiв аудиту.
У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов’язками є дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
У Звiтi про фiнансовий стан не вiдображається показник балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi. Встановити точну балансову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi в рамках програми перевiрки не є можливим, але можливе викривлення не є всеохопним.
При проведенi переоцiнки основних засобiв переоцiнки здiйснювалися лише по об’єктам основних засобiв, амортизована вартiсть яких дорiвнює нулю, тобто без врахування вимог п. 16 П(С)БО 7 «Основнi засоби» та прийнятої облiкової полiтики, щодо необхiдностi переоцiнки всiх об’єктiв групи, якщо хоча б один об’єкт цiєї групи був переоцiнений. Враховуючи те, що при проведеннi iнвентаризацiйних комiсiй питання значних вiдхилень залишкової вартостi вiд справедливою дослiджується, ми зробили висновок, що можливi вiдхилення є суттєвими, але не є всеохопними для модифiкацiї думки до негативної.
Нас призначили аудиторами пiдприємства 26 березня 2015 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року.
Таким чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано данi, у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фiнансовi звiти обставин, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ДТГО "Львiвська залiзниця" на 31 грудня 2014 року та його фiнансовi результати, рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит".
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi № 2590 вiд 18.05.2001,
дiю свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ № 229/4 вiд 31 березня 2011 року
Мiсцезнаходження: 79031, м. Львiв, вулиця Стрийська, будинок 69, квартира 64.
Телефон: 032-245-08-08 (тел./факс); 097-463-03-56; 050-371-32-27.
Поточний рахунок №260093838 у ПАТ АКБ "Львiв" у м. Львiв, МФО 325268
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №26/03/15 вiд 26 березня 2015 року i була розпочата 26 березня 2015р. та закiнчена 24 квiтня 2015 року.
Звiтнiсть Пiдприємства наведена у додатку.

Директор
(сертифiкат аудитора №003403) О.Б. Бобрович
м. Львiв 24 квiтня 2015 року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
Територія за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників 49230
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79007, м.Львiв, вул. Гоголя, буд.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29035 25789 0
первісна вартість 1001 70853 70047 0
накопичена амортизація 1002 41818 44258 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 253816 481014 0
Основні засоби: 1010 9152993 8768991 0
первісна вартість 1011 979864863 1239312314 0
знос 1012 970711870 1230543323 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 50751 50751 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 40951 51177 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 9527546 9377722 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 521120 377659 0
Виробничі запаси 1101 419379 319958 0
Незавершене виробництво 1102 12518 10637 0
Готова продукція 1103 28471 40246 0
Товари 1104 60752 6818 0
Поточні біологічні активи 1110 5 2 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13924 18729 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

103886

80448

0
з бюджетом 1135 109768 18070 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 63562 16101 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 2719675 3568208 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45787 50070 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 66048 77241 0
Готівка 1166 10 49 0
Рахунки в банках 1167 65682 76556 0
Витрати майбутніх періодів 1170 5703 1152620 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 25079 43398 0
Усього за розділом II 1195 3610995 5386445 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 13138541 14764167 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2547209 2547209 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4105091 3937907 0
Додатковий капітал 1410 600384 670865 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3256451 3454345 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10509135 10610326 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 93140 218351 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 920694 1926757 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 36467 223854 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1050301 2368962 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 568951 856843 0
за товари, роботи, послуги 1615 461785 216492 0
за розрахунками з бюджетом 1620 45483 75708 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2645 3023 0
за розрахунками зі страхування 1625 45311 51318 0
за розрахунками з оплати праці 1630 90510 100971 0
за одержаними авансами 1635 88914 209601 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 209290 230848 0
Доходи майбутніх періодів 1665 3106 2074 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 65755 41024 0
Усього за розділом IІІ 1695 1579105 1784879 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13138541 14764167 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Б.I. Слiвiнський
Головний бухгалтер О.С. Ясакова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7732699 7367548
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -6992209 ) ( -6731697 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

740490

635851
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 176500 174648
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -148846 ) ( -146627 )
Витрати на збут 2150 ( -6875 ) ( -6882 )
Інші операційні витрати 2180 ( -383523 ) ( -316074 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

377746

340916
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 37658 8068
Інші доходи 2240 77866 93751
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -264718 ) ( -257285 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -10434 ) ( -19854 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

218118

165596
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -93369 -7408
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

124749

158188
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 285059 157940
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 673 1690
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 285732 159630
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 285732 159630
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 410481 317818

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2215476 2127419
Витрати на оплату праці 2505 2338306 2258101
Відрахування на соціальні заходи 2510 885931 855789
Амортизація 2515 918098 919009
Інші операційні витрати 2520 927473 800549
Разом 2550 7285284 6960867

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Б.I. Слiвiнський
Головний бухгалтер О.С. Ясакова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Форма №3-п "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" по ДТГО "Львiвська залiзниця" не складається.
Керівник Б.I. Слiвiнський
Головний бухгалтер О.С. Ясакова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 218118 0 165596 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 918098 X 919009 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 21469 0 1310 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 41545 0 0 4503
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 105090 0 81965
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X -264718 X -257285
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 487248 0 353258
Збільшення (зменшення) запасів 3551 143108 0 0 55026
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 4805 0 1711
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 4280 0 1089
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 18319 0 9533
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 54969 477505 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 816641 0 1380979 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 280405 280400 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 29844 0 13497 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 6003 0 0 4573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 10450 0 0 11277
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 34522 18387 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 63952 X 208362
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 752689 0 1172617 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 311312 X 213902
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 216866 X 325208
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 528178 0 539110
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 2264981 X 2904152 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 37658 X 8068 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 2066301 X 3117772
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 282566 X 241310
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 125545 X 135814
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 171773 0 582676
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 52738 0 50831 0
Залишок коштів на початок року 3405 66048 X 10714 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 41545 4503 0
Залишок коштів на кінець року 3415 77241 0 66048 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Б.I. Слiвiнський
Головний бухгалтер О.С. Ясакова

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2547209 4105202 601914 0 3256497 0 0 10510822
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -111 -1530 0 -2645 0 0 -4286
Інші зміни 4090 0 0 0 0 2599 0 0 2599
Скоригований залишок на початок року 4095 2547209 4105091 600384 0 3256451 0 0 10509135
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 124749 0 0 124749
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 285059 673 0 0 0 0 285732
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 285059 0 0 0 0 0 285059
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 673 0 0 0 0 673
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 -37425 0 0 -37425
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 69860 0 -69860 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -452243 -52 0 180430 0 0 -271865
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -167184 70481 0 197894 0 0 101191
Залишок на кінець року 4300 2547209 3937907 670865 0 3454345 0 0 10610326

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Б.I. Слiвiнський
Головний бухгалтер О.С. Ясакова