Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Начальник фiнансово-економiчної служби       Карпенко Людмила Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
01059900
4. Місцезнаходження
79007, м. Львiв, вул. Гоголя,1
5. Міжміський код, телефон та факс
(032)-226-38-80 (032)-226-32-66

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.railway.lviv.ua в мережі Інтернет 24.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту:
п.3 - протягом звiтного перiоду ДТГО "Львiвська залiзниця" не приймало участi у створеннi юридичних осiб;
п.4 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством, тому посада корпоративного секретаря вiдсутня;
п.7 1) - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством;
п.7 3),4) - iншi та похiднi цiннi папери вiдсутнi;
п.9 - конвертацiя цiнних паперiв не здiйснювалась;
п.10 - управитель вiдсутнiй;
п.11-15 - iпотека, iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати, iпотечне покриття вiдсутнi;
п.17 - фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не складається;
п.18 - емiсiя цiльових облiгацiй не здiйснювалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серiя АОО №760885
3. Дата проведення державної реєстрації 16.03.1992
4. Територія (область) Львівська
5. Статутний капітал (грн) 2547209
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 49425
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту,, 49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення,, 49.20 Вантажний залiзничний транспорт
10. Органи управління підприємства Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi - вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею, затверджується начальником Залiзницi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 325796
3) поточний рахунок 260003011153
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 325796
6) поточний рахунок 260003011153
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416549 01.02.2015 Мiнiстерство транспорту та зв’язку України Необмежена
Опис лiцензiя безстрокова
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500056 28.02.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 26.02.2017
Опис лiцензiя дiюча
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АГ №595950 22.02.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис лiцензiя безстрокова
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АБ №220846 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис лiцензiя безстрокова
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АБ №220845 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис лiцензiя безстрокова
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї АГ №572273 13.10.2011 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис лiцензiя безстрокова

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Начальник залiзницi - голова комiсiї з реорганiзацiї залiзницi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiх Богдан Петрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи * * *
4. Рік народження 1955
5. Освіта повна вища
6. Стаж керівної роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника ДТГО “Львiвська залiзниця».
8. Опис Протягом 3-го кварталу 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* У зв"язку з ненаданням згоди паспортнi данi посадової особи не розкриваються.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО “Львiвська залiзниця"
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпенко Людмила Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи * * *
4. Рік народження 1965
5. Освіта повна вища
6. Стаж керівної роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО «Львiвська залiзниця»
8. Опис Протягом 3-го кварталу 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* У зв"язку з не наданням згоди паспортнi данi посадової особи не розкриваються.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 1001, м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення № 2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-72-65 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності Центральний депозитарiй цiнних паперiв
9. Опис Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв ДТГО "Львiвська залiзниця".
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33262696
4. Місцезнаходження 03680, м. Київ вул. Горького, 172, оф.1014
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №3
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 362-90-84; (044) 521-20-15
8. Вид діяльності Уповноважене рейтингове агентство
9. Опис Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р.
1. Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит"
2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3. Kод за ЄДРПОУ 31215885
4. Місцезнаходження м. Львiв, вул. Стрийська, 69/64
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №2590
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (032)-245-08-08; (032)-245-08-08
8. Вид діяльності аудиторськi послуги
9. Опис Надає аудиторськi послуги вiдповiдно до договору вiд 12.09.2014 №Л/НФ-142068/НЮ
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржаПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ "Горизонт", 6 пов.
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензiя АД №034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044)-277-50-00; (044)-277-50-01
8. Вид діяльності проведення аукцiону
9. Опис Органiзацiя та проведення засобами торгової системи аукцiону з продажу облiгацiй ДТГО "ЛЗ" вiдповiдно до договору на проведення аукцiону в ПФТС №АК-2401/2014

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24.10.2011 159/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 200000 Бездокументарні іменні 200000000 14.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 21690000 29.10.2014
Опис Випуск облiгацiй серiї В ДТГО "Львiвська залiзниця" зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва - 27 сiчня 2012 року. Вiдкрите (публiчне) розмiщення 200000 шт. облiгацiй серiї В проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй не передбачено. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 1 кварталу 2013 року облiгацiї перебували в лiстингу ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (рiшення вiд 14.02.2012 № 1402/2012/02 про переведення вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця" серiї В до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу).
17.12.2013 256/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 3590400 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї D зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 256/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 3 кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
16.12.2013 257/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 5021847.6 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї Е зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 257/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 3 кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували. Вiдкрите (публiчне) розмiщення 1 000 шт. облiгацiй серiї Е проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 11 лютого 2014 року.
16.12.2013 258/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 1795200 11.01.2022
Опис Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 258/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 3 кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
16.12.2013 259/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 2692800 11.01.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї G зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 259/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 3 кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2086006 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 21.03.2012 323730 10.65 26.12.2014
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 26.12.2012 131272 12 24.12.2015
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 18.07.2013 16201 12 18.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 129605 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 129605 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 22.07.2013 64803 12 22.07.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 14.08.2013 6976 12 14.08.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.09.2013 3240 12 12.09.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 18.11.2013 32401 11.5 18.11.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 03.10.2013 16201 11.5 03.10.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.09.2013 16201 11.5 12.09.2016
довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi 17.12.2013 50000 17.9 18.12.2016
довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi 03.01.2014 20000 17.9 31.12.2016
довгостроковий кредит в нацiональнiй валютi 14.01.2013 50000 17.9 31.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 26.12.2013 64803 12 26.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 03.01.2014 64803 11 12.12.2016
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 08.01.2014 22798 10 08.01.2017
договiр позики 21.05.2013 646747 9.5 21.05.2018
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi 12.02.2008 296620 1 10.06.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 400000 X X
Облiгацiї серiї В 28.12.2011 200000 14.5 29.10.2014
Облiгацiї серiї E 11.02.2014 1000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї E 29.05.2014 49895 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї D 29.05.2014 40000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї F 29.05.2014 40000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї G 29.05.2014 60000 18 25.12.2016
Облiгацiї серiї Е 23.07.2014 9105 18 25.12.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 65203 X X
Усього зобов'язань X 2551209 X X
Опис: Зобов'язання за довгостроковими кредитами на загальну суму 2 051 776 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" - 1 728 046 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 323 730 тис.грн. Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями серiї В) в сумi 200 000 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями". Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями серiї Е, D) в сумi 200 000 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання".Зобов'язання з фiнансової оренди (лiзингу) активiв на загальну суму 65 203 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" - 41 067 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 24 136 тис.грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення д/в 0 0 д/в 4545659 82.8
2 пасажирськi перевезення д/в 0 0 д/в 450039 8.2
3 допомiжне виробництво д/в 0 0 д/в 493235 9.0

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 29.0
2 Витрати на оплату працi 33.5
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 12.7
4 Амортизацiя 13.2
5 Iншi операцiйнi витрати 11.6

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
Територія за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників 49425
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Львiв, вул. Гоголя, 1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 24.10.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 29035 25221 0
первісна вартість 1001 70853 67726 0
накопичена амортизація 1002 41818 42505 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 253068 393498 0
Основні засоби: 1010 9152966 8819842 0
первісна вартість 1011 979864974 1239150501 0
знос 1012 970712008 1230330659 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 50751 50751 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 40951 45761 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 9526771 9335073 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 521979 404586 0
Виробничі запаси 1101 419357 349507 0
Незавершене виробництво 1102 13399 16969 0
Готова продукція 1103 28471 33074 0
Товари 1104 60752 5036 0
Поточні біологічні активи 1110 5 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13924 51407 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

103856

91378

0
з бюджетом 1135 109812 111303 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 63596 65153 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 2719675 3252816 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45768 41758 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 66048 56900 0
Готівка 1166 10 47 0
Рахунки в банках 1167 65682 56498 0
Витрати майбутніх періодів 1170 5703 733173 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 25075 26879 0
Усього за розділом II 1195 3611845 4770200 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 13138616 14105273 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2547209 2547209 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 4105091 4046610 0
Додатковий капітал 1410 601905 634198 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3256077 3572089 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10510282 10800106 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 93635 93635 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 920694 1728046 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 36467 241067 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1050796 2062748 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 568951 582096 0
за товари, роботи, послуги 1615 461713 116116 0
за розрахунками з бюджетом 1620 43987 28480 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2645 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 45311 55286 0
за розрахунками з оплати праці 1630 90545 107131 0
за одержаними авансами 1635 88914 108588 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 209286 196531 0
Доходи майбутніх періодів 1665 3106 6995 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 65725 41196 0
Усього за розділом IІІ 1695 1577538 1242419 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13138616 14105273 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена за оперативними даними станом на 24.10.2014 року.
Керівник Iщук Ю.К.
Головний бухгалтер Карпенко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5488932 5434363
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5006298 ) ( 4948941 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

482634

485422
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 123871 117384
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 107737 ) ( 106141 )
Витрати на збут 2150 ( 5166 ) ( 5456 )
Інші операційні витрати 2180 ( 280716 ) ( 258145 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

212886

233064
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 10242 8067
Інші доходи 2240 62492 53757
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 190344 ) ( 199188 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 9002 ) ( 11774 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

86274

83926
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

86274

83926
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 294612 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 247 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 294859 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 294859 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 381133 83926

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1515822 1505266
Витрати на оплату праці 2505 1756619 1705482
Відрахування на соціальні заходи 2510 663350 645434
Амортизація 2515 693885 695804
Інші операційні витрати 2520 608869 612067
Разом 2550 5238545 5164053

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена за оперативними даними станом на 24.10.2014 року.
Керівник Iщук Ю.К.
Головний бухгалтер Карпенко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена за оперативними даними станом на 24.10.2014 року.
Керівник Iщук Ю.К.
Головний бухгалтер Карпенко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена за оперативними даними станом на 24.10.2014 року.
Керівник Iщук Ю.К.
Головний бухгалтер Карпенко Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об"єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена за оперативними даними станом на 24.10.2014 року.
Керівник Iщук Ю.К.
Головний бухгалтер Карпенко Л.В.