Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Начальник фiнансово-економiчної служби       Карпенко Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Код за ЄДРПОУ
01059900
4. Місцезнаходження
Львівська , Галицький район, 79007, м.Львiв, вул. Гоголя, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 226-38-80 (032) 226-32-66
6. Електронна поштова адреса
fin.credit@railway.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №82   28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://railway.lviv.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.3 - протягом звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб; п.4 - емiтент не є акцiонерним товариством, посада корпоративного секретаря вiдсутня; п. 8-10, 7.2), 12.1), 12.5), 14.2), 17 - емiтент не є акцiонерним товариством; п. 12.3), 12.4) - iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери вiдсутнi; п.16 - особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала; п. 18-27 - емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН; п. 31 - рiчна фiнансова звiтнiсть за МСБО не складалась; п. 32 - емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №760885
3. Дата проведення державної реєстрації
16.03.1992
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
2547209000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
47792
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту
49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
10. Органи управління підприємства
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi - вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею, затверджується начальником Залiзницi. На виконання Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» вiд 23.02.2012 №4442-VI, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 №200, наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 09.07.2014 №301 та згiдно вимог ст. 105 Цивiльного кодексу України 16.07.2014 Львiвською залiзницею до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв було внесено запис про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результатi реорганiзацiї шляхом злиття. На виконання наказу Укрзалiзницi вiд 14.07.2014 №389-Ц/од наказом начальника Львiвської залiзницi вiд 14.07.2014 №423/Н була утворена комiсiя з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" пiд головуванням начальника залiзницi-голови комiсiї з реорганiзацiї залiзницi - Пiха Богдана Петровича. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 внаслiдок реорганiзацiї Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, пiдприємств та установ залiзничного транспорту шляхом злиття створена одна юридична особа – ПАТ «Укрзалiзниця», яка є правонаступником усiх прав i обов’язкiв зазначених пiдприємств (у т.ч. й ДТГО «Львiвська залiзниця»). ПАТ «Укрзалiзниця» було зареєстровано 21.10.2015 та розпочало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015. Вiдповiдно до наказу Укрзалiзницi вiд 30.11.2015 № 512-Цод 30.11.2015 є датою закiнчення господарської дiяльностi ДТГО «Львiвська залiзниця». Залiзницею було складено заключну фiнансову звiтнiсть станом на 30.11.2015, а також заключний передавальний акт станом на 01.12.2015.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
325796
3) поточний рахунок
260003011153
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416549 01.02.2010 Мiнiстерство транспорту та зв’язку України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АГ №500056 28.02.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг 26.02.2017
Опис ДТГО "Львiвська залiзниця" має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АГ №595950 22.02.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АБ №220846 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АБ №220845 27.04.2006 Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї АГ №572273 13.10.2011 Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова.
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 30.09.2015 uaС, прогноз - у розвитку

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 00032945 01133Україна м.Київ вул. Кутузова, 18/9 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Начальник залiзницi - голова комiсiї з реорганiзацiї залiзницi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiх Богдан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник начальника ДТГО "Львiвська залiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.07.2010 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки начальника ДТГО "Львiвська залiзниця" згiдно Статуту: Несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; - Дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; - Розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства та нормативно-правових актiв Органу управлiння майном; - Укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковi та iншi рахунки; - Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв; - Затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; - Призначає на посаду i звiльняє з посади керiвних працiвникiв та спецiалiстiв Залiзницi згiдно дiючої номенклатури посад, притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Залiзницi; - В межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, якi є обов'язковi для всiх установ, органiзацiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, якi входять до складу Залiзницi; - Затверджує штатнi розписи апарату i приписного штату Управлiння залiзницi, апарату госпрозрахункових служб, служби воєнiзованої охорони, вiдокремлених пiдроздiлiв, безпосередньо пiдпорядкованих Управлiнню залiзницi i новостворюваних вiдокремлених пiдроздiлiв; - Несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, додержання порядку його ведення, достовiрностi облiку i статистичної звiтностi та забезпечує фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; - Створює необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до чинного законодавства; - Несе вiдповiдальнiсть за мобiлiзацiйну пiдготовку та виконання мобiлiзацiйних завдань, цивiльний захист, забезпечення охорони державної, конфiденцiйної та комерцiйної таємницi.
Вiдповiдно до наказу ДТГО "Львiвська залiзниця" вiд 14.07.2014 №423/Н Пiх Богдан Петрович є головою комiсiї з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця".
У звiтному роцi (за 11 мiсяцiв 2015 року) начальнику залiзницi виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно встановленого посадового окладу та iнших виплат передбачених Контрактом. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 11 мiсяцiв 2015 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Пiх Б.П. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах протягом 11 мiсяцiв 2015 року не обiймав.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Людмила Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.05.2012 безстроково
9) Опис
Начальник фiнансово-економiчної служби залiзницi здiйснює керiвництво службою, виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi i має право: - першого пiдпису на всiх платiжних документах служби; - на пiдставi довiреностi начальника залiзницi укладати в межах своєї компетенцiї та наданих повноважень договори та угоди вiд iменi залiзницi; - представляти Службу в усiх державних, громадських та iнших установах та органiзацiях, у всiх судових та правоохоронних органах. У звiтному роцi начальнику фiнансово-економiчної служби виплачено винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно встановленого посадового окладу та iнших виплат передбачених Колективним договором залiзницi. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом 11 мiсяцiв 2015 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Попередня посада, яку Карпенко Л.В. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби Львiвської залiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах протягом 11 мiсяцiв 2015 року не обiймала.
* - згода на розкриття паспортних даних вiдсутня
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Центральний депозитарiй цiнних паперiв
Опис Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв ДТГО "Львiвська залiзниця".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33262696
Місцезнаходження 03680 Україна, Київська - м. Київ вул. Горького, 172, оф.1014
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №3
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-90-84
Факс (044) 521-20-15
Вид діяльності Уповноважене рейтингове агентство
Опис Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16.12.2013 256/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 5385600 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї D зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 256/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Достроковий викуп облiгацiй 26.06.2015 не проводився. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2015 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
У зв'язку з реорганiзацiєю ДТГО "Львiвська залiзниця" шляхом злиття обiг облiгацiй було зупинено 06.01.2016 та 02.03.2016 НКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй на свiдоцтво правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця".
 
16.12.2013 257/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 8078400 25.12.2016
Опис Випуск облiгацiй серiї Е зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 257/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Достроковий викуп облiгацiй 26.06.2015 не проводився. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2015 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
У зв'язку з реорганiзацiєю ДТГО "Львiвська залiзниця" шляхом злиття обiг облiгацiй було зупинено 06.01.2016 та 02.03.2016 НКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй на свiдоцтво правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця".
 
16.12.2013 258/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 40000 Бездокументарні іменні 40000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 8641600 11.01.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 258/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Достроковий викуп облiгацiй 13.07.2015 не проводився. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2015 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
У зв'язку з реорганiзацiєю ДТГО "Львiвська залiзниця" шляхом злиття обiг облiгацiй було зупинено 06.01.2016 та 02.03.2016 НКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй на свiдоцтво правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця".
 
16.12.2013 259/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 60000 Бездокументарні іменні 60000000 18 щоквартально, 12 вiдсоткових перiодiв 12962400 11.01.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї G зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 259/2/2013. Мета емiсiї - на капiтальнi вкладення, в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України; погашення заборгованостi за запозиченнями; поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Достроковий викуп облiгацiй 13.07.2015 не проводився. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом 2015 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували.
У зв'язку з реорганiзацiєю ДТГО "Львiвська залiзниця" шляхом злиття обiг облiгацiй було зупинено 06.01.2016 та 02.03.2016 НКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй на свiдоцтво правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця".
 
29.10.2014 158/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 200000 Бездокументарні іменні 200000000 23.5 щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв 46872000 08.11.2017
Опис Випуск облiгацiй серiї J зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 29 жовтня 2014 року за № 158/2/2014. Мета емiсiї - на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi). Спосiб розмiщення облiгацiй - укладення договорiв з першими власниками облiгацiй проводилось через органiзатора торгiвлi, визначеного Проспектом емiсiї, - ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 09.05.2016. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась.
У зв'язку з реорганiзацiєю ДТГО "Львiвська залiзниця" шляхом злиття обiг облiгацiй було зупинено 06.01.2016 та 02.03.2016 НКЦПФР здiйснила замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй на свiдоцтво правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця".
 

XI. Опис бізнесу

На виконання Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» вiд 23.02.2012 №4442-VI, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 №200, наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 09.07.2014 №301 та згiдно вимог ст. 105 Цивiльного кодексу України 16.07.2014 Львiвською залiзницею до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв було внесено запис про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результатi реорганiзацiї шляхом злиття. На виконання наказу Укрзалiзницi вiд 14.07.2014 №389-Ц/од наказом начальника Львiвської залiзницi вiд 14.07.2014 №423/Н утворена комiсiя з реорганiзацiї Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" пiд головуванням начальника залiзницi-голови комiсiї з реорганiзацiї залiзницi - Пiха Богдана Петровича.
На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2015 № 735 «Питання публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця», в установленому порядку 21.10.2015 проведено державну реєстрацiю ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815), яке згiдно з Законом України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» є правонаступником усiх прав i обов’язкiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України та пiдприємств залiзничного транспорту, що реорганiзовуються шляхом злиття, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» (у т.ч. й ДТГО «Львiвська залiзниця»).
Вiдповiдно до рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол №1 засiдання правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 21.10.2015) ПАТ «Укрзалiзниця» розпочало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015.
Вiдповiдно до наказу Укрзалiзницi вiд 30.11.2015 № 512-Цод 30.11.2015 є датою закiнчення господарської дiяльностi ДТГО «Львiвська залiзниця». Залiзницею було складено заключну фiнансову звiтнiсть станом на 30.11.2015, а також заключний передавальний акт станом на 01.12.2015.
 
Для органiзацiї безперебiйної роботи Львiвської залiзницi з метою забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв та пасажирiв функцiонує:
5 дирекцiй залiзничних перевезень, 6 локомотивних депо, 8 вагонних депо, 5 моторвагонних депо, 4 пасажирських вагонних депо та 1 вагонна дiльниця, 7 вокзалiв.
Ремонт i поточне утримання колiйного господарства забезпечують 19 дистанцiй колiї та 5 колiйних машинних станцiй, 1 дистанцiя захисних лiсонасаджень, 1 дорожнiй центр механiзацiї колiйних робiт, 1 рейкозварювальний поїзд, 2 мостобудiвельних поїзда, 1 колiйнi дорожнi ремонтно-механiчнi майстернi.
Технiчне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ i зв’язку виконують 11 дистанцiй сигналiзацiї та зв’язку.
7 дистанцiй електропостачання, будiвельно-монтажний поїзд служби електропостачання та вiдокремлений пiдроздiл «Енергозбут» забезпечують безперебiйну роботу всiх пристроїв електрифiкацiї та електропостачання залiзницi.
Вантажi та контейнери обслуговуються 1 механiзованою дистанцiєю навантажувально-розвантажувальних робiт.
4 управлiння будiвельно-монтажних робiт i цивiльних споруд, 1 будiвельно-монтажне експлуатацiйне управлiння, 1 будiвельно-монтажний поїзд, 1 завод залiзобетонних конструкцiй, 1 експериментальний завод (металевих конструкцiй), 4 дистанцiї водопостачання забезпечують утримання виробничих i житлових будiвель та споруд, будiвельно-монтажнi роботи, капiтальний та поточний ремонт основних засобiв залiзницi.
Головний матерiально-технiчний склад залiзницi, 2 регiональних вiддiла матерiально-технiчного постачання та 1 будинок побуту забезпечують пiдроздiли залiзницi матерiалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та iншими виробами по встановленiй номенклатурi.
3 загони воєнiзованої охорони забезпечують роботу по збереженню вантажiв, що перевозяться, об’єктiв залiзницi та iнших цiнностей; координують роботу пiдроздiлiв залiзницi з питань пожежної безпеки.
Iнформацiйно-обчислювальний центр забезпечує експлуатацiйну роботу залiзничного транспорту шляхом здiйснення заходiв з пiдвищення ефективностi автоматизованих систем управлiння (АСУ) на залiзницi, обробки рiзного виду iнформацiї, в т.ч обробки перевiзних документiв.
Дорожня ремонтно-експлуатацiйна автобаза залiзницi забезпечує утримання та функцiонування автомобiльного транспорту.
1 центр професiйного розвитку персоналу надає освiтнi послуги з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв Львiвської залiзницi.
Оздоровленням залiзничникiв та членiв їх сiмей, органiзацiєю заходiв фiзичної культури та спорту займаються 1 пансiонат, 3 фiзкультурно-спортивних клуба та 1 дитячо-юнацька школа, 1 будинок ветеранiв-залiзничникiв, 2 стоматологiчнi полiклiнiки.
Дирекцiя з будiвництва Бескидського тунелю, дорожня механiчна майстерня та 11 галузевих служб.
Загалом станом на 01.12.2015 до складу ДТГО «Львiвська залiзниця» входив 131 вiдокремлений пiдроздiл, якi не мали статусу юридичної особи.
 
За 11 мiсяцiв 2015 року середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв по ДТГО "Львiвська залiзниця" без сумiсникiв склала 47479 осiб, середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 48 осiб, працiвникiв з цивiльно-правовими угодами - 265 осiб. Фонд оплати працi за 11 мiсяцiв 2015 року склав 2507018,2 тис.грн.
 
ДТГО «Львiвська залiзниця» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи групах суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї тощо).
 
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, протягом звiтного перiоду ДТГО «Львiвська залiзниця» не проводило.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
 
Облiкова полiтика ДТГО "Львiвська залiзниця" розроблена на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють та/або користуються об"єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363/13237, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та Облiкової полiтики Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, затвердженої наказом УЗ вiд 26.07.2007 №384-Ц зi змiнами, внесеними наказами Укрзалiзницi вiд 30.12.2008 №572-Ц, вiд 11.06.2009 №344-Ц, вiд 11.10.2010 №679-Ц, вiд 23.01.2012 №019-Ц, вiд 08.07.2013 №213-Ц/од; вiд 11.06.2014 №289-Ц/од.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку пiд час їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншого вибуття здiйснюється за методом ФIФО, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї формується в бухгалтерському облiку вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. №91.
 
Основними завданнями ДТГО "Львiвська залiзниця" є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажiв i пасажирiв, а також надання послуг користування залiзничними колiями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажiв i пасажирiв захiдного регiону України (на територiї 7 областей: Львiвської, Волинської, Рiвненської, Тернопiльської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької i Закарпатської). ДТГО "Львiвська залiзниця" є природньою монополiєю на ринку залiзничних перевезень у своєму регiонi. Основними видами продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ДТГО "Львiвська залiзниця" є надання послуг з перевезення вантажiв та пасажирiв. У загальному обсязi доходи вiд перевезень складають 92,0% - 9371,0 млн. грн., з них: вiд вантажних перевезень - 8636,4 млн. грн. або 92,2%, вiд пасажирських перевезень - 734,6 млн. грн. або 7,8%. Вантажообiг за 11 мiсяцiв 2015 року виконано в обсязi 19,3 млрд.ткм. За 11 мiсяцiв 2015 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 22,2 млн.тонн вантажiв, що менше аналогiчного показника 2014 року на 0,6 тис.тонн (на 2,8%). На обсяги вiдправлення вантажiв впливає економiчний стан промислових пiдприємств захiдного регiону України, якi обслуговує Львiвська залiзниця. Протягом 11 мiсяцiв 2015 року клiєнтом ДТГО «Львiвська залiзниця», вiд якого отримано бiльше 10% доходних надходжень вiд вантажних перевезень, є ДП "Український транспортно-логiстичний центр". За 11 мiсяцiв 2015 року ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдправила 58,3 млн.пасажирiв, пасажирообiг склав 5240,3 млн.пас.км. Протягом звiтного перiоду суттєвих змiн у джерелах надходження сировини та матерiалiв не було, основним постачальником товарно-матерiальних цiнностей для ДТГО "Львiвська залiзниця" залишалось ДП "Укрзалiзничпостач".
 
За 11 мiсяцiв 2015 року залiзницею освоєно капiтальних iнвестицiй на суму 433,3 млн.грн., що менше плану на 418,2 млн.грн. або на 49,1% (план 851,5 млн.грн.) в тому числi за рахунок: залучених коштiв освоєно 235,2 млн.грн. або 63,6% плану (план 370,0 млн.грн); амортизацiї освоєно 193,9 млн.грн. або 42,0% плану (план 460,7 млн.грн.); коштiв iнвесторiв 4,2 млн.грн.
За структурою освоєно капiтальних iнвестицiй: капiтальне будiвництво виконано на суму 296,2 млн.грн., що менше плану на 215,4 млн.грн, (на 42,1%) (план 511,6 млн.грн.); придбано основних засобiв на суму 101,6 млн.грн., що менше плану на 140,1 млн.грн. (на 58,0%) (план 241,7 млн.грн.); придбано iнших необоротних матерiальних активiв на суму 18,4 млн.грн., що менше плану на 3,7 млн.грн. (на 16,5%) (план 22,1 млн.грн.); модернiзовано, модифiковано основних засобiв на суму 16,1 млн.грн., що менше плану на 58,6 млн.грн. (на 78,4%) (план 74,7 млн.грн.).
 
ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством. Правочини мiж ДТГО "Львiвська залiзниця" та його вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, з iншого боку, протягом звiтного перiоду не укладалися.
 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю: понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012; понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012. Змiн у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв за 11 мiсяцiв 2015 року не вiдбувалось.
З метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище ДТГО "Львiвська залiзниця" в своїй дiяльностi дотримується природоохоронного законодавства України, що регулюється Конституцiєю України, спецiальними законами України, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України та чисельними загальнодержавними наказами, нормами та стандартами.
 
До потенцiйних полiтичних та макроекономiчних ризикiв ДТГО "Львiвська залiзниця" вiдносяться: - ризик збiльшення податкового навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi; - ризик полiтичної нестабiльностi в Українi; - ризик рецесiї чи зниження темпiв економiчного розвитку України; - ризик зростання iнфляцiї.
 
За 11 мiсяцiв 2015 року ДТГО "Львiвська залiзниця" понесло витрати по нарахованих економiчних санкцiях в сумi 266 тис.грн.
- штрафи та пенi за порушення умов господарських договорiв в сумi 206 тис.грн.;
- штрафи за порушення умов перевезень - 32 тис.грн.;
- штрафи по платежах в бюджет - 28 тис.грн.
 
Фiнансовi коефiцiєнти по залiзницi за 2015 рiк у порiвняннi з минулим роком:
рентабельнiсть активiв (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до валюти балансу залiзницi) становить 301,2, при оптимальному значеннi > 0 (у 2014 роцi – 0,8);
рентабельнiсть власного капiталу (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до власного капiталу) становить 1227,8; при оптимальному значеннi >0 (у 2014 роцi – 1,2);
рентабельнiсть дiяльностi (характеризується спiввiдношенням чистого прибутку до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї) становить 4,4, при оптимальному значеннi >0 (у 2014 роцi – 1,6).
За 11 мiсяцiв 2015 року довгостроковi зобов'язання (довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов’язання) збiльшились до початку року на 1786,5 млн.грн. або на 75,4%, поточнi зобов’язання i забезпечення залiзницi зменшились на 523,1 млн.грн. або на 29,3%.
Сукупнi доходи за 2015 рiк до 2014 року збiльшились – коефiцiєнт склав 1,31; сукупнi витрати теж збiльшились – коефiцiєнт 1,28. Чистий прибуток порiвняно з 2014 роком збiльшився на 262,8%.
 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. Договори, укладенi з споживачами на надання послуг з перевезення, виконуються своєчасно, послуги надаються вiдповiдної якостi, в установлених обсягах.
 
 
 
Судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi включають вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв сумарного обсягу реалiзацiї емiтента), у яких учасником виступає ДТГО "Львiвська залiзниця", його вiдокремленi пiдроздiли, посадовi особи та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента у звiтному перiодi вiдсутнi.
 
Протягом останнiх трьох рокiв ДТГО "Львiвська залiзниця" забезпечує потребу в перевезеннi вантажiв та пасажирiв України. Результат господарювання ДТГО "Львiвська залiзниця" за останнi три роки характеризується наступними показниками: Вiдправлення вантажiв (тис.тонн): 2013 рiк - 22488,0; 2014 рiк - 22831,7; 11 мiс.2015 року - 22194,3. Вiдправлення пасажирiв (тис.чол): 2013 рiк - 63617,7; 2014 рiк - 62287,3;11 мiс.2015 року - 58280,7. Вантажообiг (млн.ткм): 2013 рiк - 19203,3; 2014 рiк - 19977,2;11 мiс.2015 року - 19300,6. Пасажирообiг (млн.пас-км): 2013 рiк - 5639,3; 2014 рiк - 5303,2;11 мiс.2015 року - 5240,3. Всього доходи (тис.грн.): 2013 рiк - 7643852; 2014 рiк - 8024723; 2015 рiк - 10540288. Всього витрати (тис.грн.): 2013 рiк - 7485664; 2014 - 7899974; 2015 рiк - 10087694. Чистий прибуток (тис.грн.): 2013 рiк - 158188; 2014 рiк -124749; 2015 рiк - 452594.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 8401050 0 200097 0 8601147 0
будівлі та споруди 5227233 0 0 0 5227233 0
машини та обладнання 929004 0 94795 0 1023799 0
транспортні засоби 1704073 0 105302 0 1809375 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 540740 0 0 0 540740 0
2. Невиробничого призначення: 166783 0 0 0 166783 0
будівлі та споруди 157540 0 0 0 157540 0
машини та обладнання 5944 0 0 0 5944 0
транспортні засоби 656 0 0 0 656 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2643 0 0 0 2643 0
Усього 8567833 0 200097 0 8767930 0
Опис На початок поточного року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв становила 1239312416,0 тис.грн., залишкова вартiсть – 8767930,0 тис.грн., а станом на 30.11.2015 – первiсна (переоцiнена) вартiсть становила 1239460357,0 тис.грн., залишкова вартiсть – 8168496,0 тис.грн.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100 рокiв. Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю: понад 1000 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО i до 01.01.2012; понад 2500 грн. – стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю з 01.01.2012.
Змiн у структурi основних засобiв, методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання основних засобiв за 11 мiсяцiв 2015 року не вiдбувалось.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: Вiдповiдно до Закону України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування», постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» на базi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, пiдприємств та установ залiзничного транспорту в ходi реорганiзацiї шляхом злиття створена одна юридична особа – ПАТ «Укрзалiзниця».
Всi зобов’язання ДТГО «Львiвська залiзниця» станом на 30.11.2015 (дата складання заключної фiнансової звiтностi) перейшли до правонаступника - ПАТ "Укрзалiзниця" вiдповiдно до заключного передавального акту станом на 01.12.2015.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 вантажнi перевезення д/в 0 0 д/в 8636400 84.8
2 пасажирськi перевезення д/в 0 0 д/в 734629 7.2
3 допомiжне виробництво д/в 0 0 д/в 818003 8.0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi затрати 27.6
2 Витрати на оплату працi 27.1
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 10.2
4 Амортизацiя 8.4
5 Iншi операцiйнi витрати 26.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) -
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) -
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора -
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
На виконання пункту 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.09.2015 № 735 «Питання публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця», в установленому порядку 21.10.2015 проведено державну реєстрацiю ПАТ «Укрзалiзниця» (код ЄДРПОУ 40075815), яке згiдно з Законом України «Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування» є правонаступником усiх прав i обов’язкiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України та пiдприємств залiзничного транспорту, що реорганiзовуються шляхом злиття, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.06.2014 № 200 «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» (у т.ч. ДТГО «Львiвська залiзниця»).
Вiдповiдно до рiшення правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (протокол №1 засiдання правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 21.10.2015) ПАТ «Укрзалiзниця» розпочало свою фiнансово-господарську дiяльнiсть з 01.12.2015. При цьому ДТГО «Львiвська залiзниця» припинило свою господарську дiяльнiсть, склало заключну фiнансову звiтнiсть станом на 30.11.2015 та заключний передавальний акт станом на 01.12.2015.
Враховуючи вищезазначене, а також вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826 та невизначенiсть особи, яка повинна здiйснити розкриття iнформацiї на фондовому ринку, а саме: емiтент, який станом на 31 грудня звiтного року припинив свою господарську дiяльнiсть, чи його правонаступник, який проводить перереєстрацiю випускiв облiгацiй, аудит фiнансової звiтностi ДТГО «Львiвська залiзниця» за 11 мiсяцiв 2015 року не проводився та не входить до складу рiчної iнформацiї за 2015 рiк.
-
-
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
Територія за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 590
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.21
Середня кількість працівників 47792
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79007, м.Львiв, вул. Гоголя, буд.1
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 25789 0 0
первісна вартість 1001 70049 0 0
накопичена амортизація 1002 -44260 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 481475 0 0
Основні засоби: 1010 8767930 0 0
первісна вартість 1011 1239312416 0 0
знос 1012 -1230544486 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 50751 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 51177 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 9377122 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 375429 0 0
Виробничі запаси 1101 317728 0 0
Незавершене виробництво 1102 10637 0 0
Готова продукція 1103 40246 0 0
Товари 1104 6818 0 0
Поточні біологічні активи 1110 2 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18732 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

80468

0

0
з бюджетом 1135 17113 2309 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 15089 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 3568208 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49064 147937 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 77241 0 0
Готівка 1166 49 0 0
Рахунки в банках 1167 76556 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1005068 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 42857 0 0
Усього за розділом II 1195 5234182 150246 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14611304 150246 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2547209 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 3937907 0 0
Додатковий капітал 1410 670417 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3302416 36861 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10457949 36861 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 218351 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 1926757 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 223854 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2368962 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 856843 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 216649 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 75321 111665 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3025 6525 0
за розрахунками зі страхування 1625 51306 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 100971 0 0
за одержаними авансами 1635 209601 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 229002 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2074 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 42626 1720 0
Усього за розділом IІІ 1695 1784393 113385 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14611304 150246 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Ю.К. Iщук
Головний бухгалтер Л.В. Карпенко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10189032 7732661
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7718080 ) ( 6990405 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2470952

742256
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 326779 176500
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 140745 ) ( 149005 )
Витрати на збут 2150 ( 6435 ) ( 6875 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1597212 ) ( 385108 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1053339

377768
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 37658
Інші доходи 2240 24477 77874
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 501254 ) ( 264718 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2644 ) ( 10427 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

573918

218155
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -121324 -93369
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

452594

124786
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 285059
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 4060 673
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4060 285732
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4060 285732
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 456654 410518

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2538277 2215290
Витрати на оплату праці 2505 2499021 2338306
Відрахування на соціальні заходи 2510 944513 885931
Амортизація 2515 771435 919169
Інші операційні витрати 2520 2455985 926528
Разом 2550 9209231 7285224

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Ю.К. Iщук
Головний бухгалтер Л.В. Карпенко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Форма №3-п "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" по ДТГО "Львiвська залiзниця" не складається.
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 573918 0 218155 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 771435 X 919169 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 65630 0 19581 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 1282574 0 41545 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 21833 0 105098
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 501254 X 264718
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 204486 0 283940
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 76399 141324 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 2744 0 4808
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 9890 0 0 3899
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 16519 0 0 18322
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 980383 0 256789
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 1988109 0 817341 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 89134 0 280404
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 68243 0 29763 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 16748 0 6004 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 25057 0 10450 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 12183 0 18400
Сплачений податок на прибуток 3580 X 113631 X 63946
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1874478 0 753395 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 108562 X 311288
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 16458 X 217596
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 125020 0 528884
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 240000 X 2264981 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 37658 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 240000 X 2066301
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 395862 X 282566
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 147751 X 125545
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 512 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 544125 0 171773
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1205333 0 52738 0
Залишок коштів на початок року 3405 77241 X 66048 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 1282574 0 41545
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 77241 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Ю.К. Iщук
Головний бухгалтер Л.В. Карпенко

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" за ЄДРПОУ 01059900
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2547209 3937907 670865 0 3454345 0 0 10610326
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 -448 0 -152581 0 0 -153029
Інші зміни 4090 0 0 0 0 652 0 0 652
Скоригований залишок на початок року 4095 2547209 3937907 670417 0 3302416 0 0 10457949
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 452594 0 0 452594
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 4060 0 0 0 0 4060
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 4060 0 0 0 0 4060
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 -135778 0 0 -135778
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 223946 0 -223946 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 -2547209 -3937907 -898423 0 -3358425 0 0 -10741964
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 -2547209 -3937907 -670417 0 -3265555 0 0 -10421088
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 36861 0 0 36861

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Ю.К. Iщук
Головний бухгалтер Л.В. Карпенко