Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"

 

 

 

Карпенко Л.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.11.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"

2. Організаційно-правова форма

Інші об'єднання юридичних осіб

3. Місцезнаходження

79007, м. Львiв, вул. Гоголя, буд.1

4. Код за ЄДРПОУ

01059900

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)226-44-11 (032)297-10-12

6. Електронна поштова адреса

fin.credit@railway.lviv.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.11.2014

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.railway.lviv.ua

в мережі Інтернет

03.11.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п

Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках)

Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 03.11.2014

Облігація підприємства відсоткова

1000

200000

7.85

20.10.2011

159/2/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна

Зміст інформації:

03 листопада 2014 року ДТГО «Львiвська залiзниця» отримано лист ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiд 03.11.2014 №0796-3 з iнформацiєю щодо прийняття бiржею 27.10.2014 рiшення про делiстинг цiнних паперiв залiзницi, а саме: облiгацiй ДТГО «Львiвська залiзниця» серiї В.
Номiнальна вартiсть облiгацiй - 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 200 000 (двiстi тисяч) штук.
Спiввiдношення частки облiгацiй, щодо яких вчинена дiя делiстингу, до загального розмiру випуску облiгацiй серiї В складає 100%.
Випуск облiгацiй ДТГО «Львiвська залiзниця» серiї В зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва - 27 сiчня 2012 року.
Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - вiдсотковi iменнi забезпеченi облiгацiї у бездокументарнiй формi.
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» 27 жовтня 2014 року прийнято рiшення № 141027/00003 про делiстинг та припинення торгiвлi вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй ДТГО «Львiвська залiзниця» серiї В (ISIN UA4000130272). Пiдставою є закiнчення строку обiгу цiнних паперiв у вiдповiдностi з пунктами 5.22.9, 5.21.8 Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Рiшення набуває чинностi з 28.10.2014р.