Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО "Львiвська залiзниця"       Карпенко Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.09.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Місцезнаходження
79007, м. Львiв, вул. Гоголя, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ
01059900
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)226-44-11 (032)297-10-12
6. Електронна поштова адреса
fin.credit@railway.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.09.2014
(дата)
2. Повідомлення №183 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 26.09.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.railway.lviv.ua в мережі Інтернет 25.09.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 25.09.2014 Облігація підприємства відсоткова 680000 680000 26.7
Зміст інформації:
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: публiчний.
Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно, через фондову бiржу.
Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 15,7%.
Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення: 26,7%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринку цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати розмiщення облiгацiй вiдповiдної серiї та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення та/або викупу;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй у кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- надати Емiтенту всi або частину облiгацiй серiй J, K, L для викупу вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата облiгацiй здiйснюється виключно грошовими коштами в гривнi на поточний рахунок емiтента вiдповiдно до договорiв, Правил та Регламенту органiзатора торгiвлi.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: на капiтальнi iнвестицiї (в тому числi на оновлення i модернiзацiю основних фондiв з метою досягнення їх конкурентоспроможностi на зовнiшньому i внутрiшньому ринках та на удосконалення системи швидкiсного просування транзитних вантажiв територiєю України); поповнення обiгових коштiв (в тому числi на рефiнансування заборгованостi).
Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, наводиться кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийняте начальником ДТГО "Львiвська залiзниця" – головою комiсiї з реорганiзацiї залiзницi та затверджене наказом вiд 24.09.2014 №926/Н. Придбання облiгацiй членами уповноваженого органу не планується.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть конвертацiї облiгацiй умовами випуску не передбачається.