Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Член комiсiї з реорганiзацiї ДТГО "Львiвська залiзниця"       Карпенко Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.01.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця"
2. Організаційно-правова форма
Інші об'єднання юридичних осіб
3. Місцезнаходження
79007, м. Львiв, вул. Гоголя, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ
01059900
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 226-44-11 (032) 297-10-12
6. Електронна поштова адреса
fin.credit@railway.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №21 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 02.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.railway.lviv.ua в мережі Інтернет 29.01.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.01.2016 звільнено начальник Державного територiально-галузевого об'єднання "Львiвська залiзниця" Пiх Богдан Петрович
0
Зміст інформації:
29 сiчня 2016 року в офiцiйному друкованому виданнi центральних органiв виконавчої влади України – газетi «Урядовий кур’єр» оприлюднено розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.01.2016 № 29-р, згiдно з яким Пiха Богдана Петровича звiльнено з посади начальника державного територiально-галузевого об'єднання «Львiвська залiзниця» у зв’язку з переходом на iншу роботу.
Пiх Б.П. перебував на посадi начальника ДТГО «Львiвська залiзниця» з 29 липня 2010 року на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2010 № 1542-р, часткою в статутному капiталi ДТГО «Львiвська залiзниця» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку з реорганiзацiєю ДТГО «Львiвська залiзниця» на посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено. Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про утворення публiчного акцiонерного товариства «Українська залiзниця» та наказу Мiнiстерства iнфраструктури України створена та дiє комiсiя з реорганiзацiї ДТГО «Львiвська залiзниця» пiд головуванням Пiха Богдана Петровича.